Р Е Ш Е Н И Е

                                                                     16.05.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и осми април                                                            две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                                 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                        2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря И.С.

и в присъствието на прокурор Йордан Георгиев от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 80 по описа на съда за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Адв.В.П. *** като пълномощник на С.Ц., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:*** обжалва решението по а.н.д.№512/2016г. на КРС. Релевира се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с твърдението, че за едно нарушение са съставени два АУАН и са издадени две НП, което се приема за съществено нарушение на процесуалните правила. Моли се за отмяна на решението и отмяна на НП.

В с.з. представителят на касатора поддържа жалбата.

Пълномощникът на ответника - Митница Югозападна с административен адрес: гр.Благоевград, ул.“Покровнишко шосе“ намира жалбата за неоснователна, т.к. оспореното решение е правилно и законосъобразно.

Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, считайки, че не са налице касационни основания за отмяна на решението на районния съд, поради което се моли същото да бъде потвърдено.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №599/21.03.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на С.Ц.:

по т.1 - на основание чл.233, ал.3 от ЗМ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 135лв., представляваща 200 на сто от продажната цена на предмета на нарушението и

по т.2 - на основание чл.233, ал.6 от закона са отнети в полза на държавата 220бр. кутии цигари марка „YORK“ 100’s по 19 къса /4 180 къса/, облепени с македонски акцизен бандерол като предмет на митническото нарушение.

            От фактическата страна на спора районния съд е приел за установено, че с АУАН №423/31.10.2015г. Ц. е привлечен да отговаря за това, че на 31.10.2015г. около 12.20 часа, управлявайки собствения си лек автомобил м.“Ауди“ с ДК №КН5767ВК е преминал през ГКПП Гюешево, влизайки в Република България от Република Македония, като в хода на митническата проверка водачът е отрекъл да има нещо за деклариране, но при извършената ЩМП, след демонтаж в задните врати /кухините на същите/, св.Георгиев е открил укрити в него 200бр. кутии цигари от посочената в НП марка с македонски акцизен бандерол, а останалите 20бр. кутии са открити в арматурното табло на автомобила. Нарушителят е признал извършеното нарушение. Съдът е установил, че в хода на образуваното административнонаказателно производство цигарите са предадени на Митницата, определена е тяхната продажна цена от 1 567лв. и е издадено оспореното НП. Според установеното отсъда, след приключване на проверката, поради съмнение за пренасяне на още цигари със същия автомобил св.Петкова е възложила извършването на допълнителна ЩМП чрез мобилен рентген на гранична полиция, като при нея в автомобила са открити още цигари за които същият ден е съставен втори АУАН.

            При така установената фактическа обстановка съдът е формирал правен извод за липса на допуснати нарушения на процесуалните правила при съставянето на АУАН и издаването на НП. Според съда, наличието на два АУАН и две НП за различните количества цигари не води до по-висок размер на санкцията за нарушителя. Съдът се е аргументирал, че ако всички открити тютюневи изделия при двете проверки са описани в един АУАН и е издадено едно НП, то общото административно наказание би било равно на сбора от двете отделни административни наказания, наложени с НП №598/2016г. и НП №599/2016г. По посочените правни доводи и поради доказаност на деянието съдът е потвърдил изцяло НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и с оглед релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон обаче решението е частично неправилно. Съображенията за това са следните:

Съгласно АУАН №422/31.10.2015г. /вж. л.35 от делото на районния съд/ и издаденото като негово следствие НП №598/21.03.2016г. /служебно известно на съда от материалите по к.а.н.д.№328/2016г. на КАС/ описаното в документите административно нарушение се изразява в това, че на 31.01.2015г. около 12.20 часа деецът е пренесъл през държавната граница на страната – МП Гюешево с лекия автомобил 520 кутии цигари, представляващи акцизни стоки, без разрешението и знанието на митническите органи.

Описаното в АУАН №423/31.10.2015г. и в оспореното пред районния съд НП №599/21.03.2016г. административно нарушение се изразява в това, че на същата дата, място и час с посочения лек автомобил са пренесени през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи 220 кутии цигари.

Следователно, налице са два АУАН и две НП за едно деяние, покриващо критериите по чл.6 от ЗАНН за административно нарушение. Обвиненията в АУАН и НП касаят едно и също деяние, изразено чрез действие по превозване пред държавната граница на страна на акцизни стоки без знанието и разрешението на митническите органи на посочената дата и час. При това положение, издаването на две самостоятелни НП за едно деяние нарушава изискването за еднократно санкциониране на деянието на дееца с издаване на един АУАН и едно НП по аргумент от чл.42, т.4, пр.1 и чл.57, ал.1, т.5, пр.1 от ЗАНН. Издаването на множество АУАН и съответните на тях НП води до наличие на множество административнонаказателни преписки за едно и също деяние. Количественият критерий на вещите, предмет на деянието, не може да бъде определящ за броя на административнонаказателните преписки и издадените като техен краен резултат НП. Спазването на посоченият ред за административно санкциониране по ЗАНН е гаранция за законност на административнонаказателния процес.

Изложеното налага, на основание чл.222, ал.1 от АПК касационният съд да отмени оспореното съдебното решение в частта на потвърденото НП по т.1 за наложеното на дееца административно наказание „глоба“ и вместо него да постанови друго решение, с което да отмени НП в тази част. В останалата потвърдителна част, касаеща отнемане в полза на държавата на цигарите решението на районния съд е правилно, поради което на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК ще се остави в сила. Отнемането на цигарите е законосъобразен правен резултат в качеството им на забранени стоки, предмет на митническата контрабанда.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №18/09.01.2017г. по а.н.д. №512/2016г. на КРС В ЧАСТТА, с която е потвърдено НП №599/21.03.2016г. на началника на Митница Югозападна по т.1 и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

            ОТМЕНЯ НП №599/21.03.2016г. на началника на Митница Югозападна В ЧАСТТА ПО Т.1, с което на основание чл.233, ал.3 от ЗМ на С.Ц. /с посочени лични данни/ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3 135лв. /три хиляди сто тридесет и пет лева/, представляваща 200 на сто от продажната цена на предмета на нарушението.

            ОСТАВЯ В СИЛА решението на районния съд В ЧАСТТА, с която е потвърдено посоченото НП по т.2 от същото, с която на основание чл.233, ал.6 от ЗМ са отнети в полза на държавата цигари марка „YORK“ 100’s. – 220бр. кутии по 19 къса /4 180 къса/, облепени с македонски акцизен бандерол, като предмет на митническо нарушение.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ /О.М./:     

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

 

                                                                                      2.

 

 

 

Особено мнение на съдията Д. Петрова по к.а.н.д. № 80/2017г. на КАС :

 

Не споделям становището на касационния състав по въпроса, че в разглежданата по делото хипотеза издаването на две самостоятелни наказателни постановления нарушава основен принцип в наказателния и административнонаказателния процес, а именно - за едно нарушение да бъде наложено едно наказание, т.е. забраната за двойно наказване за едно и също нарушение.

По делото не е налице спор относно обстоятелствата, че лицето С.Ц. е осъществило митническа контрабанда по см. на чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците, като на 31.10.2015г., 12, 20 часа, управлявайки описаното МПС, влизайки в Р България от Р Македония през ГКПП Гюешево, е пренесъл пред държавната граница акцизна стока – тютюневи изделия. Не се спори и относно обстоятелствата, че нарушението е установено вследствие две проверки на лицето и управлявания от него автомобил. При първата, след демонтаж на резервоара за гориво на автомобила са установени укрити в резервоара 520 броя кутии цигари от посочена марка, с македонски акцизен бандерол. Съставен е АУАН № 422/31.10.2015г., въз основа на който е издадено и НП № 598/21.03.2016г. С последното на Ц. е наложена глоба в минималния предвиден в разпоредбата на чл. 233, ал. 3 от ЗМ размер – 200 % от продажната цена на предмета на нарушението /откритите 520 броя кутии цигари/. По повод възникнали съмнения за още укрити акцизни стоки, автомобилът е насочен за извършване на последваща проверка на същата дата чрез подлагането му на мобилен рентген. Въз основа това изследване е установено наличие на укрити вещи в кухините на автомобила. След демонтаж на корите на задните врати и арматурното табло са установени укрити още 220 броя кутии цигари от посочени марки, с македонски акцизен бандерол. За последното е съставен АУАН № 423/31.10.2015г. и е издадено оспореното пред районния съд НП №599/21.03.2016г.

Съдия Д. Петрова счита, че с издаденото второ НП №599/21.03.2016г. въз основа на втория съставен АУАН № 423/31.10.2015г., не е нарушен посочения в решението принцип, забраняващ двойното наказване. В тази насока изцяло споделя съображенията на районния съд, извличащи  аргументи от уредения в закона начин на определяне на наказанието и изчисляване размера на глобата. Независимо от броя на съставените АУАН и издадените въз основа на тях НП, те релевират, респективно ангажират административнонаказателна отговорност за нарушение, имащо за предмет едно и също количество и вид акцизни стоки, със съответна продажна цена. Т.е повдигане на обвинението с един или два АУАН, не се отразява по какъвто и да било начин на процесуалното положение на нарушителя. Същото по никакъв начин не е утежнено със съставянето на два АУАН – в резултат не е повдигнато обвинение в по-тежко наказуемо нарушение. Съответно издаването на две наказателни постановления за митническа контрабанда на откритите при двете отделни проверки акцизни стоки не е с последица налагане на две наказания за едно и също нарушение. Следващото се наказание за цялото количество би било в размер напълно идентичен с този за същото това количество, но санкционирано с две отделни наказателни постановления /200 % от продажната цена на стоките/. Т.е. не е нарушена и забраната за двойно наказване за едно и също деяние. Липсва нарушение и на други принципи на административнонаказателния процес, както и ограничаване, възпрепятстване или осуетяване правото на защита на наказаното лице. При това положение с фактът на издаване на второто НП не е реализирано съществено процесуално нарушение в административнонаказателното производство.

Считам, че правилно и при липса на касационни основания за отмяна, районният съд е потвърдил наказателно постановление № 599/21.03.2016г. и следващият се от настоящата касационна проверка резултат е оставяне в сила на решението за НП в неговата цялост.

 

                                                                                 

СЪДИЯ :