Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 02.05.

 

125

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На тридесет и първи март, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                              МИЛЕНА АЛЕКСОВА-С.

С участието на секретаря Л.С.

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА к.а.н.д. 44/2017г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

Предявена е касационна жалба от Областен отдел “Автомобилна администрация” Кюстендил при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, чрез началника на ОО „АА“ Кюстендил, срещу решение на Кюстендилския районен съд № 395 от 15.11.2016г. по н.а.х.д. № 973 по описа на този съд за 2016г. Със същото е отменено наказателно постановление № 30 - 0000227/04.05.2016г., с което на Г.Е.Г., с ЛКЧ № **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева. В касационната жалба са изложени оплаквания, сочещи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, изразяващо се в неправилност на преценката, че в административнонаказателното производството е допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в неизползването на преводач при предявяване и връчване на АУАН по отношение на нарушителя, който като чужденец не разбира български език. Иска се отмяна на обжалваното по касационен ред съдебно решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба – Г.Е.Г., с ЛКЧ № ********** и адрес ***, Стопански двор, чрез пълномощника адв. А.Г., оспорва жалбата. В представен по делото писмен отговор се развиват съображения за правилност на първоинстанционния съдебен акт.

Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.                                    Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 395 от 15.11.2016г. н.а.х.д. № 973/2016г. по описа на този съд. С обжалваният съдебен акт е отменено оспореното пред въззивния съд наказателно постановление № 30 - 0000227/04.05.2016г., издадено от началника на Областен отдел „АА“ Кюстендил. С издаденото наказателно постановление е прието, че Г.Е.Г., с ЛКЧ № **********, е извършил нарушение по чл. 93в, ал. 17, т. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, като на лицето е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева. АУАН серия А-2015, № 21813 от 26.04.2016г. е съставен, предявен и връчен на нарушителя на 26.04.2016г. На същата дата е издадено и наказателното постановление, връчено лично на лицето. Г. е удостоверил с подписа си предявяване и връчване на АУАН, респективно връчване на НП. Положил е подписа си с букви от гръцката азбука. Не е вписал възражение в АУАН.

За да постанови посочения по-горе резултат, Кюстендилският районен съд е приел, че в административнонаказателното производството по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в неназначаване преводач на уличеното и наказано лице, което не владее български език. Съдът е приел, че нарушението е съществено с оглед правото на защита на наказаното лице. Така мотивиран, КРС е отменил наказателното постановление.

В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствие на решението с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

Решението е правилно.

Напълно се споделя решаващата преценка на първата съдебна инстанция, че при съставяне, предявяване и връчване на АУАН и издаване на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения.

По категоричен и несъмнен начин е установено пред първата съдебна инстанция въз основа на събраните писмени и гласни доказателствени средства, че Г.Е.Г. е чужденец, който не разбира и не владее български език. При това положение на основание чл. 142, ал. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс по препр. от чл. 84 от ЗАНН е било императивно необходимо назначаването на преводач. В тази насока напълно се споделят изводите на съда, основани на свидетелските показания и техния анализ. Напълно се споделят и правните съображения.

Не са допуснати сочените от касатора и служебно проверени пороци на първоинстанционния съдебен акт. Следва валидното, допустимо и правилно решение да бъде оставено в сила.

Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, чл. 218 АПК, във връзка с чл. 63 ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД РЕШИ :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 395 от 15.11.2016г. по н.а.х.д. № 973/2016г. на Кюстендилския районен съд.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

Решението да се съобщи чрез връчване на преписи.

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                                 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                          2.