Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 22.05.

 

153

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На двадесет и първи април, две хиляди и седемнадесета година,   

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                             НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

С участието на секретаря А.М.

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 57/17г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Производството е по реда на чл.63 ал.1 от  ЗАНН  във  вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

            Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, представлявана от председател Д., е подала касационна жалба срещу решението на ДРС № 14 от 06.01.2017г. по НАХД № 919/2016г., с което е отменено наказателно постановление № 141-16/01.06.2016г. Изложени са доводи за допуснато нарушение на  материалния закон.  Твърденията са за извършено от ответника С.Д.Т. *** съставомерно деяние по чл. 34 ал. 1 от ЗПУКИ, което се явява безспорно  доказано. Отричат са доводите на въззивния съд  за незаконосъобразност на НП, касаещо приложението на чл. 28 от ЗАНН, а именно наличието на „маловажен случай“. Прави се искане за отмяна на атакуваното решение и за постановяване на друго по съществото на спора  за потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответната страна – С.Д.Т., в качеството си на кмет на с. Слатино, община Бобошево, не се явява и не се представлява по делото.

            Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на жалбата.

            Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на  доводите на страните, както и след служебна проверка на атакуваното решение на осн.чл.218 ал.2 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество - за основателна, поради което и на осн.чл. 222,  ал. 1 от АПК отменя решението и се произнася по същество, като потвърждава наказателното постановление. Съображенията са следните:

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 141-16/01.06.2016г. на председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за налагане на административно наказание “глоба” в размер на 1000 лева на С.Д.Т.,  в качеството й на кмет на кметство с. Слатино, община Бобошево, на основание чл. 43, ал. 1 вр. с чл. 34, ал. 1 от ЗПУКИ, за това, че при извършена проверка от  оправомощено лице при Комисията по повод на сигнал, е установено, че ответникът като кмет на с. Слатино и задължено лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3 т. 8 от ЗПУКИ, не е подала декларация за несъвместимост по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ вр. с чл. 5 от ЗПУКИ в законния срок по чл. 13 ал. 1 от ЗПУКИ. Наказващият орган посочва, че нарушителят е встъпил в длъжност на 09.11.2015г. и 7 - дневния срок за подаване на декларацията е изтекъл на 16.11.2015г., поради което за дата на извършване на нарушението се приема 17.11.2015г.; че декларация е депозирана на 20.01.2016г.            

            Установените фактически обстоятелства са отразени по идентичен начин в издадения АУАН №131/25.04.2016г.

            Към  административнонаказателната преписка са приложени извлечение от Протокола от заседанието на Общински съвет-Бобошево, проведено на 09.11.2015г., видно от който като т. 2 от дневния ред е включено полагането на клетва от избрания кмет на общината, общинските съветници и кметовете на кметства, както и процесната декларация по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ с вх.№ 25 от 20.01.2016г.

            В производството пред ДРС са разпитани длъжностните лица при Комисията, които с показанията си потвърждават констатациите в АУАН и НП относно обстоятелствата във връзка с релевираното нарушение.

            При изложените доказателства, районният съд е отменил наказателното постановление по съображения за незаконосъобразност, като е счел, че неправилно не е приложен чл. 28 от ЗАНН – „маловажен случай“. Приел е, че са налице предпоставките и обстоятелствата за прилагане на института на „маловажен случай“, като е изложил подробни мотиви в този смисъл.  ДРС е счел, че са допуснати и съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, състоящи се в това, че със съставения АУАН са повдигнати обвинения в две административни нарушения, а с наказателното постановление лицето е наказано само за едно от тях.

            Касационната жалба е подаден от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл. 208 от АПК, в преклузивния срок по чл. 211 ал. 1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212 и чл. 231 от АПК, поради което се явява процесуално допустима. В първоинстанционното производство съдът е приел като доказателства Заповед № 04-79/01.09.2015г. на председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с която са определени длъжностните лица, на които е възложено съставянето на АУАН по ЗПУКИ, както и писмо вх. № 02-77/17.03.2016 год. на Председателя на ОС Бобошево, с което е изпратен регистъра на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, ведно с копия от същите на задължените лица от общината. 

            Разгледана по същество касационната жалба е основателна. 

            Настоящата инстанция счита, че обжалваното решение е неправилно, поради което и на осн. чл. 222 ал. 1 от АПК ще го отмени и решавайки делото по същество ще потвърди наказателното постановление. При служебната проверка на оспорения съдебен акт съобразно изискванията на чл. 218 ал. 2 от АПК, не се констатират основания за нищожност и недопустимост на същия, но правните изводи на въззивния съд са в противоречие с  доказателствения материал по делото и с приложимите материалноправни разпоредби. Налице е касационното основание по чл. 348 ал. 1 т. 1 от НПК вр. с чл. 63 ал. 2 от ЗАНН. Изложените в касационната жалба възражения са за наличие на визирания порок на решението и в този аспект са основателни. По делото липсва спор относно фактите. Ответникът С.Т., в качеството си на кмет на кметство с. Слатино, община Бобошево, е лице заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3 т. 8 от ЗПУКИ, т.е. субект на задължението по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ  за подаване на декларация за несъвместимост относно обстоятелствата по чл. 5 от ЗПУКИ. Законодателят обвързва декларирането със срок, който съгласно чл. 13 ал. 1 от ЗПУКИ е 7 - дневен, считано от избирането или назначаването на задълженото лице. В случая е безспорно, че ответникът по касация е положил клетва като кмет на кметство и е встъпил в длъжност на 09.11.2015 год. /арг. чл. 48 ал. 4 ЗМСМА/, поради което срокът по чл. 13 ал. 1 от ЗПУКИ е изтекъл на 16.11.2015г. Безспорно е също, че декларацията е подадена на 20.01.2016г., т.е. след  законоустановения срок. Осъществени са елементите от фактическия състав на административното нарушение по чл. 34, ал. 1 от ЗПУКИ, поради което правилно е ангажирана отговорността на нарушителя. Само в хипотезите по чл. 35 и чл. 37 от ЗПУКИ, като предпоставка за реализиране на административнонаказателна отговорност се изисква надлежно проведено и приключило с влязло в сила решение административно производство за установяване на конфликт на интереси. Настоящият казус безспорно не попада във визираните изключения. Приложимата разпоредба на материалния закон не изисква изслушване на задълженото да декларира несъвместимост лице, заемащо публична длъжност, както и наличие на конфликт на интереси, установен с влязло в сила решение на компетентната комисия. 

            Релевираното нарушение се осъществява чрез бездействие и се счита за извършено на деня, следващ крайния срок за изпълнение на законовото задължение, в случая - за подаване на декларация. В този смисъл правилно в НП е посочено, че нарушението е извършено на 17.11.2015г., а наказващият орган е узнал за него на 17.03.2016г., когато е получил от председателя на ОбС -Бобошево, регистъра на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, ведно с копия от същите на задължените лица от общината, вкл. и тази на ответника Т.. С оглед горните констатации, изводите са за спазване на тримесечния, съответно на едногодишния срок за съставяне на АУАН, предвидени в чл. 34 ал. 1 от ЗАНН. Компетентността на актосъставителя е установена от представената  заповед № 04-79/01.09.2015г. на председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с която са определени длъжностните лица, на които е възложено съставянето на АУАН по ЗПУКИ, сред които е и настоящият актосъставител В.П..   

            Не се споделят съображенията на ДРС за допуснати съществени процесуални нарушения. Относно нарушението, състоящо се неподаване в срок на декларацията по чл. 12, т. 2, за което е повдигнато с АУАН обвинение, наказващият орган е издал резолюция № 142-16/01.06.2016г., с която на основание чл. 28 от ЗАНН не е наложил на лицето наказания за това нарушение, предупредил го е съгласно същата разпоредба и е прекратил образуваното административнонаказателно производство по отношение на това нарушение. Правните и фактически изводи на първата съдебна инстанция в разглежданата тук част са изцяло необосновани от тези доказателства.

            Не се споделят мотивите по съществото на спора и по отношение преценката за приложение на чл. 28 от ЗАНН. Касационният състав на Административния съд счита, че забавата при подаване на декларацията по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ е съществена като времеви период. От друга страна, обстоятелството, че Т. за трети пореден мандат е кмет на кметство с. Слатино, не сочи по-ниска обществена опасност на деянието, независимо и от факта, че основанието за възникване на трудовото й правоотношение е споразумение към трудов договор, а не изначално нов трудов договор. Касае за орган на изпълнителната власт – кмет на кметство, за заемането на която длъжност законодателят е поставил завишени критерии, включително и по отношение липса на основания за несъвместимост. Задължението за подаване на декларацията по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ е било ясно и известно на лицето още в качеството му на кмет на кметство от предходния му мандат, поради което наведените обстоятелства не сочат по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца и не обосновават приложението на чл. 28 от ЗАНН.  

            Следва съобразно мотивите си и при условията на чл. 222 ал. 1 от АПК Касационният състав на Административния съд да отмени решението на ДРС и да се произнесе по съществото на спора, като потвърди наказателното постановление.

            Воден от изложеното и на осн.чл. 222, ал. 1 от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН,  Кюстендилският административен съд  Р   Е   Ш   И:

 

            ОТМЕНЯ  решение № 14 на Дупнишкия районен съд от 06.01.2017г. по НАХД № 919/2016 год. и вместо него постановява:

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 141-16/01.06.2016г., издадено от председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - гр. София, с което на С.Д.Т. ***, в качеството й на кмет на кметство с. Слатино, община Бобошево, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв. на основание чл. 43, ал. 1 вр. с чл. 34, ал. 1 от ЗПУКИН.

 

            Решението не може да се обжалва.

 

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.   

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                            2.