Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 22.05.

 

152

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ   

 

На двадесет и първи април, две хиляди и седемнадесета година,   

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ :   ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                       НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

С участието на секретаря  А.М.

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 64/2017г. по описа и  ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :                        

            Постъпила е касационна жалба от община Кюстендил, подадена чрез кмета на общината П.Г.П., чрез процесуалния пълномощник юрисконсулт Ц., срещу решение на Кюстендилския районен съд № 19 от 09.01.2017г. по н.а.х.д. № 1539/2016г. В касационната жалба са изложени оплаквания, сочещи осъществяване на касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/ – противоречие с материалния закон. Развити са съображения. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление.         

            Ответникът – И.Г.Б. в писмен отговор оспорва касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за основателност на касационното оспорване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            По основателността на касационната жалба Съдът счита следното :

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 19 от 09.01.2017г. по н.а.х.д. № 1539/2016г., с което е отменено наказателно постановление № 208/26.08.2016г., издадено от кмета на община Кюстендил. Със същото на И.Г.Б. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лева на основание чл. 232, ал. 5, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. В съставения АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление е прието въз основа констатации от извършена проверка, че на 13.06.2016г. в село Раненци, община Кюстендил наказаното лице не е изпълнило влязла в сила заповед № РД-00-1538/10.12.2014г. на кмета на община Кюстендил за премахване на незаконен строеж, с която е разпоредено да се премахне „Стопанска постройка“ в УПИ Х-261, кв. 26 по плана на с. Раненци, община Кюстендил. Посочено е, че след влизане в сила на заповедта, на основание чл. 277, ал. 1 от АПК на лицето е изпратена покана за доброволно изпълнение, която е получена лично, на ръка от И.Б. на 20.01.2016г. При осъществена на 13.06.2016г. проверка на място от служители при община Кюстендил е констатирано, че строежът е частично, а не изцяло премахнат, т.е. че не е изпълнено на лицето задължение. Прието е, че е осъществен съставът на административно нарушение по чл. 232, ал. 5, т. 1 от ЗУТ. На това основание е наложено административното наказание.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи това касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното :

            За да постанови изложения по – горе резултат, първостепенният съд е приел, че в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. По съществото на спора е приел, че наказаното лице не е субектът, който следва да премахне незаконната постройка. КРС е формирал изводи за правото на собственост върху терена и постройката.

            Решението е неправилно. Категорично не се споделят мотивите на първата съдебна инстанция относно субекта на релевираното нарушение. Влязлата в законна сила заповед за премахване на незаконния строеж има свой адресат и той е именно наказаното лице. Това следва както пряко от разпоредителната част на заповедта, така и от разпоредбите на § 3 от ДР на НАРЕДБА № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 69 от 7.08.2001 г., в сила от 7.08.2001 г., изм. и доп., бр. 20 от 7.03.2014 г., в сила от 7.03.2014 г., бр. 65 от 19.08.2016 г., в сила от 19.08.2016 г., очертаващи адресата и/или адресатите на заповедта за премахване на незаконен строеж. Неизпълнението на заповед № РД-00-1538/10.12.2014г. именно от адресата й, осъществява състава на административното нарушение по чл. 232, ал. 5, т. 1 от ЗУТ. Нарушението от друга страна е доказано въз основа писмените и гласни доказателствени средства по делото. Несъмнено е, че индивидуалният административен акт, с който е разпоредено премахване на незаконния строеж, е влязъл в сила. По категоричен начин са установени и обстоятелствата, че от органа по изпълнение в производството по чл. 277, ал. 1 от АПК е изпратена покана за доброволно изпълнение именно на адресата на заповедта, както и че той към момента на извършената на място проверка на 13.06.2016г. не е премахнал постройката. Като е формирал погрешни правни изводи въз основа неправилно тълкуване и приложение на материалния закон, КРС е постановил неправилно решение при осъществено касационно основание за отмяната му по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

            В съответствие със задължението си при отмяна на решението на посоченото касационно основание да се произнесе по съществото на спора и Административният съд счита следното:

            При преценка относно размера на наложеното наказание и неговата справедливост съобразно критериите по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН и предвид обстоятелствата, че не са събрани доказателства /от наказващия орган и от първата съдебна инстанция/ за материалното и имуществено състояние на нарушителя, както и че неизпълненото властническо разпореждане касае полупремахнат незаконен строеж и то „стопанска постройка“, счете, че целите на наказанието биха били оптимално постигнати с налагане на „глоба“ в размер на предвидения в закона минимум – 1000 лева.

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, чл. 222, ал. 1, чл. 218 АПК, във връзка с чл. 63 ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД

 

            РЕШИ :

 

            ОТМЕНЯ решение на Кюстендилския районен съд № 19 от 09.01.2017г.  по н.а.х.д. № 1539/2016г. по описа на този съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА

            ИЗМЕНЯ наказателно постановление  № 208 от 26.08.2016г., издадено от кмета на община Кюстендил, с което на И.Г.Б. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лева на основание чл. 232, ал. 5, т. 1 от Закона за устройство на територията на основание като НАМАЛЯВА размера на административното наказание „глоба“ от 1500 лева на 1000 лева.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез изпращане на преписи.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                                                          

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ :