Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 121

гр.Кюстендил, 27.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и първи април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                             ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                  НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА                                   

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №87/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            „Ч.“ АД със седалище и адрес на управление *** обжалва решение №24/16.01.2017г. на КРС, постановено по АНД №1740/2016г., с което е потвърдено НП №F229005/14.09.2016г. на зам.директор при ТД на НАП София. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на НП.                    

            Ответникът чрез пълномощника изразява становище за неоснователност на жалбата.        

            Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №24/16.01.2017г. на КРС, постановено по АНД №1740/2016г. Със същото е потвърдено НП №F229005/14.09.2016г. на зам.директор при ТД на НАП София, с което на „Ч.“ АД *** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 300 лв., на основание чл.77, ал.1 от ЗСч, за нарушение на чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч.

             КРС е формирал правен извод за законосъобразност на НП, като издадено при спазване правилата на ЗАНН, доказаност на административното нарушение и неприложимост на чл.28 от ЗАНН.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС.

  Производството пред въззивния съд е започнало по жалба на „ЧАЯН“ АД гр.Кюстендил срещу НП №F229005/14.09.2016г. на зам.директор при ТД на НАП София, с което търговеца е санкциониран за осъществено административно нарушение по чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч. При извършена проверка в програмен продукт „СУП“ по повод писмо №20-00-143/18.07.2016г. на ЦУ на НАП и справка н ТР при АВ, е установено, че от търговеца не е подадено заявление за  вписване и представяне за обявяване в АВ – ТР на годишния финансков отчет за 2015г. в законоустановения срок – до 30.06.2016г. Във връзка с това е изпратена покана до дружеството за образуване на административнонаказателно производство, в резултат на което е подадено заявление на 08.07.2016г. За констатирано нарушение по чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч е съставен АУАН №F229005/03.08.2016г. а въз основа на него е издадено атакуваното НП, с което на основание чл.77, ал.1 от ЗСч е наложена имуществена санкция на дружеството в размер на 300 лв.

             При така установената фактическа обстановка, въз основа на събрания относим към правния спор доказателствен материал, КАС счита, че въззивният съд е достигнал до неправилен извод за законосъобразност на процесното НП.

   Отговорността на „Ч.“ АД *** е ангажирана за нарушение на чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч, с която норма се създава задължение за всички търговци по смисъла на ТЗ да публикуват годишния си финансов отчет чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година. Административното нарушение е описано със съставомерните му елементи откъм форма на изпълнително деяние, време, място на извършване, субект и обстоятелства при които е осъществено, както в акта, така и в постановлението. Налице е обаче неправилно отнасяне на нарушената материално правна норма към санкционната такава. Имуществената санкция е определена на основание чл.77, ал.1 от ЗСч, според която разпоредба се наказва субект, който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон. В настоящия казус с оглед изложената фактическа обстановка, КАС счита, че е приложима нормата на чл.74, ал.1 от ЗСч, която предвижда санкция за задължените субекти, които не публикуват финансов отчет в сроковете по чл.38 от ЗСч. Т.е. установеното по безспорен начин противоправно поведение /бездействие/ на търговеца, изразяващо се в неизпълнение на задължението му по чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч следва да бъде скрепено с административнонаказателната норма на чл.74, ал.1 от ЗСч. АНО не е спазил закона, поради което касационния съд приема, че е налице неправилна правна квалификация на административното нарушение с оглед приложимата санкционна норма. Нарушението е съществено, тъй като се засяга правото на защита на санкционирания субект. Не е възможна и преквалификация на административното нарушение, тъй като нормата не е от категориите на еднаква или по-лека от приложената на чл.77, ал.1 от ЗСч норма.

   С оглед гореизложеното КАС счита, че се установяват касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1 от НПК, поради което решението на въззивния съд ще бъде отменено и вместо него ще се постанови нов съдебен акт, с който ще се отмени НП като незаконосъобразно.

              Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

              ОТМЕНЯ решение №24/16.01.2017г. НА Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1740/2016г. и вместо него постановява:

              ОТМЕНЯ НП №F229005/14.09.2016г. на зам.директор при ТД на НАП София, с което на „Ч.“ АД със седалище и адрес на управление *** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 300 лв., на основание чл.77, ал.1 от ЗСч, за нарушение на чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч.

               Решението е окончателно.

            

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: