Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 83

гр.Кюстендил, 28.03.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №66/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            П.Г.Д. *** обжалва решение №20/13.01.2017г. на КРС, постановено по АНД №1056/2016г., с което е потвърдено НП №15-1139-001601/28.12.2015г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради нарушение на материалния закон – касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респективно отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът не изразява становище по касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №20/13.01.2017г., постановено по АНД №1056/2016г., с което е потвърдено НП №15-1139-001601/28.12.2015г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. С последното на нарушителя са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 2000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП.

КРС е формирал извод за законосъобразност на акта, приемайки че не са допуснати съществени нарушения на правилата на ЗАНН, както и поради доказаност на обвинението.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност, недопустимост и неправилност на оспореното решение на КРС.

Въззивното производство е образувано по жалба на П.Д. ***-001601/28.12.2015г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. От фактическа страна /въз основа на обясненията на очевидците  Г. Й., А. М., Д. П. и Д. Т., които са видели водача при реализиране на ПТП, подали сигнала до дежурния при ОДМВР - Кюстендил и проследили нарушителя до паркиране на автомобила/ е прието, че на 19.12.2015г. около 01.10ч. в гр.Кюстендил, нарушителят е управлявал МПС по ул.“Сливница“ в посока ул.“Гороцветна“. Реализирал ПТП, но продължил да управлява автомобила до кръстовището между ул.“Дамаскин“ и ул.“Ильо войвода“. При установяването му от контролните органи в 01.40ч. бил в явно нетрезво състояние – имал силен мирис на алкохол, несигурна походка, неясен говор. Отказал да бъде изпробван за наличие на алкохол в кръвта с техническото средство, както и даде кръв за лабораторен анализ - издаден е ТМИ №086450, който нарушителят отказал да получи. За констатирано нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП е съставен АУАН №121659/19.12.2015г., а въз основа констатациите в него е издадено НП №15-1139-001601/28.12.2015г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил.

             За да потвърди процесното НП,  районният съд е приел, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на ЗАНН относно съставя на АУАН и НП, както и че нарушението е доказано от обективна и субективна страна. Събрания доказателствен материал – писмени и гласни доказателствени средства, КАС счита за достатъчен и относим към извода на въззивния съд за законосъобразност на НП. Нарушителят е привлечен към администативнонаказателна отговорност за извършено нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП - отказ да бъде изпробван с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта, както и да даде кръв за лабораторен анализ. Повдигнатото обвинение е формулирано с оглед извършената на място проверка и установените факти. Същото е ясно от гледна точка на твърдяното изпълнително деяние, време и място на извършване. Установява се от гласните доказателства – показанията на контролните органи, очевидците на управлението на автомобила и реализирането на ПТП от нарушителя, ведно с АУАН, който се ползва с презумптивна доказателствена сила /същият не е оборен с надлежни доказателства във въззивното производство/, че на сочената дата и час П.Д. е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол, както и че не е изпълнил предписанието за медицинско изследване за установяване концентрацията на алкохол в кръвта му /последното е отказано да бъде получено/. Административното нарушение е доказано безспорно, доколкото конкретно и безпротиворечиво са посочени фактите, обуславящи съставомерността на деянието и участието на нарушителя в него.

  Във връзка с гореизложеното КАС намира решението на КРС за правилно и законосъобразно, поради което ще го остави в сила. Не са налице отменителните основания по чл.348, ал.1 от НПК.

  Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

              ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/13.01.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1056/2016г.

              Решението е окончателно.

            

                                         

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

  

                                                   ЧЛЕНОВЕ: