Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 135

гр.Кюстендил, 10.05.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на пети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар С.К. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №128/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            А.Е.Г., ЕГН ********** *** обжалва решение №129/14.03.2017г. на КРС, постановено по АНД №1432/2016г., с което е патвърдено НП №16-1139-000850/04.05.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР - Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт – неправилно приложение на материалния закон, представляващи касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.  Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на НП.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №129/14.03.2017г., постановено по АНД №1432/2016г., с което е потвърдено НП №16-1139-000850/04.05.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР - Кюстендил. Със същото А.Е.Г. е санкциониран на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв., за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.

             КРС е формирал извод за законосъобразност на НП, като издадено при спазване правилата на ЗАНН и доказаност на нарушението от обективна и субективна страна.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС.              Същото обаче е неправилно, тъй като крайните изводи не се базират на закона с оглед установената фактическа обстановка.

 А.Е.Г. *** е санкциониран с НП №16-1139-000850/04.05.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР - Кюстендил, за това че на 16.04.2016г. по път първи клас І-6, км 30+600 в посока с.Ябълково, управлява МПС по републиканската пътна мрежа, без да е залепен на предното стъкло валиден винетен стикер, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПътищата. Прието е, че е нарушена нормата на чл.139, ал.5 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв.

Във въззивното производство е прието като писмено доказателство писмо изх.№11-00-53/01.11.2016г. на ОПУ - Кюстендил, от което става ясно, че в участъка с.Коняво – път І-6 липсва пътен знак Д25 „За използване на пътя се изисква платена винетна такса“.

Задължението за заплащане на винетна такса е регламентирано в нормата на чл.139, ал.5 от ЗДвП. Санкционната норма на чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП касае неизпълнение на задължението за заплащане на таксата. От обективна страна нарушението е установено безспорно, доколкото винетната такса не е заплатена по време, когато нарушителят като водач на МПС, е управлява същото по републикански път. Между страните няма спор относно вида на МПС, което е за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, за което се изисква заплащане на винетна такса по см. на чл.10а, ал.6, т.1 и ал.7, т.3 от ЗП. Пътят, по който се е движило МПС е посочен в НП като ПП I-6 и същият е републикански.

Касационната инстанция счита, че изводите на КРС за съставомерност на нарушението от субективна страна са неправилни. От събраните пред районния съд доказателства не е установено, че нарушителят е имал представа, че се движи по републикански път, за който се изисква заплащане на винетна такса, поради отсъствие на знак Д25. Липсата на тази представа осъществява института на фактическата грешка по см. на чл.14, ал.1 от НК и изключва вината. Дължимото сигнализиране на републиканския път с пътен знак Д25 "За ползването на пътя се изисква платена винетна такса" е свързано със задължението за заплащане на винетната такса за неговото ползване предвид предписанието по чл.121а от Наредба №18/23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Сигнализирането е значимо и доколкото с решението на МС се утвърждават различни списъци - такъв на републиканските пътища и такъв на тези от тях, за ползването на които се събира винетна такса.

 Решението на въззивния съд ще бъде отменено, поради наличие на касационните основания за отмяна по чл.348, ал.1 от НПК, а НП - ще бъде отменено като незаконосъобразно.

 Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

              ОТМЕНЯ решение №129/14.03.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1432/2016г. и вместо него постановява:

              ОТМЕНЯ НП №16-1139-000850/04.05.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил, с което на А.Е.Г., ЕГН ********** ***, на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв., за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.

                  Решението е окончателно.

                

                                           

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

                                                      ЧЛЕНОВЕ: