Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 134

гр.Кюстендил, 10.05.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на пети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар С.К. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №107/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Д. Любенов Д., ЕГН ********** *** обжалва решение №66/06.02.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1491/2016г., с което е изменено НП №16-0245-000241/24.08.2016г. на началник РУ Бобов дол в частта на наложените наказание „глоба“ в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца и потвърдено в останалата част. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт поради съществено нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон – касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респективно отмяна на наказателното постановление. Алтернативно се прави искане за намаляване размера на наказанията по т.2 от акта до минимума, определен от закона.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №66/06.02.2017г., постановено по АНД №1491/2016г. Със същото е изменено НП №16-0245-000241/24.08.2016г., издадено от началник РУ Бобов дол по т.2 и потвърдено в останалата част. Д.Д. *** е санкциониран на основание чл.185 от ЗДвП с административно наказание „глоба“ в размер на 20 лв. за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП, основание чл.175, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП с административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП и основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП с административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. за нарушение на чл.137Е от ЗДвП.

            Дупнишкият районен съд е формирал извод за доказаност на нарушенията от обективна и субективна страна, като е потвърдил НП  по т.1 и т.3 и е изменил същото по т.2, намалявайки размера на санкциите съответно на 100 лв. и лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Същото е правилно и обосновано, доколкото правните изводи са изведени чрез законосъобразно анализиране на доказателствения материал на база материалния закон.

               Производството пред ДРС е образувано по жалба на Д. Л Д. ***-0245-000241/24.08.2016г. на началник РУ Бобов дол, с което е санкциониран за това, че на 13.08.2016г. в с.Голема фуча управлява двуколесно ППС „М М“, което не е регистрирано по надлежния ред и е без поставени регистрационни табели, както и за това че водача е без обезопасителна каска. Водачът е загубил контрол над ППС-то, като се е блъснал в метален леген за варова мазилка и е реализирал ПТП – пострадал е водача /нарушител/ и ППС-то. Мястото на произшествието е посетено от контролните органи своевременно /срав. показанията на св.Ч и св.Б/, при което нарушителят е установен до мотопеда със счупен крак и същия е потвърдил фактите по реализирането на ПТП-то. Съставен е АУАН №269/13.08.2016г., а въз основа на него е издадено атакуваното НП.

             В рамките на проведеното съдебно производство в изпълнение на правомощията по чл.13 и чл.14 от НПК по препращане от чл.84 от ЗАНН във вр. с чл.189, ал.14 от ЗДвП и въз основа на годни доказателствени средства съдът е установил обективната истина по спора. Решението се основава на обективно, пълно и всестранно изследване на обстоятелствата, включени в предмета на доказване.

  Доказателствата по делото – писмени и гласни, чрез съпоставка в съвкупност и поотделно, обосновават извод за извършени административни нарушения по чл.20, ал.1, чл.140, ал.1 и чл.137Е от ЗДвП от страна на Д. Л Д., които правилно са скрепени със санкционните норми на чл.185, чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП и чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП. Описанието на противоправните деяния изпълнява критериите за дължимо съдържание по чл.42, съответно чл.57, ал.1 от ЗАНН. Ясно и безпротиворечиво са посочени обективните елементи от състава на нарушенията – място /с.Голема фуча/, време на извършване /13.08.2016г. около 05.00ч./ и обстоятелства, при които са осъществени деянията /водачът е загубил контрол над ППС, в резултат на което се е блъснал в метален леген за варова мазилка и е реализирал ПТП с материални щети по мотопеда и самонаранявания – счупен крак; ППС-то не  е регистрирано и е без регистрационни табели; водача не е носел каска/. Анализът на гласните доказателствени средства обуславя и законосъобразния извод за субекта на нарушенията. В този смисъл касационния съд счита, че въззивния такъв е направил законосъобразен извод за доказаност на нарушенията от обективна и субективна страна. Споделят се и мотивите за намаляване санкциите по т.2 от НП в посочените размери с оглед приложението на чл.27 от ЗАНН. Отчитайки тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, настъпилия вредоносен резултат и липсата на доказателства, ангажирани от жалбоподателя за имотно състояние, КАС намира, че административните наказания  - „глоба“ в размер на 100 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца са определени от ДРС при правилен анализ на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства.

  С оглед горните съображения КАС ще остави в сила решението на ДРС, поради отсъствие на касационните основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК.

  Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ОСТАВЯ В СИЛА решение №66/06.02.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1491/2016г.

             Решението е окончателно.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: