Р Е Ш Е Н И Е

                         100                                            12.04.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на седми април                                                                              две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                                              

       ЧЛЕНОВЕ: 1.ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                                2.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-С.

с участието на секретаря Л.С.

и в присъствието на прокурор Марияна Сиракова от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-С.

касационно административнонаказателно дело № 25 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

Старши комисар Е.С. в качеството на директор на ОД на МВР – Кюстендил с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.“Ц.О.“ №** обжалва решението по а.н.д.№1998/2016г. по описа на РС - Кюстендил. В жалбата се сочи касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Релевираните нарушения на закона поради неправилното му прилагане се свързват с допустимост на мобилните технически средства за видеоконтрол в процедурата по установяване на нарушението по фиша съгласно измененията в чл.165, ал.2, т.8 и ал.3 и чл.189, ал.4 и ал.8 от ЗДвП във вр. с Наредба №8121з-532/12.05.2015г. за условията и реда за използване на АТТС за контрол на правилата за движение по пътищата /обн. ДВ, бр.36/19.05.2015г./ и дефиницията за АТТС по §6, т.65 от ДР на ЗДвП. Счита се, че  с  оглед посочените нормативни правила ТР №1/26.02.2014г. на ОС на ВАС е изгубило правно значение. Сочи се, че мобилната система е годно техническо средство, фишът съдържа всички реквизити по чл.189, ал.4 от ЗДвП, издаден е от компетентен орган и нарушението е доказано. Моли се за отмяна на решението и потвърждаване на електронния фиш.

В с.з. касаторът не се представлява.

            Ответникът Г.П.П. *** не изразява становище по жалбата.

            Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, считайки че въззивният съд е постановил правилно решение, доколкото правилно е приложил материалния закон.

Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото пред районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОД на МВР-Кюстендил серия К №1361607, с който за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.3 от закона на Г.П.П. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100лв.

От фактическата страна на спора съдът е приел за установено, че на 20.09.2016г. в 14.43 часа в гр.Кюстендил на ул.“Ц.О.“ пред №267 при движение в посока с.Ябълково с АТС ТFR1-М №545 е засечена скоростта на движение на лек автомобил „БМВ Х5“ с рег.№КН****АТ с установена скорост от 78км/ч при разрешена такава от 50км/ч. АТС представлява мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение. За нарушението е съставен клип №7104 и издаден оспорения фиш.

От правна страна съдът е формирал извод за незаконосъобразност на фиша с решаващи мотиви за приложение на задължителните указания в ТР №1/26.02.2014г. на ВАС по т.д.№1/2013г. Според съда, при заснемане и установяване на нарушения с мобилни АТТС не следва да се издава ЕФ, а е приложим общия ред на ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП. По посочените правни доводи съдът е отменил електронния фиш.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон решението е правилно. Съображенията за това са следните:

При разглеждане на спора районният съд е спазил принципа по чл.13 от НПК във вр. с чл.189, ал.8, изр.1 от ЗДвП и чл.84 от ЗАНН  за разкриване на обективната истина по реда и със средствата на закона. От събраните относими, допустими и достоверни доказателства е извел правилен извод за незаконосъобразност на оспорения електронен фиш.

Спорният въпрос е дали при установяване и заснемане на нарушенията на правилата за движение по пътищата чрез мобилни автоматизирани технически средства и системи може да се издава електронен фиш по реда на чл.189, ал.4 от ЗДвП. С изменението на чл.189, ал.4 от ЗДвП, обн. ДВ, бр.19/2015г. в израза „При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство и система, в отсъствие на контролен орган и нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба …“ в сравнение с предходната редакция на разпоредбата, обн. ДВ, бр.10/2011г. преди „техническо средство“ е добавено „автоматизирано“, а след „техническо средство - „или система“. Така, с изменението от 2015г. е прието, че за нарушенията, заснети с автоматизирани технически средства или системи се издава електронен фиш. Въведена е и легална дефиниция на понятието „автоматизирано техническо средство и системи“ /АТТС/ в § 1, т.65 от ДР на ЗДП /нова – ДВ, бр. 19/2015г./. Същевременно, законодателят не е изменил чл.189, ал.4 от ЗДП, включително и граматически, в частта, предвиждаща условието „отсъствие на контролен орган и нарушител“. Измененията в чл.189, ал.4 и ал.5 от ЗДвП в ДВ, бр.101/20.12.2016г., в сила от 21.01.2017г. са неотносими към казуса по делото, т.к. допълват реквизитите на фиша и процедурата по неговото връчване. При това положение, тълкуването на разпоредбата в Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС по т.д. № 1/2013г. относно положението, че в хипотезата на чл.189, ал.4 от ЗДП установяването и заснемането на нарушението следва да се осъществи в отсъствие на контролен орган, не е загубило своето значение, а следователно и задължителната си сила на основание чл.130, ал.2 от ЗСВ. Цитираната редакция на разпоредбата от 2011г., породила противоречията в съдебната практика, наложила постановяване на Тълкувателно решение по въпроса, включително и като граматическо построяване на изречението, е напълно идентична с действащата към момента редакция с изм., обн., ДВ бр. 19/2015г. Добавянето на горецитираните думи и изрази стои извън обсега на тълкуване с цитираното Тълкувателно решение, но и извън смисъла  и значението на заложеното в разпоредбата условие – издаване на електронен фиш при нарушение, установено и заснето в отсъствие на контролен орган и нарушител. Изцяло в подкрепа на това виждане е и легалната дефиниция по §1, т.65 от ДР на ЗДП, ясно и изрично разграничаваща хипотезите на установяване и заснемане на нарушения в присъствие и съответно в отсъствие на контролен орган. Съгласно б.“б“ на цитираната ДР мобилни са онези автоматизирани технически средства и системи, които са прикрепени към превозното средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствие на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. Това законово понятие, отнесено към разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДП, формира извода, че въз основа на заснемане и установяване на нарушения с мобилни АТТС, не следва да се издава електронен фиш. В тези случаи е приложим общият ред по ЗАНН посредством съставяне на АУАН и издаване на НП. 

Нарушението на процедурата по санкциониране на административното нарушение на правилата за движение по пътищата правилно е преценено от съда като съществено. Наличието му прави безпредметно обсъждането на спора по същество. Решението съда ще се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  решение №453/19.12.2016г. по а.н.д.№1998/2016г. по описа на РС - Кюстендил.

Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                                

 

 

       2.