Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  № 133

                                                 гр.Кюстендил, 09.05.2017год.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на седми април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: ИВАН  ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                          МИЛЕНА АЛЕКСОВА-С.

при секретаря Л.С. и с участието на прокурора Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия  Стойчева  КАНД №48 по описа за 2017год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на  чл.63 ЗАНН  във  вр. с чл.208 и сл. АПК.

Басейнова дирекция З.Р. - Благоевград, представлявана от директора  В.Г.И., оспорва с касационна жалба решението на Районен съд – Радомир от 13.12.2016г. по  НАХД №527/2016год., с което е отменено Наказателно постановление №ПО-02-28/15.03.2016год., издадено от директора на БД З.Р.“. Изложени са доводи за неправилност на съдебния акт поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон – касационни отменителни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Оспорват се решаващите изводи на въззивния съд за формални нарушения в АУАН и в НП при описание на релевираното деяние, които са квалифицирани за съществени и ограничаващи правото на защита на нарушителя.  Твърденията са за съставомерност на извършеното деяние, което се счита за доказано.  Претендира се отмяна на решението и постановяване на друго за потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът Д.С.С. *** в качеството си на кмет на Община Земен,  чрез пълномощника си адв. П.П., изразява писмено  становище за неоснователност на касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура-гр.Кюстендил дава заключение за основателност на жалбата.

Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на атакувания съдебен акт на осн.чл.218, ал.2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК  и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за неоснователна.

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №ПО-02-28/15.03.2016год., издадено от директора на БД З.Р.“, с  което на Д.С.С. *** в качеството му на кмет на Община Земен, е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 500,00лв.  на основание чл.200а, ал.2 от Закона за водите във връзка с чл.140, ал.4 вр. с чл.138,ал.4,т.5 от Закона за водите, за това, че при извършена проверка на 03.12.2015г.  на  участък от река Струма, намиращ се в района между Помпена станция – Ж. и фабрика Е.-И. АД – бивша маслодайна в землището на с.Ж., община Земен, е установено, че кметът на Община Земен не е изпълнил задължението си по чл.140,ал.4 вр. с чл.138,ал.4,т.5 от Закона за водите като не е организилал дейностите за осигуряване на речната проводимост, а именно за почистване на речното легло в границите на урабнизираната територия  в посочения участък с  премахване на  дървесната  и храстова растителност. В НП е цитиран Констативен протокол №КД-01-836/03.12.2015г., в който са отразени констатациите от извършената проверка, вкл. координатите на процесния участък от река Струма.   

Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН №КД-04-9 от 18.01.2016г.,  в който нарушението е описано по идентичен начин, а в  производството пред РС са разпитани длъжностните лица при жалбоподателя, които потвърждават констатациите в АУАН и в НП, като депозират показания относно конкретните фактически обстоятелства на извършената проверка. Във връзка с разположението на процесния участък от река Струма, АНО орган е представил карта на землището на с.Ж. с отбелязани координатни точки в съответствие с данните в констативния протокол.

При  изложените доказателства, районният съд отменя наказателното постановление по съображения за незаконосъобразност. Приема се, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила в административнонаказателното производство във връзка с описанието на административното нарушение. Съдът е счел, че  съществува неяснота при описание на релевираното деяние относно местонахождението на участъка от речното легло на р.Струма, за поддържане проводимостта на който са предвидени задължения на кмета на Община Земен, както и   относно  конкретните задължения на същия по чл.140, ал.4 от Закона за водите, които АНО е приел за неизпълнени. С оглед на горното за нарушителя е липсвала яснота относно деянието, за което е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност, което е рефлектирало върху правото му на защита.

Настоящата инстанция, при служебната проверка на атакувания съдебен акт съобразно изискванията на чл.218, ал.2 от АПК, не констатира основания за нищожност и недопустимост на същия. Преценката за съответствието с материалния закон на оспореното решение, както и относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, обосновава следните изводи:

Въззивното решение е правилно. Съдът е събрал и коментирал относимите за правилното решаване на спора доказателствени средства, надлежно и аргументирано е обсъдил и анализирал всички факти от значение за спорното право и е извел изводи, които касационната инстанция изцяло възприема. Обратните твърдения на касатора са неоснователни. Решаващите изводи на РС за отмяна на наказателното постановление са поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила относно описание на съставомерното деяниен, с което е ограничено правото на защита на нарушителя.  Същите са обосновани с оглед съвкупната преценка на  доказателствата по делото и са в съответствие с  материалния закон.  Административнонаказателната отговорност на нарушителя е ангажирана на основание чл.200а, ал.2 от Закона за водите и доколкото нормата е обща, е налице привръзка с разпоредбите на чл.140,ал.4 вр. с чл.138, ал.4,т.5 от Закона за водите, т.е. неизпълненото от нарушителя задължение, според АНО,  е предвиденото в чл.140,ал.4 вр. с чл.138, ал.4,т.5 от закона за почистване на речното легло в границите на урбанизирана територия за поддържане проводимостта на същото като елемент от постоянната  защита от вредното въздействие на водите. По визираният начин е описано нарушението в АУАН и в НП. Така са очертани и обективните предели на административнонаказателното “обвинение”. Сравнителният анализ на съдържанието на акта и на наказателното постановление в посочената му част, от една страна и на цитираните правни норми, съдържащи правната квалификация на деянието, от друга страна,  сочи на несъответствие с изискванията на чл. 42, т.4, съотв. на чл.57, ал.1,т.5 от ЗАНН.  Изложените доводи на въззивната инстанция в посочения смисъл са обосновани и правилни. За нарушителя е останало неясно кое конкретно задължение по чл.140,ал.4 от ЗВ не е изпълнил, доколкото с разпоредбата са предвидени различни по вид и характер дейности, вменени на кмета на общината във връзка с почистването на речното легло в урбанизираната територия. От  описанието на  релевираното деяние  в текстовата част на НП следва да се приеме, че АНО счита като правомощие на кмета поддържането на проводимостта на речното корито  чрез почистване на същото в границите на урбанизираната територия. Горното обаче е в противоречие с приетите за нарушени прави норми, които не предвиждат фактически действия от посочения вид като задължение на кмета на общината, а широк кръг от задължения от организационен и оперативен порядък.  Изводите са за неяснота  при описание на административното нарушение и на обстоятелствата, при които е извършено, което лишава от конкретика предявеното обвинение и съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, ограничаващо правото на защита на нарушителя, респ. представляващо основание за незаконосъобразност на наказателното постановление. 

За пълнота на изложението и във връзка с възраженията на касатора, допълнително следва да се посочи, че законодателят е ограничил задълженията на кмета във връзка с почистването на речните легла само до границите на урбанизираната територия  /арг. чл.140,ал.4 от ЗВ/. В случая от начина, по който е описан в АУАН и в НП участъкът от река Струма, по отношение на който АНО е приел, че има неизпълнение на задълженията от кмета на Община Земен, е невъзможно да се провери горното обстоятелство. Това е създало неяснота на обвинението  и по отношение мястото на нарушението.  Опит да бъде преодоляна констатираната неяснота съставлява приобщеният към материалите в административнонаказателното производство   Констативен протокол №КД-01-836/03.12.2015г., в който са отразени координатите на процесния участък от река Струма. От споставката на последните с отразените координатни точки  върху картата на землището на с.Ж., представена пред въззивния съд от АНО,  е видно, че описания участък от река Струма не попада в границите на урбанизираната територия, по смисъла на понятието установен с нормата на чл.7,ал.1 от ЗУТ. Според легалната дефинция  урбанизирани територии са населените места и селищните образувания, а видно от приложената катра на с.Ж. процесният участък е извън границите на населеното място, очертани с посочения на картата условен знак.   Следва извода за несъставомерност на деянието и за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Предвид изложеното, касационната инстанция счита обжалваното решение за правилно и го оставя в сила. Не са налице касационните основания по чл.348, ал.1 т.1 и т.2 от НПК, като изложените от жалбоподателя доводи за това се явяват неоснователни.

Водим от горното и на осн.чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН,  Административният съд

                                                            Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ  В  СИЛА  решението на Районен съд – Радомир от 13.12.2016г., постановено по НАХД №527/2016год.

            Решението не може да се обжалва.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.    

          

Председател:                              Членове: 1.                            2.