Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е 115

                                                 гр.Кюстендил, 25.04.2017год.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на тридесет и първи март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ИВАН  ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                       МИЛЕНА АЛЕКСОВА - С.

при секретаря Л.С. и с участието на прокурора Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Стойчева  КАНД №43 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на  чл.63 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Н.И.А. ***, чрез пълномощника си адв. В.С.,  е подал касационна жалба срещу решението на ДРС от 27.12.2016год. по НАХД №1289/2016год. в частта, с която е изменено Наказателно постановление №16-0245-000140/24.06.2016год.  на  началника на група към ОД на МВР-Кюстендил, Районно управление – Бобов дол, в частта с която е намален срокът на  наложеното  на оспорващия на осн. чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП, административно наказание  “лишаване от право да управлява МПС” от 12 месеца на 8 месеца. Изложени са доводи за неправилност  на съдебния акт в оспорената му част поради допуснато нарушение на материалния закон и поради явна несправедливост на наложеното наказание – касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.3 от НПК. Претендира се отмяна на решението в оспорената му част и произнасяне по същество с изменение на наказателното постановление по отношение на визираното наказание, което да бъде намалено до предвидения в закона минимум от 6 месеца. Алтернативно жалбоподателят прави искане при усл. на чл.3 ал.2 от ЗАНН да се приложи по-благоприятния закон, приет до влизане в сила на наказателното постановление, който предвижда наказание  “лишаване от право да управлява МПС”  за срок от 6 месеца при установената алкохолна концентрация до 0,8 на хиляда /арг. чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП, ред. ДВ бр.101/2016г. в сила от 21.01.2017г./.

Ответната страна – Районно управление – Бобов дол при ОД на МВР-Кюстендил,  не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на атакувания съдебен акт на осн.чл.218 ал.2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211 ал.1 от АПК  и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за основателна.

Срещу касационния жалбоподател Н.И.А. е издадено Наказателно постановление №16-0245-000140 от 24.06.2016г.  от  началник група към ОД на МВР-Кюстендил, Районно управление – Бобов дол, с което за административно нарушение по чл.174, ал.1 от ЗДвП вр. с чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, изразяващо се в управление на МПС  на 12.06.2016г., около 09,56 часа  по път 3-602 км 21+800 в района на с.Мала фуча, посока с.Коркина, след употреба на алкохол   - установена е с техническо средство “Алкотест 7510“ №0270 и с химическа експертиза №247/14.06.2016г., концентрация на етилов алкохол  в кръвта от 0,72 промила, са наложени административни  наказания  “глоба“ в размер на 1000,00лв.  и  “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца. 

По жалба на нарушителя, ДРС постановява   решение  №449 от 27.12.2016г. по НАХД №1289/2016г., с което изменя оспореното наказателно постановление, като намалява размера на наказанието “глоба“  на 500,00лв. и срока на наказанието “лишаване от право да управлява МПС” - на 8 месеца. Изложени са доводи за липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство, както и за доказаност на релевираното административно нарушение. По съображения за несправедливост на определените в максимален размер административни наказания поради несъответствие с критериите по чл. 27, ал.2-4 от ЗАНН, въззивният съд е намалил същите.

Предмет на касационно оспорване е решението на ДРС само в частта, с която е изменено наказателното  постановление, в частта с която е намален срока на  наложеното  на оспорващия на осн. чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП, административно наказание  “лишаване от право да управлява МПС” от 12 месеца на 8 месеца.

Настоящата инстанция, при служебната проверка на съдебния  акт в оспорената му част,  съобразно изискванията на чл.218, ал.2 от АПК, не  констатира основания за нищожност и недопустимост на същия, но проверката относно приложението на материалния закон сочи на неправилност на въззивното решение, поради следното:

Съгласно чл.3, ал.2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление, последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В този аспект, след постановяване на въззивното решение,  считано от 21.01.2017г. е влязло в сила изменение на санкцонната норма на чл.174, ал.1 от ЗДвП, като съобразно сега действащата редакция, с приетата точка  първа на разпоредбата, за извършеното от жалбоподателя  нарушение, а именно управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта  над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда,  са предвидени  административни наказания „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца и „глоба“  от 500,00лв.  Визираната правна норма се явява  по-благоприятна за нарушителя, поради което и в  хипотезата на чл.3 ал.2 от ЗАНН, съдът отменя решението на ДРС в оспорената му част и произнасяйки се по същество изменя издаденото НП в оспорената му част като намалява срока на наложеното наказание „лишаване то право да управлява МПС“  на 6 месеца.  

            Водим от горното и на осн. чл.222, ал.1 от АПК във вр. с чл.63 от ЗАНН,  Административният съд

                                                      Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решението на Дупнишкия районен съд от 27.12.2016г. по НАХД №1289/20169год.  в частта,  с която е изменено Наказателно постановление №16-0245-000140/24.06.2016год.  на  началника на група към ОД на МВР-Кюстендил, Районно управление – Бобов дол, в частта с която е намален срокът на  наложеното на осн. чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП,  на Н.И.А. ***, административно наказание  “лишаване от право да управлява МПС” от 12 месеца на 8 месеца, и  и вместо него постановява:

ИЗМЕНЯ   Наказателно постановление №16-0245-000140/24.06.2016год., издадено от  началника на група към ОД на МВР-Кюстендил, Районно управление – Бобов дол,  в частта,  с която на  Н.И.А. ***, ЕГН **********, е наложено  административно наказание  “лишаване от право да управлява МПС”  за срок от 12 месеца, на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП  във вр. с  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като намалява  срока   на  наказанието на  6 месеца.

В останалата част решението на ДРС е влязло в сила.

            Решението не подлежи на обжалване.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

           Председател:                                       Членове: 1.                                  2.