Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

гр.Кюстендил, 28.03.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: Д. ПЕТРОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №68/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            РУ Дупница с адрес гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №2 обжалва решение №439/22.12.2016г. на ДРС, постановено по АНД №834/2016г., с което е отменено НП №15-0348-001744/11.03.2016г. на началник РУ Дупница. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт поради съществено нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон – касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респективно потвърждаване  на наказателното постановление.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №439/22.12.2016г., постановено по АНД №834/2016г. Със същото е отменено НП №15-0348-001744/11.03.2016г., издадено от началник РУ Дупница, с което Д.И.К. е санкционирана на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ с административно наказание „глоба“ в размер на 600 лв. Прието е, че на 10.11.2015г. в гр.Дупница, на паркинга на магазин „Колор“ при ул.“Саморанска“, нарушителя е управлявал МПС във връзка, с чието използване няма сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Съставен е АУАН №1744/18.11.2015г., а въз основа на него е издадено атакуваното НП.

              Въззивният съд е отменил НП като незаконосъобразно, приемайки че е издадено при допуснато съществено нарушение на установените в ЗАНН правила за съдържанието на АУАН и НП.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Касационният съд намира обаче обжалваното решение за неправилно и незаконосъобразно, доколкото е постановено в нарушение на  материалния закон и на процесуалните правила – касационни основания по чл.348 ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Съображенията са следните:

              Районният съд незаконосъобразно е приел, че е налице съществено нарушение на процесуалните правила относно съдържанието на АУАН и НП, което е ограничило правото на защита на санкционирания субект и е самостоятелно основание за отмяна на НП. Изложените доводи са необосновани и неправилни. Противно на приетото в оспореното решение, КАС счита, че административното нарушение е описано с всички съставомерни елементи от обективна страна, включително и мястото на извършването му. Както в акта, така и в постановлението е посочено точно и недвусмислено като място на извършване на нарушението гр.Дупница, ул.Саморанска, паркинга на магазин „Колор“. Не е налице разминаване в описанията в двата акта, а е налице тъждество, което покрива изискванията на чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Изводите на районния съд в обратен смисъл са необосновани и формирани в нарушение на закона.

Не се споделят и изводите за противоречие между текстовото и цифровото изписване на нарушението и разпоредбите от приложимия закон. Нарушението е извършено през 2015г., при действието на КЗ /отм./, а НП е издадено при действието на новия КЗ, т.е. в този смисъл АНО е приложил закона с оглед разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗАНН. В последния отново са вписани норми, регламентиращи задължения за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“, но съдът не е изпълнил задължението си да прецени приложението на чл.3, ал.2 от ЗАНН.

По гореизложените съображения КАС намира решението на ДРС за неправилно и незаконосъобразно. Налице са касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, поради което съдебният акт на въззивния съд ще бъде отменен, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда в тази част. Последното се налага с оглед липсата на  произнасяне по целия заявен предмет с жалбата и без осъществяване проверка на материалната законосъобразност на постановлението. Районният съд е постановил съдебен акт, без извършване на дължимия анализ на установената фактическа обстановка, досежно констатираното административно нарушение и вменяването му във вина на нарушителя, както и евентуално приложение на чл.3, ал.2 от ЗАНН. Това възпрепятства извършването на касационна проверка за съответствието на съдебното решение с материалния закон и провеждането на двуинстанционен контрол на административния акт.

             Воден от горното и на основание чл.222, ал.2 от АПК, Административният съд

 

                                                           Р   Е   Ш   И:

 

              ОТМЕНЯ решение №439/22.12.2016г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №834/2016г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

               Решението е окончателно.

           

                 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: