Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

гр.Кюстендил, 28.03.2017Г

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                  

                                                ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                         

                                                                     НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №76/2017Г, за да се произнесе взе предвид:

 

             Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

             Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – София обжалва решение №12/05.01.2017Г на ДРС, постановено по АНД №1153/2016Г, с което е отменено НП №КГ-1822/24.06.2016Г на председателя на ДАМТН. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт като постановен при неправилно приложение на закона - касационни отменителни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на НП.

             Ответникът изразява становище за неоснователност на жалбата и моли за оставане в сила решението на районния съд.        

             Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №12/05.01.2017Г на ДРС, постановено по АНД №1153/2016Г Със същото е отменено НП №КГ-1822/24.06.2016Г на председателя на ДАМТН, с което „Н.Г“ ЕООД *** е санкционирано на основание чл.34в, ал.1 от ЗЧАВ, с административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.18б, ал.4, т.1 от ЗЧАВ.                          

             Районният съд е формирал извод за незаконосъобразност на НП, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя, както и поради недоказаност на административното нарушение.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Същото е правилно и законосъобразно – събрани са относимите за спора доказателства, надлежно и аргументирано са анализирани фактите от значение за спорното право, крайните изводи се базират на закона с оглед установената фактическа обстановка. Спазени са и съдопроизводствените правила.

 Въззивното производство е инициирано по жалба на „Н.Г“ ЕООД ***-1822/24.06.2016Г на председателя на ДАМТН, с което е санкционирано на основание чл.34в, ал.1 от ЗЧАВ, с административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.18б, ал.4, т.1 от ЗЧАВ. При извършена проверка на 17.11.2015Г в бензиностанция и газостанция в гр.Дупница, ул.“Саморанска“ №80, управлявана от дружеството, контролните органи са приели, че в обекта липсва поставена на видно място информация за вида на разпространяваното гориво, а именно за бензин А 95Н. Съставен е протокол №С-0341/17.11.2015Г, в последствие АУАН №А-637/15.01.2016Г, а въз основа на констатациите в него е издадено атакуваното НП №КГ-1822/24.06.2016Г Събрани са гласни доказателства за относими към правния спор факти и обстоятелства.                        

 Разпоредбата на  чл.18б, ал.4, т.1 от ЗЧАВ вменява в задължение на лицата, които разпространяват/пускат течни горива на пазара, да поставят на видно място в местата по чл.3, ал.1, т.5 от ЗЧАВ, измежду които и бензиностанции, информация за вида на горивото. Неизпълнението на задължението е обвързано с имуществена санкция, съгласно разпоредбата на чл. 34в, ал. 1 от ЗЧАВ. Анализът на събраните по делото доказателства не установяват безспорно извършването на соченото нарушение. От една страна АНО не е ангажирал достатъчни и годни доказателства, относно липсата на информация за вида на горивото, поставена на видно място в обекта /описателната част на акта и постановлението е твърде лаконична и не съдържа достатъчни по обем данни за относимити обстоятелства на соченото нарушение, досежно критерия „видно място“/, а от друга събраните гласни доказателства /показанията на св.Ганчев/ установяват наличието на тотем в бензиностанцията, на който е изписана информация за вида на горивата, разпространявани в обекта, между които и бензин А 95Н. В този смисъл КАС счита, че фактите, вписани в обстоятелствените части на АУАН и НП остават недоказани по безспорен начин, а оттук се формира и извода за недоказаност на административното нарушение.

      Касационната инстанция, във връзка с гореизложеното, ще остави в сила решението на ДРС, като постановено при липсата на касационни отменителни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.

                 Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОСТАВЯ В СИЛА решение №12/05.01.2017Г на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1153/2016Г

                 Решението е окончателно.            

                                           

                                          

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: