Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   195

гр.Кюстендил, 04.07.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на тридесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Антоанета Масларска и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №135/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            М.Х.Ч., ЕГН ********** *** чрез пълномощника адвокат М.П. обжалва решение №65/02.02.2017г. на ДРС, постановено по АНД №520/2015г., с което е потвърдено НП №11-01-2/09.04.2015г. на директора на АДФИ - София. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът не изразява становище по касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №65/02.02.2017г., постановено по АНД №520/2015г., с което е потвърдено НП №11-01-2/09.04.2015г. на директора на АДФИ - София. Със същото М.Ч. в качеството му на кмет на Община Дупница е санкциониран на основание чл.127, ал.2 и чл.129, ал.1 във вр.с чл.133, ал.2 от ЗОП с административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лв. за административно нарушение по чл.16, ал.8 във вр.с чл.8, ал.1 във вр.с чл.25, ал.1, във вр.с чл.14, ал.1, т.1 и чл.7, т.1 от ЗОП /редакцията ДВ бр.93/25.11.2011г./.

Въззивният съд е формирал извод за законосъобразност на НП, като издадено при спазване правилата и сроковете на ЗАНН и поради доказаност на нарушението от обективна и субективна страна.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.              Същото е неправилно по следните съображения:

Производството пред ДРС е образувано по жалба на М.Ч., действащ в качеството на кмет на Община Дупница срещу НП №11-01-2/09.04.2015г. на директора на АДФИ - София. С последното нарушителят е санкциониран за това, че към 23.04.2012г. не е взел решение и не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка за ремонт на общински пътища на територията на Община Дупница и на уличната мрежа в града, въпреки че са били налице условията по закон за това. При извършена финансова инспекция през 2014г. и 2015г. е установено, че от Общината са сключени три договора - договор №ІV-18/23.04.2012г., договор №VІІ-7/02.07.2012г. и договор №ХІ-8/21.11.2012г. за ремонт на общински пътища и улици в Община Дупница след проведена процедура по глава осем „а“ от ЗОП. Доколкото общата стойност на изплатените средства по тези договори е 243 346.44 лв. и се касае за обществени поръчки с обект по чл.3, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗОП, контролните органи са приели, че е извършено нарушение по чл.16, ал.1 от ЗОП и са съставили АУАН №11-01-2/09.01.2015г., а въз основа на отразеното в него е издадено процесното НП.

 Сроковете, въведени с разпоредбата на чл.34 от ЗАНН са давности, съгласно ТП №1/27.02.2015г. на ВКС по т.д.№1/2014г. на ОСНК и ОСС на втора колегия на ВАС. В този мисъл ЗАНН съдържа правната уредба на два вида давност – 1.погасителната давност, с изтичането на която се погасява възможността АНО да реализира правомощията си в административнонаказателното производство и 2.изпълнителската давност, с изтичането на която се погасява възможността органа да реализира изтърпяването на наложеното административно наказание/санкция. Съобразявайки даденото правно разрешение на въпроса за характера на сроковете по чл.34 от ЗАНН и фактическата обстановка по делото във връзка със датите на съставяне на договорите от 2012г. касационната инстанция счита, че е изтекла абсолютната погасителна давност на административнонаказателната отговорност. Същата не е уредена в ЗАНН, поради което намира приложение нормата на чл.80, ал.1, т.5 във вр.с чл.81, ал.3 от НК с оглед препращащата норма на чл.11 от ЗАНН. Налице е изтекла абсолютна давност от четири години и шест месеца – съдът взема предвид, че нарушението е извършено на 21.11.2012г. доколкото на тази дата е подписан третия договор, т.е. при действието на чл.80, ал.1, т.5 от НК административнонаказателното преследване е погасено по давност на 21.06.2017г. С изтичането на предвидения от закона давностен срок, независимо от спирането или прекъсването му, се изключва административнонаказателното преследване, което включва правомощието на държавата да възбуди административнонаказателен процес срещу дееца и да му наложи административно наказание. В този смисъл НП следва да бъде отменено, а административнонаказателното производство – прекратено. Изложеното обуславя извода за неправилно въззивно решение и отмяната му, поради наличие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОТМЕНЯ решение №65/02.02.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №520/2015г. и вместо него постановява:

               ОТМЕНЯ НП №11-01-2/09.04.2015г. на директора на АДФИ – София, с което на М.Х.Ч., ЕГН ********** *** в качеството му на кмет на Община Дупница на основание чл.127, ал.2 и чл.129, ал.1 във вр.с чл.133, ал.2 от ЗОП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 лв. за нарушение по чл.16, ал.8 във вр.с чл.8, ал.1 във вр.с чл.25, ал.1, във вр.с чл.14, ал.1, т.1 и чл.7, т.1 от ЗОП /редакцията ДВ бр.93/25.11.2011г./.

Прекратява административнонаказателното производство.

Решението е окончателно.

                                                

                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: