Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 19.06.

 

179

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ   

На деветнадесети юни, две хиляди и седемнадесета година,   

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА АЛЕКСОВА – СТОИЛОВА

                     НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

С участието на секретаря И.С.

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 96/2017г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от В.Й.С. *** срещу решение Трънския районен съд № 6 от 24.01.2017г. по н.а.х.д. № 136 по описа на този съд за 2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 1 от 23.01.2016г., издадено от началника на Районно управление Трън при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Перник. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Иска се отмяна на решението и на наказателното постановление.

            Ответникът по касационната жалба – Районно управление Трън при ОД на МВР Перник не взема становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.        

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Счита се, че първоинстанционното съдебно решение е правилно.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Трънския районен съд № 6 от 24.01.2017г. по н.а.х.д. № 136 по описа на този съд за 2016г. С обжалваният съдебен акт е потвърдено наказателно постановление № 1

 

 

 

от 23.01.2016г., издадено от началника на Районно управление Трън при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Перник, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 193, ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ на В.Й.С. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лева. Посочена е като нарушена разпоредбата на чл. 98, ал. 1 от ЗОБВВПИ.                   

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Трънският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови изложения по-горе резултат, Трънският районен съд е приел, че в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, включително и такива имащи отношение към законосъобразното съдържание на тези актове. Въз основа писмените и гласни доказателствени средства е формирал решаващата преценка, че е доказано извършване на релевираното нарушение, с всички съставомерни признаци от обективна и субективна страна. Счел е, че не е налице основание за намаляване размера на наложеното наказание поради превес на отегчаващите отговорността обстоятелства.

            Решаващите съображения на първата съдебна инстанция са обосновани от съдържанието на АУАН и НП и доказателствата по делото. В съответствие с приложимия материален закон са мотивите на ТРС, че е доказано извършване на нарушението. Те са основани на цялостна и задълбочена преценка на доказателствата по делото и изследваните и изяснени в пълнота релевантни обстоятелства. Изцяло се споделят и решаващите съображения на съда относно законосъобразното определяне размера на наложеното наказание. В съответствие с критериите по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН и обоснована от доказателствата по делото е решаващата преценка, че качеството на наказаното лице – горски стражар обуславя завишени изисквания към това лице относно спазване на режима по съхранение за законно притежаваното от него огнестрелно оръжие и съвсем не съставлява смекчаващо отговорността обстоятелство.

            От друга страна, случаят разкрива по-висока обществена опасност предвид броя на огнестрелните оръжия, по отношение на които е извършено нарушението и липсата на каквито и да било данни за осигуряване на законовите изисквания за съхранение на оръжието, предмет на нарушението. Т.е. в случая не се касае за еднократно или временно отклонение от този режим, а за трайно продължително състояние. Споделяйки изводите на първата съдебна инстанция и в съответствие със своите решаващи мотиви, Административният съд ще остави в сила оспореното по касационен ред решение.

           

 

 

 

            Следва валидното, допустимо и правилно първоинстанционно решение да бъде оставено в сила.

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

 

            АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6 от 24.01.2017г. на Трънския районен съд по н.а.х.д. № 136/2016г.

 

 

            Решението е окончателно.

 

 

            Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.                                                        

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ : 1.                      2.