Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 02.05.

 

123

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На тридесет и първи март, две хиляди и седемнадесета година,   

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                      ЧЛЕНОВЕ:    ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                             МИЛЕНА АЛЕКСОВА-С.

С участието на секретаря Л.С.

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА к.а.н.д. 39/2017г. по описа и  

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Д.Т.А. *** и съдебен адрес ***, чрез процесуалния пълномощник адв. В.М., е предявил касационна жалба срещу решение на Кюстендилския районен съд № 7 от 05.01.2017г. по н.а.х.д. № 1703 по описа на този съд за 2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1139-001617 от 01.09.2016г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Кюстендил. В касационната жалба са изложени оплаквания, сочещи касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/ - противоречие с материалния закон, изразяващо се в неправилност на преценката, че в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, както и на изводите по същество за доказаност на нарушенията по т. 1 и 2 от НП.

            Ответникът по касационната жалба – сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Кюстендил не изразява становище по основателността й.

            Представителят на Окръжна прокуратура  Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното обжалване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 7 от 05.01.2017г. по н.а.х.д. № 1703 по описа на този съд за 2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1139-001617 от 01.09.2016г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Кюстендил.  

            С обжалваното пред районния съд наказателно постановление, по т. 1, на В.К.Б. на основание чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000 лева; по т. 2 на лицето е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева на основание чл. 185 ЗДП; По т. 1 е прието, че управлява ППС, предназначено за превоз на товари , състав от ППС с две и повече оси с технически допустима маса 12 и повече тона по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса. Посочена е като нарушена разпоредбата на чл. 139, , ал. 5 от ЗДП. По т. 2 от наказателното постановление е прието, че не е премахнат от автомобила стар невалиден винетен стикер № 0977727. Посочена е като нарушена разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от ЗДП.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно сочените в жалбата пороци, съставляващи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови изложения по-горе резултат, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество и след анализ на събраните гласни доказателствени средства е счел, че нарушенията са доказани с признаците им от обективна и субективна страна.

            Решението е правилно.

            На първо място обосновани от съдържанието на АУАН и НП и събраните по делото доказателства са изводите на районния съд, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Споделят се изводите на КРС относно компетентността на актосъставителя и наказващия орган, относно наличието на достатъчно подробно, конкретно и ясно описание на нарушенията в АУАН и НП и липсата на други съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство. Както по т. 1, така и по т. 2 на наказателното постановление е налице изложение на всички съставомерни обстоятелства, включително и тези, въз основа на които е прието, че не е изпълнено задължение за закупуване на винетка от съответната категория, респективно плащане на следващата се винетна такса. Посочен е вида на автомобила като предназначение и допустимата му максимална маса, въз основа на които признаци нарушението, изразяващо се в незаплащане на винетна такса за него, безпротиворечиво и напълно обосновано е квалифицирано като такова по чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗДП. Налице е корелация между наведените обстоятелства, посочените за нарушени норми и санкционните такива, по които нарушенията по т. 1 и 2 от НП са квалифицирани. Всички наведени в обратен смисъл оплаквания са изцяло неоснователни.

            Напълно се споделя и решаващата преценка на КРС по съществото на спора. Районният съд е извършил всестранен и в пълнота анализ на свидетелските показания и обосновано е приел, че нарушенията са доказани.

            Изводът е, че не е допуснато соченото от жалбоподателя и служебно проверено от съда касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Решението е правилно и следва да бъде оставено в сила.

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, чл. 218 АПК, във връзка с чл. 63 ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД

 

            РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7 от 05.01.2017г. по н.а.х.д. № 1703/2016г. по описа на Кюстендилския районен съд.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез изпращане на преписи.                                                                  

 

                                                                                 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ :1.

 

                                                                                                                  2.