Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 154

гр.Кюстендил, 23.05.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар И.С. и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №147/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Началникът на сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №269 обжалва решение №102/27.02.2017г. на КРС, постановено по АНД №1325/2016г., с което е отменено НП №16-1139-000837/04.05.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №102/27.02.2017г., постановено по АНД №1325/2016г., с което е отменено НП №16-1139-000837/04.05.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. Д.С.А. *** е санкциониран на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. за нарушение на чл.102 от ЗДвП.

             КРС е отменил НП като незаконосъобразно, формирайки извод за допуснати съществени процесуални нарушения и недоказаност на нарушението.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС.             

Д.С.А. е санкциониран с процесното наказателно постановление, за това че на 13.04.2016г., около 21.30ч., в гр.Кюстендил, е предоставил собствения си лек автомобил Мерцедес Ц220 ЦДИ с рег.№ на сина си А Д А., който е неправоспособен водач. За констатирано нарушение на чл.102 от ЗДвП е съставен АУАН №248332/13.04.2016г., а въз основа на констатациите в него е издадено обжалваното НП.

Във въззивното  производство са събрани гласни доказателства – полицейските служители потвърждават изложените в АУАН фактически обстоятелства за управление на МПС от неправоспособен водач /сина на жалбоподателя/, а св.Силвия Атанасова, св.Теодор А. и св.Мартина Василева свидетелстват за управление на автомобила от св.Т.А. и за предоставяне на ключовете от колата от страна на съпругата на жалбоподателя.

Касационната инстанция приема, че изложените правни изводи по съществото на спора за недоказаност на административното нарушение, са в съответствие със събраните доказателства и приложимите норми. Районният съд е изискал, обсъдил и анализирал всички факти от значение за спорното право. Атакуваният съдебен акт е постановен при спазване на съдопроизводствените правила. Доводите в касационната жалба за нарушения на материалния закон и на съдопроизводствените правила са неоснователни.        

Както се посочи, обосновани от преценката на доказателствените средства са решаващите мотиви на въззивната инстанция за незаконосъобразност на НП поради липса на доказателства за извършено нарушение по чл.177, ал.1, т.3 вр. с чл.102 от ЗДвП. Административнонаказателната отговорност на нарушителя е ангажирана за това, че  е предоставил собственото си МПС да се управлява от неправоспособен водач. Така предявеното обвинение се явява недоказано. С АУАН, с който се поставя началото на административнонаказателното производство, е дадено описание на нарушението с всички съставомерни елементи от обективна страна.  По този  начин  е формулирано обвинението и е определен предмета на доказване от гледна точка на извършеното административно нарушение и участието на нарушителя в него, т.е. така посочените факти, които обуславят съставомерността на деянието, следва да бъдат доказани, а тежестта на доказване принадлежи на АНО. По делото не са ангажирани доказателства за установеното противоправно поведение на водача, не са описани факти и обстоятелства за образувано административнонаказателно или наказателно производство за такова установено нарушение/престъпление. Доказателствата, които са ангажирани от ответната страна – показанията на контролните органи и АУАН, не установяват по категоричен начин противоправното поведение на нарушителя, изразяващо се в нарушаване забраната по чл.102 от ЗДвП. Обратно, от показанията на св.С. Атанасова е видно, че автомобила е предоставен на св.Т.А. лично от нея, а последния свидетел и св.М.В установяват управление на автомобила от Т.  Презумптивната доказателствена сила на акта е разколебана, тъй като не е подкрепен от други доказателствени средства, които безпротиворечиво да установяват съставомерни елементи от обвинението, а именно изпълнителното деяние – предоставяне  управлението на собствено МПС на водач, който е неправоспособен;  качеството на нарушителя – собственик на  процесния лек автомобил;  факта, че МПС-то е управлявано от Антоан А., както и че същия  не притежава СУМПС.  В този смисъл изводът на АНО за осъществено административно нарушение по чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП не е подкрепен от убедителни доказателства, поради което и повдигнатото обвинение остава недоказано от обективна и субективна страна. Като е отменил процесното НП, КРС е постановил правилно решение, което ще бъде оставено в сила.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОСТАВЯ В СИЛА решение №102/27.02.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1325/2016г.

Решението е окончателно.

                                               

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: