Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

12.07.2017 год.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Номер              215                                        2017 година                     град   Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд,

на двадесет и трети юни                                                                 2017 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                         Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                Членове: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                                ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                                              

 

Секретар: Ирена Симеонова и с участието на

Прокурора: Валери Пенков

 

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Н.А.Х. Д. № 146/2016 г. по описа на КАС за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Я.В.Т. ***, чрез своя процесуален представител адв. Р., обжалва Решение на ДРС по Н.А.Х.Д. № 1718/2016 г. по описа на същия съд за 2016 г.

         Твърдят се касационни основания, съгласно които решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и в този смисъл е незаконосъобразно.

        Ответникът по касационната жалба не се представлява по делото.

        Заключението на прокурора е, че решението на ДРС е законосъобразно и правилно, а жалбата е неоснователна.

        Касаторът е субект на правото на оспорване и е упражнил правото си надлежно,

поради което жалбата е допустима.

        Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното:

        Предмет на касационна проверка е Решение № 151 от 24.03.2017 г. на ДРС по Н.А.Х.Д. № 1718 по описа на същия съд за 2016 г. С атакувания съдебен акт е потвърдено наказателно постановление № 797/25.10.2016 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Дупница, с което е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв. на Я.В.Т., на основание чл. 212 от ЗОБВВПИ. 

         Кюстендилският административен съд намира основания за уважаване на касационната жалба. Служебната проверка по чл. 218 ал. 2 от АПК установи, че решението на ДРС е постановено в нарушение на процесуалните правила и  материалния закон.

         Видно от приобщения към доказателствата по делото АУАН № 79720.10.2016 г., същият е съставен за това, че горецитираното лице съхранявава в жилището си, собственото си късоцевно огнестрелно оръжие - пистолет “Г” кал. 9мм, с фабр. № ******, без за това да има валидно разрешение, издадено от Директора на ГДНП – МВР, оправомощено от него длъжностно лице или от Началник РУ на МВР гр. Дупница, по постоянен адрес за съхранение на оръжието.

 

 

  При извършена справка в книгите регистри на лицата, притежаващи отнестрелни оръжия в служба КОС при РУ Дупница, е установено, че на 20.10.2016 г. Я.Т. не е подал заявление за подновяване срока на валидността на резрешенията му, с което е нарушил чл. 87 ал. 1 от закона. Против АУАН не е подадено възражение в законовоустановения срок. Това описание на нарушението е възпроизведено и в обстоятелствената част на НП, като според АНО, с това деяние виновният е нарушил чл. 87 ал. 1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, което е обусловило наложената санкция по чл. 212 от ЗОБВВПИ.

         Съгласно  чл. 56 ал. 1 от ЗОБВВПИ, едно лице може да съхранява, носи и/или употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на  разрешение за съответните дейности от Директора на ГДНП – МВР или на оправомощено от него длъжностно лице, или от Началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице, а според чл. 87 ал. 1 от закона, в едномесечен срок преди изтичането на срока по чл. 84 ал. 2 лицето, получило разрешение за съхранение и /или носене и употреба на огнестрени оръжия и боеприпаси за тях или разрешение по чл. 81а, подава заявление по образец за подновяване на разрешението. Съгласно чл. 212 от ЗОБВВПИ, глобата за физическо лице при подобен род нарушения е в размер от 500 до 2000 лв. В случая, нарушението не се явява доказано от приложените писмени доказателства и свидетелски показания. От тях не се установява за кой период Т. не е съхранявал огнестрелно оръжие без необходимото за това разрешение, кога е издадено и докога е било валидно издаденото му разрешение. Без да е посочено в АУАН и НП докога е било валидно издаденото разрешение за съхраняване, носене и употреба на личното огнестрелно оръжие на Т., съответно периода и датата на извършеното нарушение, АНО неправилно е наложил наказание на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 87 от ЗОБВВПИ.  В този смисъл, противоречието между релевираните обстоятелства и по – точно липсата на такива в АУАН и НП, предпоставя накърняване правото на защита на наказаното лице, като за същото не се доказва, че се явява субект на нарушението по цитирания член от ЗОБВВПИ.  

         Изложеното мотивира съда да отмени решението на ДРС, което се явява в противоречие с гореизложеното, като неправилно и незаконосъобразно, съответно да отмени НП.

 

        Воден от горното и на основание чл. 222 ал. 1 във вр. с чл. 221 ал. 2  от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                    Р  Е  Ш  И:

 

        ОТМЕНЯ  Решение № 151 от 24.03.2017 г. на ДРС по Н.А.Х.Д. № 1718/2016 г. по описа на същия съд за 2016 г. и вместо него постановява:         

        ОТМЕНЯ НП № 797/25.10.2016 г., издадено от Началника на РУ на МВР – гр. Дупница, с което на Я.В.Т. с ЕГН: **********, с адрес: ***, е било наложено административно наказание на основание чл. 212 от ЗОБВВПИ за нарушение на чл. 87 ал.1 от същия закон.

        Решението  не подлежи на обжалване.

        Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                   Председател:

                                                   

                                                          Членове: