.                                   Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 05.06.

 

164

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На пети май, две хиляди и седемнадесета година,   

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                   ЧЛЕНОВЕ:   ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                          НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

С участието на секретаря С.К.

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА к.а.н.д. 81/17г. по описа и  

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Юлиян Е.Й. *** е предявил касационна жалба срещу решение на Кюстендилския районен съд № 17 от 09.01.2017г. по н.а.х.д. № 712 по описа на този съд за 2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1139-000210/22.02.2016г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Кюстендил. В касационната жалба са изложени оплаквания, сочещи касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/ - противоречие с материалния закон, изразяващо се в неправилност на преценката, че е доказано извършване на релевираното нарушение, както и съществени процесуални нарушения, изразяващи се в неизясняване с всички допустими доказателствени средства на релевантната фактическа обстановка.

            Ответникът по касационната жалба – сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Кюстендил не изразява становище по основателността й.

            Представителят на Окръжна прокуратура  Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното обжалване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 17 от 09.01.2017г. по н.а.х.д. № 712 по описа на този съд за 2016г. С обжалваният съдебен акт е потвърдено наказателно постановление № 16-1139-000210/22.02.2016г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Кюстендил, с което на Ю.Е.Й. *** на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева. В акта за установяване на административното нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление се излагат обстоятелствата, че жалбоподателят, при описани обстоятелства за време и място, управлява лек автомобил /описан/, като при проверката е установено, че не е заплатена винетна такса по реда на чл. 10, ал. 2 от ЗП за движението му по републиканската пътна мрежа. Сочи се още, че няма залепен валиден винетен стикер за платена винетна такса на предното панорамно стъкло. Посочено е, че е нарушена разпоредбата на чл. 139, ал. 5 от ЗДП. Правната квалификация на релевираното нарушение е чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДП.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/, служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно сочените в жалбата пороци, съставляващи касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови изложения по-горе резултат, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е счел, че нарушението е доказано с всичките му признаци от обективна и субективна страна. Формирал е изводите си въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателствени средства, потвърждаващи наведените в АУАН и НП факти. На наведените от въззивния жалбоподател оплаквания и възражения съдът е отговорил със съображения, изведени от логиката на дрги аналогични житейски ситуации. Не е формирал фактически и правни съображения по тези оплаквания. Не е проверил състоятелността и основателността им чрез събиране на допустими доказателствени средства. Процедирайки по този начин КРС е допуснал съществено процесуално нарушение, съставляващо касационно основание за отмяна на първоинстанционния съдебен акт по см на чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК.

            При констатирания порок на първоинстанционния съдебен акт и съответно касационно основание следва отмяна решението на КРС и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. При новото разглеждане на делото следва да се изяснят обстоятелствата поставена ли е била в действителност на предното панорамно стъкло на автомобила, както твърди жалбоподателят, закупената на 09.02.2016г. винетка в двете й части и в това ли се е изразявало в действителност деянието, възприето и описано по горецитирания начин от контролните органи като нарушението в АУАН и НП. Следва да се изяснят и обстоятелствата искано ли е от жалбоподателя представяне на копие от залепената винетка, което да е наложило по твърденията му отлепване и ксерокопиране на същата, представена като копие и по делото пред районния съд. За всички тези обстоятелства, наведени в първата съдебна инстанция като твърдения, не са поставяни въпроси на разпитаните свидетели и не са полагани усилия да бъдат изяснени. Следва при новото разглеждане на делото да извърши преразпит на актосъставителя и свидетеля по АУАН с поставяне на въпроси именно с цел изясняване на изложените спорни обстоятелства. Следва призоваване и разпит на лицето В Н Сот гр. Перник, с посочен във въззивната жалба адрес, за която се твърди, че е се е возила в управлявания от водача автомобил и е очевидец на случая. Едва след изясняване на всички спорни релевантни по делото обстоятелства чрез допустими доказателствени средства следва формиране на решаващ извод за извършване и доказаност на административното нарушение.

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 222, ал. 2, т. 1 АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД

 

            РЕШИ :

 

            ОТМЕНЯ решение № 17 от 09.01.2017г. по н.а.х.д. № 712/2016г. по описа на Кюстендилския районен съд и връща делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд

           

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез изпращане на преписи.                                                                  

 

                                                                                 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ :1.

 

                                                                                                                  2.