Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 69

                                                гр.Кюстендил, 21.03.2017год.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на двадесет и четвърти февруари  през  две хиляди и седемнадесета  година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                      НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

при секретаря А.М. и с участието на прокурора Йордан Георгиев, като разгледа  докладваното от съдия  Стойчева  КАНД  №24 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от  ЗАНН  във  вр. с чл.208 и сл. от АПК.

            Областна дирекция на МВР-Кюстендил, чрез директора ст. комисар Е. С., е предявила касационна жалба срещу решение на Кюстендилския районен съд от 19.12.2016г.  по НАХД №1925/2016г., с което е отменен електронен фиш серия К, № 140694, издаден от Областната дирекция на МВР Кюстендил. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Развиват се подробни съображения, основаващи се на редакцията  на чл. 189, ал. 4 и ал. 8 от ЗДвП съгл. изм., обн. в ДВ, бр. 19 от 2015г. и приетата Наредба  № 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи /АТТС/ за контрол на правилата за движение по пътищата, обн., ДВ, бр. 36 от 19.05.2015г. Позовавайки се на цитираните законодателни изменения, както и на приети със Закона за движението по пътищата /ЗДП/ легални дефиниции, касационният жалбоподател развива становище за отпаднало значение на Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС по т.д. № 1/2013г. Иска се отмяна на оспореното по касационен ред съдебно решение и потвърждаване на електронния фиш.

            Ответникът В.С.С. ***, не изразява становище по касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

            Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на съдебния акт на осн. чл. 218, ал. 2 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество - за  неоснователна, поради което и на осн. чл. 221, ал. 2 от АПК оставя в сила оспореното решение.  Съображенията са следните:

            Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 1406194, издаден от ОД на МВР Кюстендил, с който за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.4 от закона на В.С.С. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200,00лв.

 От фактическата страна на спора съдът е приел за установено, че на 20.10.2016г. в 16,11 часа с техническо средство за измерване –мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип  TFR1-М №0545 е заснето движение на лек автомобил марка „Ланд  ровер  фрилендър“ с рег.  № КН***АХ  в с. Невестино на ВП ІІ-62 в посока гр.Кюстендил, км 12+000, със скорост от 83км/ч  при ограничение на скоростта за населено място от 50км/ч. Съдът е посочил, че системата за видеоконтрол е вписана в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване на скоростта със срок на валидност до одобрението, като към датата на нарушението системата е била преминала последваща проверка със срок на валидност. Съдът е кредитирал като годно веществено доказателствено средство приложения към фиша снимков материал, посредством който е установил видът, марката и регистрационния номер на управлявания автомобил и измерената скорост на движение. Собственикът на автомобила е установен от приложена справка от Централна база КАТ.

От правна страна съдът е формирал извод за незаконосъобразност на фиша. Решаващият извод е свързан с липсата на законови основания за налагане на наказание чрез издаване на електронен фиш. Според съда, не е осъществено изискването да няма намеса на контролен орган по см. на ТР №1/26.02.2014г. на ВАС. Посочено е, че в хипотезата на чл.189, ал.4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушенията могат да се осъществяват само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. По посочените правни доводи съдът е отменил оспорения фиш.

            Настоящият съдебен състав на Административния съд споделя мотивите на първата съдебна инстанция.

            Единственият спорен по делото въпрос е относно възможността при установяване и заснемане на нарушения на правилата за движение по пътищата чрез мобилни автоматизирани технически средства и системи въз основа на същото да се издава електронен фиш по реда на чл. 189, ал. 4 от ЗДП.

            С изменението на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, обн., ДВ, бр. 19 от 2015г.,  в израза „При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба…“ в сравнение с предходната редакция на разпоредбата, обн., ДВ, бр. 10 от 2011г. преди „техническо средство“ е добавено „автоматизирано“, а след „техническо средство - „или система“. Така всъщност с изменението от 2015г. е прието, че за нарушенията, заснети с автоматизирани технически средства или системи се издава електронен фиш. Идентична е редакцията на нормата в релевантната и част и след изменението, обн.  ДВ бр.101 от 2016г. Въведена е и легална дефиниция на понятието „автоматизирано техническо средство и системи“ /АТТС/ с § 1, т. 65 от ДР на ЗДвП /нова – ДВ, бр. 19 от 2015г./. Същевременно законодателят не е изменил          чл.189, ал.4 ЗДП, включително и граматически, в частта, предвиждаща условието „отсъствие на контролен орган и на нарушител“. При това положение тълкуването на разпоредбата, постановено с Тълкувателно решение №1 от 26.02.2014г. на ВАС по т.д. №1/2013г. относно положението, че в хипотезата на чл.189, ал.4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушението следва да се осъществи в отсъствие на контролен орган, не е загубило своето значение, а следователно и задължителната си сила на основание чл.130, ал.2 от Закона за съдебната власт. Цитираната редакция на разпоредбата от 2011г., породила противоречията в съдебната практика, наложили постановяване на тълкувателно решение по въпроса, включително и като граматическо построяване на изречението, е напълно идентична с действащата към момента редакция с изм., обн., ДВ, бр. 19 от 2015г. и  в ДВ бр.101 от 2016г.,  като добавянето на горецитираните думи и изрази стои извън обсега на тълкуване с цитираното тълкувателно решение, но и извън смисъла и значението на заложеното в разпоредбата условие – издаване на електронен фиш при нарушение, установено и заснето в отсъствие на контролен и на нарушител. Изцяло в подкрепа на това виждане е и легалната дефиниция по §1, т. 65 от ДР на ЗДвП, ясно и изрично разграничаваща хипотезите на установяване и заснемане на нарушения в присъствие и съответно в отсъствие на контролен орган. Съгласно б. „б“ на цитираната допълнителна разпоредба мобилни са онези автоматизирани технически средства и системи, които са прикрепени към превозното средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствие на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. Това законово понятие, съотнесено към разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, формира извода, че въз основа на заснемане и установяване на нарушения с мобилни АТТС, не следва издаване на електронен фиш. В тези случаи е приложим общият ред по ЗАНН посредством съставяне на АУАН и издаване на НП. 

            Воден от съображенията си, Административният съд счита касационната жалба за неоснователна, а първоинстанционното съдебно решение за правилно, при което то следва да бъде оставено в сила.

                На основание чл.221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Административният съд

                                                                      Р   Е   Ш   И:

           

ОСТАВЯ В СИЛА решението на Кюстендилския районен съд от 19.12.2016г., постановено по  НАХД №1925/2016год.

            Решението не подлежи на обжалване.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

            Председател:                                       Членове: 1.                                  2.