Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 54

гр.Кюстендил, 28.02.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Йордан Г., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №54/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            РУ Дупница с адрес гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №2 обжалва решение №1/03.01.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1164/2016г., с което е отменено НП №16-0348-001153/30.06.2016г. на началник РУ Дупница. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт поради съществено нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон – касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респективно потвърждаване  на наказателното постановление.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №1/03.01.2017г., постановено по АНД №1164/2016г. Със същото е отменено НП №16-0348-001153/30.06.2016г., издадено от началник РУ Дупница, с коетоВасил Й.Н. е санкциониран на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП за нарушение на чл.137Е от ЗДвП.

            Дупнишкият районен съд е формирал извод за незаконосъобразност на акта, поради недоказаност на нарушенията.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Същото е правилно и обосновано, доколкото правните изводи са изведени чрез законосъобразно анализиране на доказателствения материал на база материалния закон.

               Производството пред ДРС е образувано по жалба на В.Й.Н. срещу НП №16-0348-001153/30.06.2016г. на началник РУ Дупница, с което е санкциониран за това, че на 21.06.2016г. в гр.Бобошево, на центъра управлява мотопед Кимко Агилити 50, който не е регистриран по надлежния ред и е без поставени регистрационни табели, както и за това че водача е без обезопасителна каска. Съставен е АУАН №1153/21.06.2016г., а въз основа на него е издадено атакуваното НП №16-0348-001153/30.06.2016г.

             В рамките на проведеното съдебно производство в изпълнение на правомощията по чл.13 и чл.14 от НПК по препращане от чл.84 от ЗАНН във вр. с чл.189, ал.14 от ЗДвП и въз основа на годни доказателствени средства съдът е установил обективната истина по спора. Решението се основава на обективно, пълно и всестранно изследване на обстоятелствата, включени в предмета на доказване.

  Доказателствата по делото – писмени и гласни, чрез съпоставка в съвкупност, не могат да обосноват извод за извършени административни нарушения по чл.140, ал.1 и чл.137Е от ЗДвП от страна на В.Н., които да бъдат скрепени със санкционните норми на чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП и чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП. Първата административнонаказателна норма предвижда санкция за водач, който управлява моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места, а втората – за водач, който не изпълнява задължението за носене на каска. Т.е. и в двата случая на административно нарушение обективен елемент от състава на противоправното деяние е управлението на МПС. Анализът на гласните доказателствени средства обуславя извода, че в момента на проверката нарушителят не е имал това качество, доколкото е установен до мотопеда, а последния е бил паркиран. След като не е управлявал МПС-то  и не е имал качеството водач на такова, неправилно АНО го е привлякъл към отговорност за нарушения по чл.175, ал.1, т.1 и чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП.

  С оглед горните съображения КАС ще остави в сила решението на ДРС, поради отсъствие на касационните основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК.

  Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ОСТАВЯ В СИЛА решение №1/03.01.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1164/2016г.

             Решението е окончателно.

           

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: