Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 49

гр.Кюстендил, 27.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М.  и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №41/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            С.Ф.Н. *** обжалва решение №425/14.12.2016г. на ДРС, постановено по АНД №633/2016г., с което е отменен ЕФ серия К №1179168 на ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт – неправилно приложение на материалния закон, представляващи касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.  Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на ЕФ.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №425/14.12.2016г., постановено по АНД №633/2016г., с което е потвърден ЕФ серия К №1179168 на ОДМВР – Кюстендил. Със същия С.Ф.Н. в качеството й на законен представител на „Флора бургер“ ЕООД гр.Кюстендил е санкционирана на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП като й е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв., за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

             ДРС е формирал извод за законосъобразност на ЕФ, приемайки че е издаден при правилното приложение на закона.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.              Същото обаче  е неправилно, по следните съображения:

 С.Ф.Н. в качеството й на законен представител на „Флора бургер“ ЕООД гр.Кюстендил е санкционирана с ЕФ серия К №1179168 на ОДМВР – Кюстендил, за това че на 04.03.2016г. в 14.42ч. по ПП – 1 Е79 в гр.Кочериново, при разрешена населено място скорост на движение от 50 км/ч, е управлявала лек автомобил БМВ 525Д с ДК №КН****ВМ с 80 км/ч. Прието е, че е нарушена нормата на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП й е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. Нарушението е установено и заснето с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип  TFR1-M – изготвен е клип №4686. След анализ на снимковия материал и изготвена справка е установен собственикът на МПС-то – „Флора бургер“ ЕООД гр.Кюстендил със законен представител жалбоподателката. ЕФ е връчен на нарушителя на 07.04.2016г., видно от разписка.

Доколкото нарушението е установено и заснето именно с мобилно техническо средство, позиционирано в автомобил на контролен орган, то приложим е общия ред по ЗАНН за налагане на административно наказание, а не правилата на чл.189, ал.4 от ЗДвП относно реда и начина на издаване на ЕФ, дори и след редакцията ДВ бр.19/2015г. В този смисъл неправилно и незаконосъобразно от АНО е приложена процедурата по издаване на ЕФ за установено нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП. Неоснователно е позоваването на разпоредбата на §6, т.65 от ЗДвП, за да обоснове процесуалната законосъобразност на потвърдения ЕФ, както и на приетата Наредба № 8121з-532/12.05.2015г. на МВР, която води до извод за законосъобразността на ЕФ. Следва да се отбележи, че нормата на чл.3 от тази наредба не може да се тълкува извън законовата разпоредба на чл.189, ал.4 от ЗДвП. 

Видно от съдържанието на §6, т.65 от ЗДвП "автоматизирани технически средства и системи" са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган и мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес. Самата дефинитивна норма предполага установяване на нарушението в присъствието на контролен орган при втория вид АТТС. Съответно, както се отбеляза, според процесуалната разпоредба на  чл.189, ал.4 от ЗДвП в релевантната й редакция "При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение". Стриктното й тълкуване води до извода, че издаването на ЕФ е строго ограничено и възможно само в случаите на предварително позиционирани АТТС, работещи на автоматичен режим без нужда от обслужване от контролен орган. Видно и от разпоредбата на чл.9, ал.3 от Наредбата се предвижда, че по време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят осъществява наблюдение за функционирането на уреда или осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата за движение. Следователно при използване на мобилни технически средства, обслужвани от контролен орган, тази процедура е неприложима, защото в пълна степен важи извода на ВАС по ТР №1/2004г., „че противното би било заобикаляне на закона и стимулиране на незаконосъобразното бездействие на контролните органи, свързано с неосъществяване на активен контрол по спазване на закона“.

По тази причина настоящата инстанция намира, че ТР №1/26.02.2014г., постановено по тълкувателно дело №1/2013г. на ВАС, не е загубило значението си. Видно от диспозитива му в хипотезата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. Обстоятелството, че след промяната на чл.189, ал.4 от ЗДвП изискването за установяването и заснемането на нарушението е разширено чрез добавянето на израза "автоматизирано" не води до неприложимост на тълкувателното решение с оглед на вида на процедурата по ангажиране на отговорността, която е детерминирана от необходимостта при това установяване и заснемане да липсва контролен орган.

Решението на въззивния съд ще бъде отменено, поради наличие на касационните основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, а ЕФ – отменен като незаконосъобразен.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ОТМЕНЯ решение №425/14.12.2016г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №633/2016г. и вместо него постановява:

             ОТМЕНЯ ЕФ серия К №1179168 на ОДМВР – Кюстендил, с който на С.Ф.Н. ***, на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв., за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП. 

                 Решението е окончателно.

                

                                           

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

                                                      ЧЛЕНОВЕ: