Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 118

гр.Кюстендил, 26.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и първи април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №101/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Началникът на сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил, ул.“Ц.О.“ №*** обжалва решение №75/15.02.2017г. на КРС, постановено по АНД №1617/2016г., с което е отменено НП №16-1139-001624/01.09.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК.  Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът не изразява становище по касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №75/15.02.2017г., постановено по АНД №1617/2016г., с което е отменено НП №16-1139-001624/01.09.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. А.Б.В. *** е санкциониран на основание чл.183, ал.3, т.5 от ЗДвП като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 30 лв. за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП, на основание чл.178Е от ЗДвП като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. за нарушение на чл.94, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

             КРС е отменил НП като незаконосъобразно, формирайки извод за недоказаност на нарушенията.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС.             

А.Б.В. е санкциониран с процесното наказателно постановление, за това че на 04.08.2016г., около 13.40ч., в гр.Кюстендил, движейки се с МПС по ул.“Родопи“, нарушава пътен знак В2, паркира върху тротоарни площи на място, където не е определено от собственика на пътя и при проверката не представя КТ към СУМПС. За констатирани нарушения на чл.6, т.1, чл.94, ал.3 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е съставен АУАН №248249/04.08.2016г., а въз основа на констатациите в него е издадено обжалваното НП.

Анализирайки събрания доказателствен материал и формираните на основата на него правни съображения от въззивния съд, касационната инстанция счита последните за правилни,  досежно нарушенията на чл.6, т.1 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Т.е. в тази част се възприемат изцяло съображенията на КРС за незаконосъобразност на НП, поради недоказаност на противоправните деяния. Предметът на предявеното обвинение с АУАН и НП определя и предмета на доказване, като при съдебно оспорване, тежестта за установяване на всички признаци от състава на нарушението е за АНО. Нито гласните доказателствени средства, нито писмените доказателства установяват по безспорен и категоричен начин движение на жалбоподателя с управлявания от него автомобил по ул.“Родопи“ и навлизане след знак В2 на сочените в НП дата и час. Показанията на св.Паунов – очевидец на спирането на МПС-то върху тротоарните площи пред заведени „Римини“ в описаното направление /предна част на автомобила към заведението, задна част на автомобила към СПА център „Стримон клуб“/ не са достатъчни, за да обосноват извода, че нарушителят се е движел по ул.“Родопи“ преди да паркира на соченото място. Констатациите в АУАН и НП се опровергават и от писмените доказателства, съпоставени с гласните – схема на съществуващата сигнализация с пътни знаци по ул.“Цар Симеон І“ в района на кръстовището с ул.“Родопи“. В този смисъл нарушението на чл.6, т.1 от ЗДвП се явява недоказано, а оттук изводите на районния съд – правилни.

  Безспорно по делото се установи и че нарушителят не е установен на мястото на нарушението, а е разпитан в сградата на сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил, където не е представил КТ към СУМПС. Следователно вмененото му нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е извършено на базата на неправилна преценка от контролните органи на релевантните факти и обстоятелства. Ангажирането на административнонаказателната отговорност на нарушителя за деяние, което не е установено по безспорен начин чрез допустими и относими доказателства, е незаконосъобразно, поради което и НП в тази част също е неправилно. По изложените съображения КАС счита, че решението на въззивния съд в частта, с която е отменено НП по т.1 и т.3 е правилно и поради отсъствие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК ще бъде оставено в сила.

Вмененото на А.В. административно нарушение на чл.94, ал.3 от ЗДвП, КАС намира за доказано, а оттук счита за законосъобразно НП в частта, с която лицето е привлечено към отговорност по чл.178Е от ЗДвП. Разпоредбата на чл.178Е от ЗДвП е приложима при паркиране на МПС в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места. В производството са събрани достатъчно годни доказателства, които да установят релевантните за спора факти и обстоятелства по паркирането на управлявания от нарушителя лек автомобил върху тротоарни площи пред заведение „Римини“ в гр.Кюстендил. Показанията на св.Паунов и обясненията на самия нарушител доказват безспорно отразените констатации в акта и постановлението, доколкото между тях няма разминавания. Анализът на събраните от административния орган и от районния съд писмени и гласни доказателствени средства установяват извършено нарушение на чл.94, ал.3 от ЗДвП, т.е. паркиране върху тротоар  на място, което не е определено от собственика на пътя или администрацията за разрешено такова. Деянието е определено като административно нарушение по силата на санкционна норма на чл.178Е от ЗДвП, поради което правилно и законосъобразно АНО е ангажирал отговорността на А.В. по сочената норма.

  Като е достигнал до различен правен извод, КРС е постановил неправилно решение в тази част. Наличието на касационни основания по чл.348, ал.1 от НПК обуславя отмяната му и потвърждаване на НП в частта по т.2.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОТМЕНЯ решение №75/15.02.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1617/2016г. в частта, с която е отменено НП №16-1139-001624/01.09.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил за наложено на А.Б.В. *** на основание чл.178Е от ЗДвП административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. за нарушение на чл.94, ал.3 от ЗДвП и вместо него постановява:

                ПОТВЪРЖДАВА НП №16-1139-001624/01.09.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил в частта, с която на А.Б.В., ЕГН ********** *** на основание чл.178Е от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. за нарушение на чл.94, ал.3 от ЗДвП.

               В останалата част ОСТАВЯ В СИЛА решение №75/15.02.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1617/2016г.

Решението е окончателно.

 

                                                   

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

                                                           ЧЛЕНОВЕ: