Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   № 145

                                                 гр.Кюстендил, 19.05.2017год.

                                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на двадесет и първи април  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН  ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                                    НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

при секретаря А.М. и с участието на прокурора Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Стойчева  КАНД №108 по описа за 2017год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на  чл.63 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

      Д.Г.Х. ***, чрез пълномощника си адв. Ц.Х.,  оспорва с касационна жалба решението на Пернишкия районен съд от 12.12.2016год. по НАХД №613/2016год., с което е потвърдено Наказателно  постановление  №15-1158-000793  от 28.05.2015год.,  издадено от  началник сектор Пътна полиция“ при ОД на МВР – Перник.  Релевирани са  доводи за неправилност на съдебния акт поради допуснато  нарушение на материалния закон и поради съществено нарушение на процесуалните правила – касационни основания по чл.348,ал.1, т.1 и т.2  от НПК.  Твърденията  са, че административното нарушение е недоказано от събраните писмени и гласни доказателства.   Искането е за отмяна на съдебния акт и за постановяване на решение за  отмяна  на наказателното постановление.

Ответникът – Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Перник, не изразява  становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на атакувания съдебен акт на осн.чл.218 ал.2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211 ал.1 от АПК  и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за основателна.

Предмет  на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е  потвърдено  Наказателно постановление  №15-1158-000793  от 28.05.2015год.,  издадено от  началник сектор Пътна полиция“ при ОД на МВР – Перник,  с което на оспорващата  Д.Г.Х. е наложено административно наказание „глоба“  в размер на 100,00лв.  на осн. чл.182, ал.2, т.3  от ЗДвП  вр. с чл.21, ал.2 от ЗДвП, за това, че на 15.05.2015год., в 19,23 часа  на път първи клас №І-6,  в посока гр.София към гр.Радомир, при разклона за завод Кристал  на км 77+000,  управлява лек автомобил „Нисан съни“ с рег. № СА0626НХ  с превишена скорост – при допустима скорост от 60 км/ч, въведена с пътен знак В26, се движи със скорост от 85 км/ч, установена и заснета с мобилна система с клип №6865.       

За деянието е съставен АУАН №Т872261/15.05.2015г. със същото съдържание, а   към административнонаказателната преписка  са приложени  доказателства за установяване на компетентността на актосъставителя и издателя на НП.

В  производството пред РС са  разпитани  полицейските служители  Иванов и Евтимов,  които  потвърждават изложените в АУАН фактически обстоятелства и обясняват механизма на работа на мобилната система за контрол, като установяват и местонахождението на полицейския автомобил, в който същата е монтирана.  Като веществено  доказателствено средство е  приет клип №6864, радар №576 за заснемане на скоростта на движение на автомобил с рег. №СА2047ТС, т.е. на различен от процесния автомобил. Не са събрани доказателства относно наличието на пътен знак В26 за ограничаване на скоростта в процесния пътен участък.   

При събраните доказателства, Районният съд е потвърдил  наказателното постановление като законосъобразно.  Приел е, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а по същество – че нарушението е доказано от събраните гласни и веществени доказателствени средства, както и предвид презумптивната доказателствена сила по чл.189, ал.2 от ЗДвП  на редовно съставения АУАН.     

Настоящата инстанция, при служебната проверка на атакувания съдебен акт съобразно изискванията на чл.218 ал.2 от АПК, не констатира основания за нищожност и недопустимост на същия. Преценката за съответствието с материалния закон на оспореното решение, както и относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, обосновава следните изводи:

 Решението на въззивния съд е неправилно. Същото е постановено при повторно разглеждане на делото, като въззивният съд не е изпълнил указанията на касационната инстанция  - Административен съд Перник, в решение от 23.03.2016г. по КАНД №4/2016г.  Със  същото  е отменено решение  от 19.11.2015г.  на Районен съд - Перник по НАХД №1526/2015г. в частта, с която е потвърдено  НП №15-1158-000793/28.05.2015г. на началника на сектор ППпри ОД на МВР-Перник в частта, с която на Д.Г.Х. е наложено  адм. наказание глоба в размер на 100,00лв.  на осн.  чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП и делото е върнато за ново разглеждане на въззивния съд в посочената му част. Видно от мотивите на касационната инстанция, въззивното решение е прието за неправилно  в хипотезата на чл.348, ал.3, т.1 от НПК, поради допуснати нарушения на разпоредбата на чл.107, ал.2 от НПК – липса на проявена от съда активност за събиране на  доказателствени средства за установяване на факти от предмета на доказване, а именно: удостоверение за техническата годност на използваната система за видеоконтрол;  веществени доказателствени средства по см. на чл.189, ал.15 от ЗДвП  за скоростта на движение на процесния автомобил и данни относно наличието на пътен знак В26, въвеждащ ограничение на скоростта на движение в процесния пътен участък.

При новото разглеждане на делото, въззивният съд не е събрал посочените от касационната инстанция доказателства и оспореното решение  се явява неправилно като постановено при съществено нарушение на процесуалния закон. Налице е отменителното касационно основание по чл.348, ал.1, т.2 от НПК. От материалите по делото е видно, че изпратения  клип  е №6864 /вместо №6865/ от радар №576 и е за заснемане на скоростта на движение на автомобил с рег. №СА2047ТС, т.е. на различен от процесния автомобил, а данни за наличие на пътен знак В26 в процесния  участък не са изискани от Агенция „Пътна инфраструктура“ – София, където следва да се съхраняват съгл. чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата /вж. писмо изх.№16/слу-3200-1/28.04.2016г. на кмета на Община Перник/.  Без да констатира отсъствието на надлежни и относими към предмета на доказване доказателства, районният съд е приел административното нарушение за доказано  и е потвърдил оспореното наказателно постановление.  Постановеният съдебен акт е неправилен и следва да бъде отменен.  Тъй като отмяната на решението на районния съд е повторна и предвид  необходимостта от събиране на посочените по-горе доказателства, на основание чл.227, ал.2 от АПК, касационната инстанция внася делото за разглеждане в открито съдебно заседание за изискване на необходимите за изясняване на спора доказателства. Освен посочените в отменителното решение на Пернишкия административен съд, следва да се поискат  от ответника и доказателства  за наличие на пътен знак  Е24 за обозначаване на мястото на контрол  с  мобилното АТСС, с което е заснета скоростта на движение на управлявания от жалбоподателката  автомобил.

Водим от изложеното и на осн. чл.222, ал.1 и чл.227, ал.2 от АПК вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

                                                           Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ  решението на Пернишкия районен съд от 12.12.2016г.,  постановено по НАХД №613/2016г.

НАСРОЧВА  делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 23 юни 2017г.  от 10,30часа,  за която дата   да се призоват  страните: оспорващата Д.Г.Х.  и  ответникът - Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Перник, както и Окръжна прокуратура-Кюстендил.

ИЗИСКВА   от    Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Перник да представи клип №6865 от радар TR4D 576 относно заснемането на скоростта на движение на лек автомобил  „Нисан съни“ с рег. № СА0626НХ,  на 15.05.2015г. в 19,23 часа, както  и доказателства за наличие на пътен знак Е24 за обозначаване на мястото на контрол с мобилното АТСС, с което е заснета скоростта на движение на посочения автомобил на датата 15.05.2015г. в 19,23 часа.

ИЗИСКВА   от  Агенция „Пътна инфраструктура“ – София  доказателства за наличие на пътен знак В26 в участъка от път първи клас №І-6,  в посока гр.София към гр.Радомир, при разклона за завод Кристал“ на км 77+000, към датата 15.05.2015г.

Решението не подлежи на обжалване.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

          

 

            Председател:                                              Членове: 1.                           2.