Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 137

гр.Кюстендил, 10.05.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на пети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар С.К. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №116/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            РУ-Дупница с адрес гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №2 обжалва решение №124/10.03.2017г. на ДРС, постановено по АНД №949/2015г., с което е отменено НП №57/16.01.2014г. на началник РУП - Дупница. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК.  Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът чрез пълномощника изразява становище за неоснователност на жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №124/10.03.2017г., постановено по АНД №949/2015г., с което е отменено НП №57/16.01.2014г. на началник РУП Дупница. К.Н.Н. *** е санкциониран на основание чл.179, ал.2 във вр.с ал.1, т.5 от ЗДвП като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. за нарушение на чл.40 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.3, б.“а“ от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП са му наложени две административни наказания „глоба“ в размер на по 10 лв. за нарушения на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

             ДРС е отменил НП като незаконосъобразно, формирайки извод за недоказаност на нарушенията и допуснати съществени процесуални нарушения, свързани с правната квалификация на деянията по първите две обвинения.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.  След анализ на събрания доказателствен материал и преценка обосноваността и правилността на въззивния съдебен акт, КАС счита, че същия е законосъобразен, по следните съображения:     

К.Н.Н. *** е санкциониран с процесното наказателно постановление, за това че на 09.01.2014г., около 15.30ч., в гр.Дупница, на ул.“Иван Асен“ при извършване на маневра на заден ход, не оставил достатъчно разстояние от дясно на паркирания лек автомобил и реализирал ПТП с материални щети по двата автомобила. Водачът не останал на мястото на произшествието за установяване на вредите, не уведомил контролните органи и не представил СУМПС и КТ към него. За констатирани нарушения на чл.40, ал.1 и 2, чл.123, ал.1, т.3, б.“а“ и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е съставен АУАН №57/09.01.2014г., а въз основа на констатациите в него е издадено обжалваното НП. Разпитани в хода на въззивното производството контролните органи заявяват, че не си спомнят за случая.

Анализирайки събрания доказателствен материал и формираните на основата на него правни съображения от въззивния съд, касационната инстанция счита последните за правилни. Административните нарушения се явяват недоказани. Предметът на предявеното обвинение с АУАН и НП определя и предмета на доказване, като при съдебно оспорване, тежестта за установяване на всички признаци от състава на нарушението е за АНО. Нито гласните доказателствени средства, нито писмените доказателства установяват по безспорен и категоричен начин движение на жалбоподателя с управлявания от него автомобил по време и място, визирани в акта. Презумптивната доказателствена сила на АУАН е оборена, тъй като констатациите в него не са подкрепени с годни доказателствени средства – липсва съставен протокол за ПТП, не е установено контролните органи кога са посетили мястото на ПТП-то, по какви писмени или гласни сведения са възпроизвели произшествието, кога са установили нарушителя, къде и кога е съставен АУАН. В този смисъл КАС счита, че твърденията на АНО, възпроизведени в НП се явяват недоказани, тъй като почиват на предположения. След като не може да се приеме за безспорно, че нарушителят е установен на мястото на нарушението, то не може да се обоснове и извода за извършени нарушения на чл.40, ал.1 и 2, чл.123, ал.1, т.3, б.“а“ и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Ангажирането на административнонаказателната отговорност на К.Н. за деяния, които не са доказани по безспорен начин чрез допустими и относими доказателства, е незаконосъобразно, поради което и НП също е неправилно.

Отделно от гореизложеното касационната инстанция отбелязва и неправилна квалификация на деянието по т.1 от НП, както по отношение на материално правната норма, така и по отношение на санкционната такава. Фактическите твърдения в АУАН и НП са за извършване на маневра на заден ход, а не за движение назад. Оттук следва, че материалните норми, които биха могли да бъдат нарушени са тези по гл.ІІ, раздел V от ЗДвП. Отнасяйки твърдяното нарушение към чл.40 от ЗДвП, АНО е извършил неправилно квалифициране на деянието по материалния закон, а скрепявайки нарушението със санкционната норма на чл.179, ал.2 във вр.с ал.1, т.5 от ЗДвП е допуснал процесуално нарушение, поради неотносимост на материалната към процесуалната норма.

По изложените съображения КАС счита, че решението на въззивния съд е правилно и поради отсъствие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК ще бъде оставено в сила.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОСТАВЯ В СИЛА решение №124/10.03.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №949/2015г.

Решението е окончателно.

 

                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: