Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 16.06.

 

176

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На деветнадесети май, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                    НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

С участието на секретаря И.С.

В присъствието на прокурора ЙОРДАН Г.

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 102/2017г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

 

            Предявена е касационна жалба от В.И.Т. ***, чрез процесуалния пълномощник адв. В.Г.С., срещу решение на Дупнишкия районен съд № 89 по н.а.х.д. № 986 по описа на този съд за 2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0348-000724 от 20.05.2016г., издадено от началника на Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Счита се за неправилна преценката на първата съдебна инстанция, че са допуснати съществени процесуални нарушения при описание на нарушението по т. 2 от наказателното постановление, като се сочи противоречивост на относимата към него фактическа обстановка, противоречие с посочената за нарушена разпоредба и липса на корелация между последната и санкционната разпоредба. Счита се от друга страна, че наложените наказания са определени в нарушение на критериите по чл. 27 от ЗАНН. Иска се намаляване на размерите им. Сочи се и недопустимост на съдебното решение в частта по т. 3 от НП, в която районният съд се е произнесъл извън пределите на въззивната жалба.

            Ответникът по касационната жалба – Районно управление Дупница при ОД на МВР Кюстендил не взема становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.  

           

 

 

 

 

 

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Счита се, че първоинстанционното решение е правилно.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Дупнишкия районен съд № 89 по н.а.х.д. № 986/2016г. С обжалваният съдебен акт е потвърдено наказателно постановление № 16-0348-000724 от 20.05.2016г., издадено от началника на Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил, с което, както следва: т. 1 - на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 2, предл 2 от Закона за движението по пътищата /ЗДП/ на В.И.Т. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева; посочена е като нарушена разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от ЗДП; като относими към нарушението по т. 1 са изложени обстоятелствата, че Т. в качеството си на водач на описан мотоциклет, го управлява при посочени обстоятелства за време и място, като не съобразява разстоянието с движещия се пред него лек автомобил /описан/, управляван от К К Й, намаляващ скоростта, вследствие което се блъска в задна дясна част на автомобила. От реализираното ПТП са нанесени материални щети по МПС. Водачите са изпробвани за употреба на алкохол с техническо средство/описано/, като пробите са отрицателни. т. 2 - на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ЗДП на В.И.Т. са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца; като относими към нарушението по т. 2 са изложени обстоятелствата, че управляваният от В.И.Т. мотоциклет е без поставен регистрационен номер на съответното място; нарушението е квалифицирано по чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДП; за нарушена е посочена нормата на чл. 140 от ЗДП; по т. 3 – на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1, 2 от ЗДП на Т. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лева; като относими към това нарушение са изложени обстоятелствата, че лицето не представя свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към него; Описанието на фактическите обстоятелства по съставения АУАН е аналогично. АУАН е съставен на датата на констатиране на нарушението – 08.05.2016г. и е предявен и връчен надлежно на тази дата. Наказателното постановление е връчено на Т. на 27.06.2016г. Въззивната жалба е подадена на същата дата.

           

 

 

 

 

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Дупнишкият районен съд е постановил валиден съдебен акт.

            При служебната касационна проверка на първоинстанционното съдебно решение и по повод наведено в касационната жалба оплакване, Касационният състав на Административния съд констатира, че ДРС се е произнесъл по законосъобразността на наказателното постановление в частта му по т. 3, като го е потвърдил, извън пределите на въззивната жалба, подадена единствено и изрично срещу наказателното постановление в частите му т. 1 и т. 2.  Произнасянето на съда извън пределите на обжалването има за последица недопустимост на съдебния акт, при която същият подлежи на обезсилване.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови изложения по-горе резултат, Дупнишкият районен съд е приел, че в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. Тези решаващи съображения на първата съдебна инстанция изцяло се споделят. За нарушението по т. 1 от НП е налице пълно и ясно описание на обстоятелствата, в които се състои, а последните съставляват елементите от обективна и субективна страна на ангажирания административнонаказателен състав по чл. 179, ал. 2, пр. 2 от ЗДП. Не са допуснати съществени нарушения, относно съдържанието на АУАН и НП и в частта по т. 2 на последното. В обстоятелствената част на тези актове е посочено в какво конкретно то се състои в разглеждания случай, а именно – регистрационният номер на мотоциклета не е поставен на съответното за това място. В съответствие с наведения релевантен факт е правната квалификация на нарушението по чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДП, предвиждаща като административно нарушение управлението на МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места. В разглеждания случай на административно нарушение хипотезисът, диспозицията и санкцията на административнонаказателната норма се съдържат в разпоредбата на чл. 179, ал. 2, пр. 2 от ЗДП и в пълна корелация с тях са обстоятелствата, относими към нарушението по т. 2 от НП. При това положение, цитирането на чл. 140 от ЗДП, макар да е в несъответствие с релевираните към т. 2 от НП обстоятелства, не внася неяснота и противоречия в обвинението и съответно не накърнява правото на защита на наказаното лице. Правилно районният съд е счел, че не съставлява съществено процесуално нарушение.

            В съответствие с приложимия материален закон са и другите решаващи мотиви на районния съд, че е доказано извършване на нарушенията. Те са и обосновани от доказателствата по делото, приобщени чрез събраните писмени и гласни доказателствени средства.

            КАС счита преценката на първата съдебна инстанция за законосъобразно определяне размера на наложените наказания по т. 1 и т. 2 от НП, за формирана в нарушение на закона. Осъществено е

 

 

 

касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, при което следва отмяна на решението, потвърждаващо т. 1 и т. 2 от НП и съответно изменение на наказателното постановление чрез намаляване на наложените по тези части наказания. Като се изхожда от критериите за определяне на наказанието по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН е следвало да се вземе предвид превесът на смекчаващите вината обстоятелства -  извършване на нарушенията от Т. за първи път, внимателното му и възпитано отношение и съдействие при установяване на нарушенията от органите за контрол /за същото свидетелства и свидетелят по АУАН в о.с.з. на 04.10.2016г./. Следва да се вземат предвид и фактите на ниския размер на получаваното от него трудово възнаграждение /600 лева/ и трудовата му заетост на длъжност, изискваща ежедневно шофиране на МПС. За последните пред ДРС са събрани писмени доказателствени средства – трудов договор № 316 от 15.10.2013г., писмо изх. № 1-414/29.09.2016г. и длъжностна характеристика. Следва съобразно изложените мотиви за наличие на обстоятелства по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, обуславящи по-малък размер на наложените наказания и с оглед постигане целите на административното наказание по чл. 12 от ЗАНН, намаляване на наказанието по т. 1 от НП, като се наложи минимумът в размер на 100 лева „глоба“, предвиден в разпоредбата на чл. 179, ал. 2 от ЗДП в редакцията й – ДВ, бр. 102 от 2015г., в сила от 01.01.2016г., приложима на основание чл. 3, ал. 2 от ЗАНН; следва намаляване на наказанията по т. 2 от наказателното постановление, като административното наказание „глоба“ се намали от 200 на 100 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ от 6 месеца на 3 месеца.

           

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

 

            АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД  РЕШИ :

 

            ОТМЕНЯ решение на Дупнишкия районен съд № 89 от 23.02.2017г. по н.а.х.д. № 986/2016г., в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0348-000724 от 20.05.2016г., издадено от началника на Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил, по т. 1 и т. 2 и вместо него

            ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-0348-000724 от 20.05.2016г., издадено от началника на Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил, по т. 1, като НАМАЛЯВА размера на наложеното на основание чл. 179, ал. 2, пр. 2 от ЗДП на В.И.Т. с ЕГН – ********** *** административно наказание „глоба“ от 200 на 100 лева.

            ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-0348-000724 от 20.05.2016г., издадено от началника на Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил, по т. 2, като НАМАЛЯВА размера на наложените на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДП на В.И.Т. с ЕГН – ********** *** административни наказания „глоба“ от 200 на 100 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ от 6 /шест/ месеца на 3 /три/ месеца.

           

 

 

            ОБЕЗСИЛВА решение на Дупнишкия районен съд № 89 от 23.02.2017г. по н.а.х.д. № 986/2016г., в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 16-0348-000724 от 20.05.2016г., издадено от началника на Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил, по т. 3.

 

           

 

 

            Решението е окончателно.

 

           

            Решението да се съобщи чрез връчване на преписи.

                                                                                 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 

                                                                                 

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                          2.