Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 119

гр.Кюстендил, 26.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и първи април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №104/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Началникът на сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил, ул.“Ц.О.“ №*** обжалва решение №33/23.01.2017г. на КРС, постановено по АНД №1613/2016г., с което е отменено НП №16-1139-001666/02.09.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК.  Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът не изразява становище по касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №33/23.01.2017г., постановено по АНД №1613/2016г., с което е отменено НП №16-1139-001666/02.09.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. Т.В.С. *** е санкционирана на основание чл.179, ал.2 във вр. с ал.1, т.5 от ЗДвП като й е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. за нарушение на чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП.

             КРС е отменил НП като незаконосъобразно, формирайки извод за неправилно приложение на закона предвид неправилна правна квалификация на деянието, която е в противоречие с отразената фактическа обстановка.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС.             

Т.В.С. е санкционирана с процесното наказателно постановление, за това че на 17.08.2016г., около 20.50ч., в гр.Кюстендил движейки се с лек автомобил О.А. с рег.№Кн **** АН по ул.“Бузлуджа“, срещу автомивка „Винпетрол“, е реализирала ПТП, като е навлязла в насрещното платно за движение на път с две пътни ленти без разделителна линия и е ударила насрещно движещия се лек автомобил А. с рег.№Кн****ВМ. От ПТП- то е пострадала Т.С., има материални щети и по двата автомобила. За констатирано нарушение на чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП е съставен АУАН №710313/17.08.2016г., а въз основа на констатациите в него е издадено обжалваното НП.

Вмененото на Т.С. административно нарушение на чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП, КАС намира за недоказано. Разпоредбата на чл.179, ал.2 във вр. с ал.1, т.5 от ЗДвП е приложима, когато при неспазване на предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или заобикаляне се причини ПТП. В преписката на АНО не се съдържан абсолютно никакви доказателства, които да установяват релевантните за спора факти и обстоятелства по движението на нарушителя като водач на лек автомобил и движението на насрещния автомобил. Липсва съставен протокол за ПТП с налична схема на разположението на двата автомобила – представеният такъв съдържа данни само за участниците в движението и реализираното ПТП и за видимите щети по ППС. Показанията на контролните органи и на св.Кр.Кирилов не доказват безспорно отразените констатации в акта и постановлението, доколкото между тях има разминавания, а така също са налице и несъответствия между гласните доказателствени средства и писмените доказателства за щетите по автомобилите – в писмените е отразено щети по МПС-то на жалбоподателката отпред, а гласните сочат за щети и от дясната страна. Тези обстоятелства, съпоставени с твърденията в НП за начина на реализиране на ПТП-то, водят до извод за неизяснена фактическа обстановка относно движението на двата автомобила, механизна на сблъсъка, мястото на същия. В този смисъл касационната инстанция приема, че в производството не са събрани доказателства, които да представляват валиден източник на сведения за подлежащите на доказване факти. Предметът на предявеното обвинение с АУАН и НП определя и предмета на доказване, като при съдебно оспорване, тежестта за установяване на всички признаци от състава на нарушението е за АНО. Анализът на събраните от административния орган и от районния съд писмени и гласни доказателствени средства, не доказва извършването на деянието, определено като административно нарушение. Недоказаността на нарушението обуславя незаконосъобразността на НП.

  КАС приема, че  като е достигнал до същия правен извод, макар и по други съображения, които не се споделят от касационния състав, КРС е постановил правилно решение, което ще бъде оставено в сила.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОСТАВЯ В СИЛА решение №33/23.01.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1613/2016г.

Решението е окончателно.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

                                                  

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

                                                           ЧЛЕНОВЕ: