Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

26.07.2017 год.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Номер      239                                             2 0 1 7 година                     град   Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд,

на четиринадесети юли                                                                    2 0 1 7 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

Секретар: Лидия Стоилова и с участието на

Прокурора: Марияна Сиракова

 

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Н.А.Х. Д. № 131/2017 г. по описа на КАС за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

         П.П. ***, обжалва Решение № 101/28.02.2017 г. на КРС по Н.А.Х.Д. № 2123 по описа на същия съд за 2016 г.

         Твърдят се касационни основания, съгласно които решението на КРС е  неправилно и незаконосъобразно, поради нарушение на процесуалния и материалния закон.

         Касаторът се представлява по делото от юр. М., която поддържа жалбата и всички констатации по нея. Представена е и писмена защита.

         Ответникът по касационната жалба се представлява от юрГ..

         Заключението на прокурора е, че решението на КРС е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

         Касаторът е субект на правото на оспорване и е упражнил правото си надлежно,

поради което жалбата е допустима.

         Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното:

         Предмет на касационна проверка е Решение № 101 на КРС по Н.А.Х.Д № 2123 по описа на същия съд за 2016 г. С атакувания съдебен акт е потвърдено наказателно постановление № 31-А-21/28.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – гр. Перник, с което

 на основание чл. 166 т. 3 във вр. с чл. 165 ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 53 ал. 1 и чл. 24 ал. 1 от ЗАНН, на П.Г.П. ***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лв., за нарушение на чл. 155 ал. 2, във вр. с чл. 166 т. 3 от Закона за опазване на околната среда.

         Потвърденото от КРС наказателно постановление е заключителен акт в административно - наказателно производство, образувано с АУАН № 021/22.06.2016 г. срещу П.Г.П. ***, пл. „Велбъжд“ № 1.  При извършена проверка в землището на с. Жабокрът, общ. Кюстендил на 15.03.2016 г. са констатирани на място 2 броя нерегламентирани замърсявания /сметища/, описани подробно в съставения протокол от проверка № 88-КОС-СМ-16/15.03.2016 г. На длъжностното лице – Кмет на Община Кюстендил, на основание чл. 155 ал. 2 от ЗООС е дадено предписание за почистване на замърсяванията с определен срок до 15.04.2016 г. С писмо вх. № 08-00-170/11.04.2016 г. на инспекцията, кметът на общината е поискал удължаване на срока за почистване. С писмо на директора на инспекцията изх. № 08-00-170/1/14.04.2016 г., срокът за почистване на замърсяванията е удължен  със 7 дни. Предвид връчването на писмото на 15.04.2016 г., задължението на длъжностното лице е следвало да бъде изпълнено до 22.04.2016 г. При извършена  последваща проверка на място, обективирана в КП № 263-КОС-СМ-41/10.05.2016 г., е констатирано, че предписанието дадено в т. 1 от КП № 88-КОС-СМ-16/15.03.2016 г. на инспекцията не е изпълнено, а именно – Община Кюстендил да организира пичистването на описаните в протокола нерегламентирани сметища и да уведоми писмено РИОСВ – Перник за предприетите мерки. С оглед констатациите, отразени в протокола от последващата проверка, кметът на общината е поканен да се яви в инспекцията на 22.06.2016 г. за съставяне на АУАН. На посочената дата, акът е съставен в присъствието на свидетел констатирал нарушението. Нарушителят не се е явил, въпреки получената покана с вх. № 32-00-89/08.06.2016 г. на община Кюстендил.    

         Нарушението е установено в хода на извършена последваща проверка на 10.05.2016 г., което се удостоверява с  Констативен протокол № 263-КОС-СМ-41 от 10.05.2016 г. Актосъставителят е приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 166 т. 3, във вр. с чл. 155 ал. 2 от Закона за опазване на околната среда /ДВ, бр. 91/2002 г./. Актът е връчен срещу подпис на 02.11.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил – П.Г.П.. Срещу същия не е подадено възражение. Въз основа на АУАН е издадено НП № 31-А-21/28.11.2016 г., в което е възприета фактическата обстановка от акта и на П.Г.П. *** е наложена “глоба” в размер на 2 000 лв. за нарушение на чл. 155 ал. 2, във вр. с чл. 166 т. 3 от Закона за опазване на околната среда, на основание чл. 166 т. 3 във вр. с чл. 165 ал. 2 от ЗООС, чл. 53 ал. 1  и чл. 24 ал. 1 от ЗАНН.

         Първоинстанционният съд е приел, че не са налице съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон и е потвърдил НП. Приел е, че АНО правилно и основателно е ангажирал отговорността на П.П., като кмет на общината.  

         При служебната проверка на обжалвания съдебен акт, съобразно изискванията на чл. 218 ал. 2 от АПК, не се констатират основания за нищожност и недопустимост на решението, като правните изводи на районния съд са в съответствие с доказателствения материал по делото и с приложимите процесуално и материалноправни разпоредби.

         Касационният съд счита, че не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на дружеството – жалбоподател не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

         АУАН и НП са издадени от компетентни длъжностни лица, съгласно представените писмени доказателства за това.

         Административнонаказателното производство е строго формално и предвид това  изброените в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН реквизити са задължителна част от съдържанието на издаваните акт и наказателно постановление, като наличието им предпоставка за законосъобразност, а съответно съответствието им – основание за отмяна на НП само на това процесуално основание. Касационният съд счита за правилен извода на въззивния съд, относно спазването на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.. Констатираното нарушение е под формата на бездействие, изразяващо се в неизпълнение на предписания дадени в т. 1 от КП № 88-КОС-СМ-16/15.03.2016 г., което е продължило да датата на проверката, като в АУАН и НП изрично е посочен и времевия период на бездействието – 15.03. до 22.04. 2016 г., вкл. до датата на проверката – 23.04.2016 г. В случая тези елементи са визирани ясно и подробно в АУАН и НП. Всички констатации на проверяващите са материализирани и в представеният констативен протокол. Така описаните в тях нарушения отговарят на установеното от съда. Не са били налице и утежнени метеорологични условия за цитирания период, съгласно приложена справка /количество валеж в л/кв.м./ и хидроложка справка за среднодневните водни стоежи /нива/ на хидрометрична станция № 51390 р. Новоселска, която се влива в р. Струма при с. Жабокрът, представителни за с. Жабокрът, общ. Кюстендил. В този смисъл, не може да се приемат твърденията на жалбоподателя за влошени метереологични условия, повишили нивото на р. Струма в цитирания участък в землището на с. Жабокрът, които да са направили невъзможен достъпът на сметопочистваща и сметоизвозваща техника до нерегламентираните сметища. 

         Правилно описаното нарушение  е квалифицирано като такова по чл. 166  т. 3  от ЗООС. Посочената като нарушена правна норма на чл. 166 т. 3 от ЗООС въвежда правилото, че отговорността по този член е лична и предполага бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание на контролен орган, дадено по надлежния ред. Така очертаното нарушение е формално и съставът му е реализиран със самия факт на неизпълнението на предписанията. В конкретният случай извършването на нарушението е установено по несъмнен начин, тъй като при извършената проверка е констатирано, че нерегламентираните сметища, находящи се в землището на с. Жабокрът, общ. Кюстендил не са почистени и този факт на практика не се оспорва от жалбоподателя. Факта на нарушението се потвърждава и от показанията в качеството на свидетел на актосъставителя М. и св. Й., както и от Констативен протокол № 88-КОС-СМ-16/15.03.2016 г. по чл. 155 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. Правилно е определен и субекта на административно – наказателна отговорност, а именно П.Г.П. ***.

         След като правилно е квалифицирал процесното нарушение, на основание чл. 166 т. 3, във вр. с чл. 165 от ЗООС, административният орган е наложил на жалбоподателя “глоба” в размер на 2000 лв. Съгласно посочения текст, към датата на извършване на нарушението, санкцията е в размер от 2000 до 20000 лв. В конкретният случай на Кмета на Община Кюстендил е наложен минималния размер предвиден за това нарушение, с което съдът намира, че наказанието е съобразено с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН, както и обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път.

        Предвид горните констатации, изградени въз основа на обективен и пълен анализ на доказателствения материал, касационният съд счита наказателното постановление за законосъобразно, тъй като в хода на административнонаказателното производство не  са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон, съответно решението на КРС за потвърждаването му е правилно и законосъобразно и касационният съд ще го остави в сила.            

         

        Воден от горното и на основание чл. 221 ал. 2  от АПК, във връзка с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, Кюстендилският административен съд

 

                                    Р  Е  Ш  И:

 

        ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101 от 28.02.2017 г. на КРС по Н.А.Х.Д . № 2123 по описа на същия съд за 2016  г.

        

        Решението  не подлежи на обжалване.

        Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                              Председател:

                                                    

                                                                     Членове: