Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

11.07.2017 год.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Номер          204                                            2017 година                     град   Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд,

на двадесет и трети юни                                                                 2017 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                         Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                Членове: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                                ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                                              

 

Секретар: Ирена Симеонова и с участието на

Прокурора: Валери Пенков

 

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Н.А.Х. Д. № 140/2016 г. по описа на КАС за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         К.Д.С. ***, чрез своя процесуален представител адв. С., обжалва Решение на КРС по Н.А.Х.Д. № 2137/2016 г. по описа на същия съд за 2016 г.

         Твърдят се касационни основания, съгласно които решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и в този смисъл е незаконосъобразно.

        Ответникът по касационната жалба не се представлява по делото.

        Заключението на прокурора е, че решението на КРС е законосъобразно и правилно.

        Касаторът е субект на правото на оспорване и е упражнил правото си надлежно,

поради което жалбата е допустима.

        Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното:

        Предмет на касационна проверка е Решение № 141 от 21.03.2017 г. на КРС по Н.А.Х.Д. № 2137 по описа на същия съд за 2016 г. С атакувания съдебен акт е потвърдено наказателно постановление № К-631/06.10.2016 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Кюстендил, с което е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв. на К.Д.С., на основание чл. 212 от ЗОБВВПИ. 

         Кюстендилският административен съд не намира основания за уважаване на касационната жалба. Служебната проверка по чл. 218 ал. 2 от АПК установи, че решението на КРС е постановено в  съответствие с процесуалните правила и  материалния закон.

         Видно от приобщения към доказателствата по делото АУАН № К-631/04.08.2016 г., същият е съставен за това, че за периода 20.01.2016 г. до 04.04.2016 г. в с. Ябълково, общ. Кюстендил, ул. „9 септември“ № 42, горецитираното лице съхранявава в жилището си, собственото си късоцевно огнестрелно оръжие   - пистолет “Б” кал., с фабр. № ******, без за това да има валидно разрешение, издадено от Директора на ГДНП – МВР, оправомощено от него длъжностно лице или от Началник РУ на МВР гр. Кюстендил, по постоянен адрес за съхранение на оръжието.

 

 

  При извършена справка в книгите регистри на лицата, притежаващи отнестрелни оръжия е установено, че от Началник РУ – Кюстендил на К.С. е издадено резрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, със срок на валидност до 20.01.2016 г. До тази дата К.С. не е подал заявление за подновяване срока на валидността на резрешенията му и не е прехвърлил собствеността на оръжието си на други лица с разрешения за дейности по ЗОБВВПИ, с което е нарушил чл. 56 ал. 1 пр. 2 от закона. Против АУАН не е подадено възражение в законовоустановения срок. Това описание на нарушението е възпроизведено и в обстоятелствената част на НП, като според АНО, с това деяние виновният е нарушил чл. 56 ал. 1 пр. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, което е обусловило наложената санкция по чл. 212 от ЗОБВВПИ.

         Съгласно цитирания чл. 56 ал. 1 от ЗОБВВПИ, едно лице може да съхранява, носи и/или употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на  разрешение за съответните дейности от Директора на ГДНП – МВР или на оправомощено от него длъжностно лице, или от Началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице. Съгласно чл. 212 от ЗОБВВПИ, глобата за физическо лице при подобен род нарушения е в размер от 500 до 2000 лв. В случая, нарушението се явява безспорно доказано от приложените писмени доказателства и св. показания на св. Стойнев и Методиев, които са безпротиворечиви, ясни и логически свързани помежду си. От тях безспорно се установява, че С. в периода от 20.01.2016 г. до 04.04.2016 г. е съхранявал огнестрелно оръжие без необходимото за това разрешение. Това, че за посоченото оръжие е имало издадено разрешение за носене и употреба от С., не заличава извършеното нарушение, още повече, че същият е разполагал с 1 – месечен срок, съгласно чл. 87 ал. 1 от ЗОБВВПИ да поднови разрешението си, което същият не е сторил.

         Не може да се сподели възражението в касационната жалба, че нарушението  е извършено от Стоян Михалков, а не от К.С.. Навсякъде и в АУАН и в НП е посочено името на К.С., като упоменаването на лицето Стоян Михалков на едно място в НП, явно е в резултат на допусната техническа грешка.

         Наложената санкция е в минималния възможен размер, с което е спазен и чл. 27 от ЗАНН,  като наложената глоба е съобразена с тежестта на извършеното нарушение и целта на закона. КРС  е изложил подробни мотиви относно неприложимостта на чл. 28 от ЗАНН за маловажност на случая, които касационният състав изцяло подкрепя.   

        Изложеното мотивира съда да остави в сила решението на КРС като правилно и законосъобразно.

 

        Воден от горното и на основание чл. 221 ал. 2  от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                    Р  Е  Ш  И:

 

        ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 141 от 21.03.2017 г. на КРС по Н.А.Х.Д. № 2137/2016 г. по описа на същия съд за 2016 г.         

 

        Решението  не подлежи на обжалване.

        Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                   Председател:

                                                   

                                                          Членове: