Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   № 181

                                                 гр.Кюстендил, 20.06.2017год.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският  административен съд, в публичното заседание на двадесет и шести май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                            НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

при секретаря А.М. и с участието на прокурора Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия  Стойчева  КАНД №139 по описа за 2017год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на  чл.63 ЗАНН  във  вр. с чл.208 и сл. АПК.

Началникът на Районно управление на МВР – Дупница обжалва решението на ДРС от 06.03.2017год. по НАХД №1250/2016год., с което е отменено Наказателно постановление №16-0348-000517 от 12.04.2016год., издадено от началника на РУ “Полиция” – Дупница към ОД на МВР-Кюстендил. Изложени са доводи за незаконосъобразност на съдебния акт поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон – отменителни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Оспорват се решаващите изводи на въззивния съд за неправилна квалификация на релевираното деяние. Претендира се отмяна на решението и постановяване на друго за потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът Л.Й.Ш. *** изразява писмено становище за неоснователност на  касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за  неоснователност на касационната жалба.

Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на атакувания съдебен акт на осн.чл.218 ал.2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211 ал.1 от АПК  и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за частично основателна.

Предмет на обжалване е решение на районния съд, с което е отменено Наказателно постановление №16-0348-000517 от 12.04.2016год., на началника на РУ “Полиция” - Дупница, с което на ответника по касация Л.Й.Ш. са наложени административни наказания  “глоба”  в размер на 300,00лв.  на осн. чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП  за нарушение по чл.150 от ЗДвП, както и “глоба” в размер на 10,00лв.  на осн. чл.183, ал.1, т.1 , предл.2 от ЗДвП за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, за това, че на 02.04.2016год. около  19,30 часа, на ПП-1 Е-79, км. 336+400 в посока Кулата,   управлява лек автомобил без да е правоспособен водач - със свидетелство за управление с изтекъл срок на валидност на 11.08.2015г., както и не носи контролен талон към СУ. 

За деянията е съставен АУАН №517/02.04.2016год., в който за нарушението по чл.183,ал.1,т.1 от ЗДвП е вписано, че водачът не представя контролен талон към СУ. В производството пред ДРС е разпитан актосъставителя, който с показанията си потвърждава констатациите в АУАН.

  При  изложените фактически обстоятелства, районният съд отменя наказателното постановление по съображения за незаконосъобразност. По отношение  нарушението по чл.177, ал., т.2 от ЗДвП съдът е констатирал несъответствие между описаните фактически обстоятелства, правната квалификация на деянието като нарушението по чл.150 от ЗДвП и приложената санкционна норма. Горното е прието като нарушение на процесуалните правила и на  материалния закон и основание за отмяна на НП. По отношение нарушението по чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП съдът е приел, че същото е доказано, а в производството - че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, но е формирал диспозитив за отмяна на  НП и в тази част.  

Настоящата инстанция, при служебната проверка на атакувания съдебен акт съобразно изискванията на чл.218, ал.2 от АПК, не констатира основания за нищожност и недопустимост на същия. Преценката за съответствието с материалния закон на оспореното решение, както и относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, обосновава следните изводи:

Въззивното решение е правилно в частта, с която е отменено НП за нарушението по чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП и касационната инстанция го оставя в сила в тази част. Решаващите изводи на ДРС за отмяна на наказателното постановление са поради неправилна квалификация на административното нарушение. Същите са правилни като краен резултат, но настоящата инстанция излага корекции в следния смисъл: 

Административнонаказателната отговорност на нарушителя е ангажирана на осн.чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, според която разпоредба субект на нарушението е лице, което управлява МПС без да притежава съответното свидетелство за управление или то  е отнето по реда на чл.171, т.1 или т.4 от ЗДвП.  От друга страна, видно от съдържанието на АУАН и на НП, при описание на релевираното деяние е посочено, че водачът  представя свидетелство за управление на МПС с изтекъл на 11.08.2015г.  срок на валидност. Горните фактически обстоятелства са квалифицирани като нарушение на чл.150 от ЗДвП. Последният законов текст въвежда задължение за управляване на всяко ППС от правоспособен водач.  Изложеното сочи на  несъответствие между описаното деяние, неговата правна квалификация и приложената санкционна норма, което съставлява съществено нарушение на процесуалните правила и основание за отмяна на НП. Същевременно АНО е приложил неправилно и материалния закон, като е наложил наказание за деяние, което нарушителят не е извършил, т.е. налице е несъответствие между  деянието на нарушителя и състава на нарушението. Разпоредбата на чл.177, ал.1, т.2 предполага липса на СУМПС от съответната категория, а не невалидност на  СУМПС поради изтичане на законоустановения срок за валидност, което  не прави водача неправоспособен. В случая е осъществено нарушение по чл.81, ал.2, т.6 от Закона за българските лични документи, изразяващо се в използване на нередовен български личен документ по см. на чл.1, ал.5, т.2 вр. с §1, т.2, б.”ж” от ДР на ЗБЛД. Предвид горните противоречия при описание, квалификация и санкциониране на нарушението, правилно въззивният съд е отменил наказателното постановление в частта относно административното нарушение по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП. Правните изводи са законосъобразни, а постановеното решение следва да се остави в сила в тази му част.

Обратни на изложените са констатациите на касационната инстанция по отношение на въззивния съдебен акт в частта, с която е отменено НП относно наложеното на ответника по касация Ш.  административно  наказание за нарушението по чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП вр. с чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. От формална страна се установява пълна идентичност при описание на релевираното деяние в АУАН и в НП, а именно – непредставяне /неносене/  от водача  на контролен талон към свидетелството за управление на МПС. Съответстващо на отразените факти е предявеното обвинение, правната квалификация на деянието, както и приложената санкционна норма, респ. наложеното административно наказание. Безспорно, с оглед събраните доказателства, е че водачът на автомобила не носи, респ. не представя,  контролен талон към СУ на МПС, с което е нарушил изискванията на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и е осъществил състава на административното нарушение по чл.183, ал.1, т.1 предл.2 от ЗДвП, за извършването на което му е наложено наказание в определения от закона размер.  НП в тази му част е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.   

            Водим от горното и на осн. чл.221 ал.2 от АПК във вр. с чл.63 от ЗАНН,  Административният съд

                                                          Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ  решението на Дупнишкия районен съд от 06.03.2017г. по НАХД №1250/2016г. в частта, с която е отменено Наказателно постановление №16-0348-000517 от 12.04.2016год., издадено от началника на РУ “Полиция” - Дупница, в частта, с която  на  Л.Й.Ш. ***, ЕГН **********  е наложено  административно наказание  “глоба” в размер на  10,00лв.  на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП  и вместо него постановява:

ПОТВРЪЖДАВА  Наказателно постановление №16-0348-000517 от 12.04.2016год., издадено от началника на РУ “Полиция” - Дупница, в частта, с която  на Л.Й.Ш. ***, ЕГН **********  е наложено  административно наказание  “глоба” в размер на  10,00лв.  на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП. 

ОСТАВЯ  В  СИЛА  решението на Дупнишкия районен съд от 06.03.2017год., по НАХД №1250/2016год.  в останалата му част. 

           Решението не подлежи на обжалване.

           Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

           Председател:                                              Членове: 1.                           2.