Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 10.10.

 

271

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На десети октомври, две хиляди и седемнадесета година,   

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

     ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ      

                                     НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

С участието на секретаря Ирена Симеонова

В присъствието на прокурора Йордан Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Петрова к.а.н.д. 133/17г. по описа и   ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от Районно управление – Дупница при Областна дирекция на МВР /ПП при ОД на МВР/ Кюстендил, чрез началника, срещу решение на Дупнишкия районен съд № 175 от 29.03.2017г. по н.а.х..д. № 107 по описа на този съд за 2016г., с което е отменено наказателно постановление № 15-0348-001654 от 30.12.2015г., издадено от началника на РУ Дупница при ОД на МВР Кюстендил. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Иска се отмяна на първоинстанционния съдебен акт и потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът – М.В. К, не се явява, представлява се от адв. С., който оспорва касационната жалба.  

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване и правилност на първоинстанционното съдебно решение.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Дупнишкия районен съд № 175 от 29.03.2017г. по н.а.х..д. № 107 по описа на този съд за 2016г. С обжалваният съдебен акт е отменено наказателно постановление № 15-

 

 

 

 

0348-001654 от 30.12.2015г., издадено от началника на РУ Дупница при ОД на МВР Кюстендил, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 2 от Закона за движението по пътищата /ЗДП/ на Камджилова е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева. При описаната фактическа обстановка е посочена за нарушена разпоредбата на чл. 20, ал. 2 от ЗДП.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови посочения по-горе резултат, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в неточно описание на обстоятелствата, в които се изразява релевираното нарушение и несъответствие между наведената фактическа обстановка и словесното формулиране на нарушението.

            Приел е по съществото на спора, че е осъществена хипотезата на случайно деяние по см. на чл. 15 от Наказателния кодекс /НК/, поради което не е осъществено административно нарушение..

            Решението е правилно, макар и с корекция в решаващите мотиви от страна на касационната инстанция.

            Не се споделят изводите на първата съдебна инстанция за допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство. фактическите обстоятелства, съставляващи елементите от обективна страна на нарушението, са изложени пълно и точно, така, че да е напълно ясно в какво конкретно се състои. Налице е съответствие между тези обстоятелства, словесното формулиране на нарушението, неспазеното правило за поведение и дадената правната квалификация. Изводите на районния съд в обратен смисъл са необосновани от съдържанието на АУАН и НП.

            Напълно се споделят от друга страна решаващите мотиви на първата съдебна инстанция за реализирана хипотеза на случайно деяние по см. на чл. 15 от НК.

            Свидетелските показания на актосъставителя и свидетеля по АУАН от една страна сочат в пълнота и безпротиворечиво осъществяване на изложената фактическа обстановка. От друга са основа за формиране на извод, че при конкретните обстоятелства за време и място и при възникналия авариен теч на вода по пътното платно, към който не е била налице каквато и да било видимост на водача, за да съобрази поведението си, респективно скоростта на управлявания от него автомобил със заледената покривка на участъка от пътя, той е бил в невъзможност да предвиди настъпване на общественоопасните

 

 

 

 

 

последици. Изводът е, че при това положение, деянието не е извършено виновно. Не е осъществен състав на административно нарушение.

            Отменяйки  наказателното постановление, районният съд е постановил правилен съдебен акт по същество, който на основание чл. 221, ал. 2 от АПК по препр. от чл. 63, ал. 1 ЗАНН подлежи на оставяне в сила.

            Воден от изложените съображения СЪДЪТ  РЕШИ:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 175 от 29.03.2017г. на Дупнишкия районен съд по н.а.х.д. № 107/2016г.   

    

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи на страните чрез връчване на преписи.

                                                                                 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ :