Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 21.06.

 

232

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ   

 

На двадесет и трети юни, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ:     ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                               ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

С участието на секретаря Ирена Симеонова

В присъствието на прокурора ВАЛЕРИ ПЕНКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 130/17г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от „Т“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г Л Г, срещу решение на Кюстендилския районен съд № 77 от 15.02.2017г. по н.а.х.д. № 150382016г., с което е потвърдено  наказателно постановление № КГ-1840 от 13.06.2016г., издадено от председателя на ДАМТН. В касационната жалба са изложени оплаквания, сочещи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК – нарушение на материалния закон. Иска се отмяна на обжалвания съдебен акт и отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ не се представлява по делото и не изразява становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Предмет на касационна проверка е решение на КРС № 77 от 15.02.2017г. по н.а.х.д. № 1503 по описа на този съд за 2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № КГ-1840 от 13.06.2016г., издадено от председателя на ДАМТН. С наказателното постановление на „Т – “ ЕООД, представлявано от управителя Г Л Г, на основание чл. 83, ал. 1 от ЗАНН и чл. 34в, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Прието е, че при извършена проверка с протокол № С-0274/17.11.2015г. на обект –бензин-газ „Ю“, стопанисван от „Т – “ ЕООД, находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Дупнишко шосе“ № 5 е установено, че горивото – автомобилен бензин А 95Н, доставено в количество, 8 047 л по приемо-предавателен протокол № 0000370104/13.11.2015г., се разпространява на пазара с декларация за съответствие № 457/15.10.2015г., издадена от „С“ ООД за партида R-RG-151015 и в общо количество 4 200 т. Посочено е за установено, че „Т – “ ЕООД не изпълнява и няма изготвена програма за техническа поддръжка на съоръженията /резервоарите/ за съхраняване на разпространяваното на обекта течно гориво-автомобилен бензин А 95 Н. Прието е, че с това „Т – “ ЕООД, като краен разпространител по см. на § 1, т. 20 от ДР на ЗЧАВ, е извършило нарушение на чл. 18б, ал. 5, т. 5 от ЗЧАВ. В предхождащия НП АУАН е изложена аналогична фактическа обстановка. АУАН е връчен на управителя на санкционираното дружество на 14.01.2016г. Последвало е издаване на наказателното постановление на 13.06.2016г., което е връчено на 31.08.2016г. Въззивната жалба е постъпила на 07.09.2016г.

            По делото пред първата съдебна инстанция е приета като доказателство административнонаказателната преписка. Жалбоподателят в дадените пред районния съд обяснения е посочил, че няма изработена програма за техническа поддръжка  на съоръженията, но осъществява контрол и проверки по отношение качеството на разпространяваното от него гориво, при които не са констатирани отклонения от нормативите.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че КРС е постановил валиден и допустим съдебен акт - от надлежен състав на съда, при спазване правилата за родова и местна подсъдност, по редовна и допустима въззивна жалба.  

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови посочения по-горе резултат, Кюстендилският районен съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че АУАН е съставен от оправомощено длъжностно лице, а НП е издадено от компетентен орган. Счел е, че нарушението е описано пълно и ясно, с всички съставомерни признаци на ангажираната обективна безвиновна административнонаказателна отговорност. Приел е въз основа писмените доказателствени средства и обясненията на жалбоподателя, че релевираното неизпълнение на задължение към държавата е доказано.

            Решението е правилно.

            Неоснователни са оплакванията в жалбата за неправилна преценка на районния съд, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.

            Описанието на нарушението, с всички съставомерни признаци от обективна страна на ангажираната отговорност, е пълно, конкретно и ясно, както в АУАН, така и в НП. От съдържанието им не следва каквато и да било неяснота относно това в какво се състои релевираното неизпълнение на задължение към държавата. Последното е уредено като задължение за лицата, които разпространяват течни горива, каквото без съмнение е „Т.“ ЕООД, в чл. 18, ал. 5, т. 5 от ЗЧАВ и това е взето предвид, както в АУАН, така и в НП. За неизпълнението е предвидена административна отговорност по чл. 83 от ЗАНН с разпоредбата на чл. 34в, ал. 1 от ЗЧАВ. Налице е пълна корелация между посочената за нарушена разпоредба и предвиждащата санкцията такава. Налице е съответствие между релевираните обстоятелства, в които се състои нарушението и цитираните правни разпоредби. Съществува яснота по въпросите в какво конкретно се изразява нарушението, като на последното е дадена и прецизна словесна формулировка, напълно съответстваща на релевантните факти, с посочване на датата, мястото на нарушението и конкретната му проява в обективната действителност.

            Напълно се споделят и решаващите съображения на първата съдебна инстанция за доказаност на релевираното неизпълнение на задължение към държавата. В тази насока съществено значение има съставеният протокол за извършената на 17.11.2016г. проверка. Данните по същия напълно съвпадат с наведените от жалбоподателя факти в обясненията му пред районния съд.

            Следва крайният решаващ извод, че не са осъществени сочените пороци на първоинстанционния съдебен акт, съставляващи касационното основание за отмяна по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Следва оставяне в сила на валидното, допустимо и правилно съдебно решение.

 

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, чл. 218 АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, СЪДЪТ  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение на Кюстендилския районен съд № 77 от 15.02.2017г. по н.а.х.д. 1503/2016г.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.                                                        

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ :