Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 05.06.

 

165

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На пети май, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                       ЧЛЕНОВЕ:     ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

                  

С участието на секретаря С.К.

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 84/2016г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от З.Е.Л.,***, срещу решение на Дупнишкия районен съд № 426 от 15.12.2016г. по н.а.х..д. № 656 по описа на този съд за 2016г., с което е изменено наказателно постановление №16-0348-000478 от 12.04.2016г., издадено от началника на РУ Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/ - нарушение на закона, изразяващо се в неправилната преценка на въззивния съд, че извършеното от касатора деяние, релевирано в АУАН и НП, съставлява административно нарушение. Иска се отмяна на решението и отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът по касационната жалба – Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил не взема становище по основателността й.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение, че първоинстанционното решение е правилно, а касационната жалба неоснователна.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Предмет на проверка пред Дупнишкия районен съд по повод постъпила въззивна жалба е било наказателно постановление № 16-0348-000478/12.04.2016г., издадено от началника на РУ Дупница при ОД на МВР Кюстендил. С наказателното постановление на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ на З.Е.Л. *** са наложени административни наказания, както следва: по т. 1 - на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДП /изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 7 Август 2012г./ „глоба” в размер на 1000 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца; по т. 2 - на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 от ЗДП „глоба” в размер на 10 лева; ДРС е изменил наказателното постановление в частта по т. 1, като е намалил размера на наложените наказания, съответно на „глоба” в размер на 500 лева; „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца. В останалата част наказателното постановление е потвърдено.

            Предмет на касационен контрол е решението в изменителната му част.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Дупнишкият районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови изложения по горе резултат, Дупнишкият районен съд е приел, че в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, включително и такива относно законосъобразното съдържание на АУАН и НП, съставяне, предявяване и връчване на АУАН, компетентността на актосъставителя и наказващия орган.

            Тези изводи на съда са съответни на приложимия материален закон и обосновани от съдържанието на АУАН и НП. Нарушението е описано с всичките му съставомерни признаци, изложението на фактическа обстановка се характеризира с яснота и оптимална конкретност. Съобразно изложените релевантни факти е посочената за нарушени правна норма на чл. Чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДП. Правилна е и определената правна квалификация на нарушението, като в отговор оплакването на касатора следва да се посочи, че релевираните фактически обстоятелства изпълват състава на нарушение по чл. 174, ал. 1 от ЗДП, а тази разпоредба от ЗДП предвижда, че описаното деяние е административно нарушение. Следва, че единственото наведено касационно оплакване е неоснователно.

            Не е допуснато соченото от касатора и служебно проверено от съда касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Следва оставяне в сила на първоинстанционния съдебен акт в обжалваната му част.

             

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

 

            АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 426 от 15.12.2016г. на Дупнишкия районен съд по н.а.х.д. № 656/2016г., в частта, с която е изменено наказателно постановление № 16-0348-000478/12.04.2016г., издадено от началника на РУ Дупница при ОД на МВР Кюстендил.

 

            Решението на ДРС е влязло в сила в останалата му част като необжалвано.

           

            Решението не подлежи на обжалване.            

 

 

 

                                  

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ : 1.                                 2.