Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 82

                                                     гр.Кюстендил, 28.03.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                                                        

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №60/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Л.Г.И. *** обжалва решение №442/23.12.2016г. на ДРС, постановено по АНД №1132/2016г., с което е потвърдено НП №16-0348-000564/22.04.2016г. на началник РУ-Дупница към ОДМВР - Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът не изразява становище по касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №442/23.12.2016г., постановено по АНД №1132/2016г., с което е потвърдено НП №16-0348-000564/22.04.2016г. на началник РУ-Дупница към ОДМВР - Кюстендил. Л.Г.И. *** е санкциониран на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв. за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. 

             ДРС е потвърдил НП като законосъобразно, приемайки че е издадено при спазване правилата на ЗАНН, както и поради доказаност на административните нарушения.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност на оспореното решение. В частта, с която се потвърждава НП по т.2 същото обаче е недопустимо, а в частта, с която се потвърждава НП по т.1 - правилно и законосъобразно, по следните съображения:            

Л.И. е санкциониран с процесното наказателно постановление, за това че на 13.04.2016г., около 19.30ч., по ПП Е-79, км 343+400, в посока Кулата, е управлявал лек автомобил без да има залепен валиден винетен стикер от категория К-3 в десния долен ъгъл на предното стъкло на автомобил, както и за това, че не представя контролен талон към СУМПС. За констатирани нарушения по чл.139, ал.5 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е съставен АУАН №564/13.04.2016г., а въз основа на него е издадено НП №16-0348-000564/22.04.2016г. В АУАН е направено отбелязване, че СУМП е върнато на нарушителя, защото представя винетка, закупена при проверката.

  Л.И. сезира районния съд с жалба, с която оспорва НП само и единствено в частта, с която е санкциониран на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП. Въззивният съд обаче е потвърдил изцяло НП като законосъобразно, поради което съдебния акт в частта, с която е формирал правен извод по т.2 от НП се явява недопустим. Недопустимостта на първоинстанционното решение е тежък порок, проявяващ се при неизпълнение от страна на съда на задължението му да следи за наличието на процесуалните предпоставки и отсъствието на отрицателните такива за съществуването и надлежното упражняване на правото на обжалване. В случая е налице основание за недопустимост на решението, свързано с предмета на оспорване. ДРС е сезиран с жалба досежно наложената санкция по т.1 от НП. Произнасяйки се изцяло по законосъобразността на постановлението въззивният съд се е произнесъл свръх петитум, като е потвърдил НП и в необжалваната част. В този смисъл съдебното решение в частта, с която е потвръдено НП за наложената санкция по т.2 е недопустимо и ще бъде обезсилено.

               След анализ на събрания доказателствен материал в съвкупност и поотделно КАС счита, че решението на въззивния съд в останалата част е правилно и законосъобразно – събрани са относимите за спора доказателства, надлежно и аргументирано са анализирани фактите от значение за спорното право, крайните изводи се базират на закона с оглед установената фактическа обстановка. Спазени са и съдопроизводствените правила.

Събраните писмени и гласни доказателства КАС намира за достатъчни, обективни и безпротиворечиви, необорени от други такива, за да обосноват извод за извършено административно нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП от жалбоподателя. Касационната инстанция приема за доказано, че на 13.04.2016г. Л.И. е управлявал МПС без да е заплатена дължимата винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗПътищата, тъй като е липсвало залепен валиден винетен стикер на предното стъкло на автомобила – задължение, възникнало за водача съгласно нормата на чл.139, ал.5 от ЗДвП. Констатацията на проверяващите не се опровергава по никакъв начин от други доказателствени средства. Според нормата първата част от винетката следва да бъде залепена в долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство и има предназначението да удостоверява плащането на винетната такса пред контролните органи. Втората част във вид на талон се съхранява от водача и служи като доказателство за платена винетна такса при издаване на безплатен винетен стикер при счупване или кражба на предното стъкло на автомобила, както и при производствен дефект на винетния стикер, т.е. втората част би имала силата на доказателствено средство за платена винетна такса само в предвидените от закона случаи, подробно изброени. В настоящият казус не сме изправени пред нито една от хипотезите – изключения, поради което за да докаже изпълнение на задължението по ЗДвП жалбоподателят е следвало да има залепен валиден винетен стикер на предното стъкло на автомобила. Гласните доказателствени средства и презумптивната доказателствена сила на АУАН, доказват по категоричен начин, че в деня и часа на проверката  жалбоподателят е ползвал част от републикански път на РБългария без да е заплатил дължимата винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗПътищата. В този смисъл се налага извода, че след като заплащането на тази такса се удостоверява чрез залепване на винетка на ППС-то, а такава е липсвала на предното стъкло на управлявания от Л.И. лек автомобил по време на проверката, то лицето е осъществило административно нарушение по чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП. Ирелевантно обстоятелство за ангажиране отговорността на нарушителя е факта, че същия е закупил винетка и я представил на контролните органи. Нарушението е извършено на посочената дата и час в НП, поради което правилно водача на МПС-то е привлечен към администрлативнонаказателна отговорност. Не е приложима нормата на чл.28 от ЗАНН, доколкото нарушението не се характеризира с признаците по чл.93, т.9 от НК, приложим по арг. на чл.11 от ЗАНН.

Като е потвърдил в тази част НП, ДРС е постановил правилен и обоснован съдебен акт, който ще бъде оставен в сила.

                Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и ал.3 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОСТАВЯ В СИЛА решение №442/23.12.2016г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1132/2016г. в частта, с която е потвърдено НП №16-0348-000564/22.04.2016г. на началник РУ-Дупница към ОДМВР – Кюстендил за наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв. на Л.Г.И. *** на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.

                 В останалата част ОБЕЗСИЛВА решението и прекратява съдебното производство.

                 Решението е окончателно.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: