Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  № 120

                                                 гр.Кюстендил, 26.04.2017год.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на тридесет и първи март  през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ИВАН  ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                           МИЛЕНА АЛЕКСОВА-С.

при секретаря Л.С. и с участието на прокурора Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Стойчева  КАНД №72 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на  чл.63 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Д.Б.Б. ***, чрез пълномощника си адв. Е.Й., оспорва с касационна жалба решението на КРС от 18.01.2017год. по НАХД №1297/2016год., с което е потвърдено Наказателно постановление №84/12.07.2016год.  на зам. началника на Митница Югозападна. Изложени са доводи за неправилност на съдебния акт поради допуснато нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Оспорва се правилността на правните изводи на въззивната инстанция по съществото на спора за доказаност на релевираното деяние, както и квалифицираното на протокол за доброволно предаване и докладна записка, изготвени в досъдебно производство проведено срещу жалбоподателката,  като официален документ, изключващ необходимостта от свидетели при съставянето на АУАН. Претендира се отмяна на решението и постановяване на друго за отмяна на наказателното постановление.

Ответната страна - Митница Югозападна – гр.Благоевград, чрез процесуалния си представител юк В., изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210  ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211 ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е потвърдено  като законосъобразно  Наказателно постановление №84/12.07.2016год., издадено от зам. началника на Митница Югозападна, за налагане на Д.Б.Б. на административно наказание “глоба” в размер на 1000,00лв., като е постановено отнемане в полза на държавата на акцизни стоки без акцизен бандерол на МФ – 29 броя кутии цигари с общ дължим акциз в размер на 108,61лв., на осн. чл.123, ал.1 и чл.124, ал.1 от  ЗАДС за това, че на 15.12.2015год.  при извършена проверка на лек автомобил, в който е пътувала жалбоподателката в района на с.Пелатиково, е установено държане  на  визираните акцизни стоки без задължителен бандерол.

За деянието е съставен АУАН №26/10.02.2016год. в отсъствието на свидетели в хипотезата на чл.40, ал.4 от ЗАНН. От административнонаказателната преписка се установява, че срещу жалбоподателката във връзка с деянието  е образувана Преписка №2825/2015г. по описа на Районна прокуратура – Кюстендил, съотв. Преписка № 1337/2015г. по описа на РУ на МВР-Кюстендил, в хода на която са съставени: Протокол за доброволно предаване от 15.12.2015г. от разследващ орган – младши полицейски инспектор Р.К.М. при РУ – Кюстендил, видно от съдържанието на който Д.Б.Б. е предала процесните акцизни стоки – 29 броя кутии цигари без акцизен бандерол, както и докладна записка вх.№1910314-1337/15.12.2015г. на полицейски служител ст. инсп. Боян Миленков – началник участък  Невестино при РУ – Кюстендил.   Сочената прокурорска преписка е прекратена с Постановление от 20.01.2016г. на прокурор при РП – Кюстендил, като  е отказано образуване на наказателно производство срещу Д.  Б..

В производството пред КРС са разпитани митническите и полицейските служители, които   с показанията си потвърждават констатациите в АУАН и в НП, като описват подробно релевантните за спора факти.

При  изложените фактически обстоятелства, районният съд потвърждава наказателното постановление по съображения за законосъобразност. Приема се, че адм. нарушение е доказано по несъмнен и категоричен начин, а в административнонаказателното производство не се допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, вкл. относно реда за съставяне на АУАН в отсъствието на свидетели в хипотезата на чл.40, ал.4 от ЗАНН, доколкото нарушението е установено с официални документи, а именно докладната записка и протокола за доброволно предаване. Съдът счита за неоснователно възражението на жалбоподателката за приложение на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, предвид наличието на специална норма в ЗАДС - чл.126б и легалната дефиниция за маловажен случай, която същата съдържа и която е неприложима за казуса с оглед размера на дължимия акциз.  

              В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, съдът  счита, че районният съд е постановил валиден и допустим съдебен акт. Осъществявайки на основание  чл.218 ал.2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1  от НПК, касационната инстанция приема следното:

            Оспореният съдебен акт е правилен. Правните изводи на районния съд са съобразени с доказателствата по делото и приложимите нормативни разпоредби. Въззивната инстанция  е събрала и коментирала относимите за правилното решаване на спора доказателствени средства, надлежно и аргументирано е обсъдила и анализирала всички факти от значение за спорното право и е извела обосновани мотиви, които касационният съд изцяло възприема. Атакуваното решение е постановено при спазване на съдопроизводствените правила. Взети са предвид релевантните за спора обстоятелства и изразените от страните доводи, като е даден отговор на всички инвокирани възражения. Поддържаните в касационната жалба твърдения за нарушение на материалния закон, съставляващо касационно основание по чл.348 ал.1 т.1 от НПК, се неоснователни. Извършеното от оспорващата деяние представлява административно нарушение по чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове. Същото се явява доказано предвид материалите в административнонаказателната преписка и показанията на разпитаните свидетелите, а и нарушителката не отрича държането на акцизните стоки без бандерол на МФ.  Неоснователни са доводите в касационната  жалба за противоречие  в свидетелските показания относно начина на предаване на процесните цигари  - дали доброволно или  чрез принудително изземване.  Освен, че горното обстоятелство е без значение за съставомерността на релевираното деяние, но и същото се установява по безспорен начин от приложения към прокурорската преписка Протокол за доброволно предаване от 15.12.2015г. Последният доказва вида и количеството на акцизните стоки, държани от нарушителката, което е съществено за квалифициране на нарушението. Правните изводи на въззивния съд по съществото на спора за това, че са осъществени  елементите от фактическия състав на административното  нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС са обосновани от събраните по делото доказателства. Правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателката и издаденото наказателно постановление е законосъобразно.

            По отношение на поддържаните от касатора доводи за допуснато съществено процесуално нарушение при съставяне на АУАН в отсъствие на свидетели, изводите на касационната инстанция са за неоснователност на същото.  Налице са предпоставките за приложение на хипотезата на чл.40, ал.4 от ЗАНН. Разпоредбата предвижда възможност за съставяне на акт в отсъствие на свидетели, когато нарушението е установено въз основа на официални документи. В случая нарушението е установено въз основа на Протокол за доброволно предаване от 15.12.2015г., подписан  от разследващ орган – младши полицейски инспектор Р.К.М. при РУ – Кюстендил, видно от съдържанието на който Д.Б.Б. е предала процесните акцизни стоки – 29 броя кутии цигари без акцизен бандерол. Протоколът е официален удостоверителен документ по см. на чл.93, т.5 от НК, доколкото е съставен  по реда и на осн. чл.128 от НПК от  длъжностно лице в кръга на службата му  - разследващ орган по преписка, образувана в РП – Кюстендил. С горното допълнение, доводите в оспореното решение за  спазване на реда за съставяне на АУАН се явяват законосъобразни и правилни.  Основателно жалбопоадтелката възразява срещу квалификацията на докладната записка като официален документ. Последната е частен свидетелстващ документ  и изключва приложимостта на хипотезата на  чл.40, ал.4 от ЗАНН. Горното обаче не променя  решаващите изводи на въззивната инстанция.

            Като е изложил доводи за съставомерност на деянието и законосъобразност на наказателното постановление, районният съд е постановил правилен съдебен акт, който настоящата инстанция оставя в сила.  

             Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК във вр. с чл.63 от ЗАНН,  Административният съд

                                                      Р   Е   Ш   И:

ОСТАВЯ  В  СИЛА  решението на Кюстендилския районен съд от 18.01.2017год.,  постановено по НАХД №1297/2016год.

            Решението не подлежи на обжалване.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                Председател:

 

                                                                       Членове: 1.

                                                                                      

                                                                                       2.