Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   № 183

                                                 гр.Кюстендил, 21.06.2017год.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на двадесет и шести май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                             НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

при секретаря  А.М. и с участието на прокурора Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Стойчева  КАНД №150 по описа за 2017год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на  чл.63 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Община Кюстендил, представлявана от кмета П.Г.П.,  оспорва  с касационна жалба решението на КРС от 06.03.2017год. по НАХД №2075/2016год., с което е отменено Наказателно постановление №219/07.11.2016г., издадено от кмета на Община Кюстендил.  Изложени са доводи за неправилност на съдебния акт поради допуснато нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Твърденията са за това, че  АУАН и НП имат нормативно определеното съдържание, вкл. дата на извършване на нарушението, а  по същество – че деянието  е  безспорно установено и доказано, поради което  обратните изводи на въззивния съд  са необосновани и незаконосъобразни. Претендира се отмяна на решението и постановяване на друго за потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът В.Д.К. ***, чрез пълномощника си Д. К., изразява становище за неоснователност на касационната жалба, приемайки оспореното решение за правилно.

Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Кюстендилският административен съд, извършвайки  преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на  доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с  което  е отменено като незаконосъобразно  Наказателно постановление №219/07.11.2016г., издадено от кмета на Община Кюстендил, с което на В.Д.К. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000,00лв.  на  осн. чл.232, ал.5, т.1 от ЗУТ. Административнонаказателната отговорност на нарушителя е ангажирана за това, че на 03.08.2016г. в с.С., община Кюстендил  не е изпълнил заповед №РД-00-1358/24.10.2014г. на кмета на Община Кюстендил, влязла в сила на 27.04.2016г., с която на осн. чл.225а, ал.1 от ЗУТ  му  е наредено  премахване на незаконен строеж, представляващ “външно стълбище и стоманобетонова площадка“,  изграден  в УПИ ІІІ-190, кв.24 по плана на с.Соволяно. 

Административнонаказателното производство е започнало със съставяне на АУАН №3/03.08.2016г., в  който са посочени обстоятелствата във връзка с издадената заповед за премахване на процесния незаконен строеж и с влизането в сила на същата  на 27.04.2016г., след проведено съдебно оспорване. В акта се съдържат данни за отправена  до извършителя на строежа покана за доброволно изпълнение на административния акт с изх.№94-Б-16/31.05.2016г., получена от адресата  на 08.06.2016г., и съответно за  констатации  от извършена на място проверка, обективирани в Протокол № 48/13.07.2016г.; за липса на предприети действия за премахване на строежа, както и за повторно отправена покана изх.№94-Б-161/15.07.2016г.  до извършителя на строежа за доброволното му премахване, получена лично от адреса на 22.07.2016г. Въз основа на изложените обстоятелства е формулирано обвинение за неизпълнение на заповед /писмено разпореждане/ на контролен орган за премахване на незаконен строеж, т.е. за  нарушение по чл.232, ал.5,т.1 от ЗУТ. 

Към администартивнонаказателната преписка са приложени  писмени доказателства за   установяване на изложените фактически обстоятелства, а в съдебното производство са разпитани свидетели, посочени от двете страни, от показанията на които  се установява извършения от нарушителя незаконен строеж и неизпълнението от последния за  влязлата в сила заповед за премахване на строежа. 

  При  изложените фактически обстоятелства, районният съд отменя наказателното постановление по съображения за незаконосъобразност. Приема се, че са налице съществени процесуални нарушения  относно съдържанието на АУАН, в който релевираното деяние е описано без данни за датата на извършването му, а последната е посочена за първи път в издаденото НП. Горното е прието като порок във формата на акта, с който се ограничава правото на защита на нарушителя.  По съществото на спора, съдът е изложил доводи за недоказаност на административното нарушение.

Касационната жалба е подаден от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за неоснователна.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, съдът  счита, че Кюстендилския районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт. Осъществявайки на основание  чл.218, ал.2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационните основания по чл. 348, ал. 1 т. 1  от НПК, касационната инстанция приема следното:

             Правните изводи на районния съд в частта, с която се приема, че в административнонаказателното производството са допуснати съществени нарушение на процесуалните правила относно съдържанието на АУАН, са съобразени с доказателствата по делото и приложимите нормативни разпоредби.  Въззивният съд е събрал и коментирал относимите за правилното решаване на спора доказателствени средства, надлежно и аргументирано е обсъдил и анализирал всички факти от значение за спорното право и е извел обосновани мотиви, които касационната инстанция възприема. Обратните твърдения на касатора са неоснователни. Оспореното НП е отменено от  КРС поради констатирани съществени процесуални нарушения. Горната квалификация на  пороците на съдържанието на АУАН е правилна в частта относно елементите от състава на релевираното деяние.  Очевидна е липсата в АУАН на дата на извършване на административното нарушение.  Такава  е посочена  за първи път в НП, което съставлява съществено процесуално нарушение,  респ. не е налице нередовност на акта, която да бъде преодоляна при усл. на чл.53, ал.2 от ЗАНН.  Касае се за отсъствие на  съществен признак от състава на нарушението, който  е задължителен  елемент от съдържанието на АУАН и е определящ при преценката на сроковете по чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, както и на  давностните срокове  по чл.80 и чл.81 от НК. Правилно КРС е  установил, че  датата на извършване на съставомерното деяние не може да бъде установена и от цитирания в акта Протокол  № 48/13.07.2016г. с констатации  за липса на предприети от нарушителя  действия за доброволно  премахване на строежа. Видно от преписката  след визирания протокол, до извършителя на незаконния строеж на 15.07.2016г.  е изпратена нова покана за доброволно изпълнение на заповедта за премахване. Горното сочи на пълна неяснота относно датата на осъществяване на релевираното деяние, която е съществен елемент от обективната страна на същото и е задължително  необходим  в контекста на изискванията за  яснота на предявеното обвинение и за гарантиране на правото на защита на нарушителя. В този смисъл допуснатите процесуални нарушения  са съществени  и  съставляват основание за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление. Оспореното въззивно решение за отмяната на същото  по изложените доводи е правилно и касационната инстанция го оставя в сила.

            За пълнота на изложението и с оглед възраженията в касационната жалба,  съдът счита за необходимо да посочи, че приема за необосновани и незаконосъобразни  мотивите на КРС за недоказаност на административното нарушение. По делото е установено, от събраните писмени и гласни доказателства, че нарушителят не е изпълнил заповедта на кмета на община Кюстендил, съставляваща писмено разпореждане, за премахване на незаконен строеж. Осъществени са елементите от фактически състав на администартивното нарушение по чл.232           ,ал.5, т.1 от ЗУТ и правилно е ангажирана отговорността на нарушителя. 

            Във връзка с исканията на пълномощника на ответника в писмената молба, представена в съдебното заседание, съдът счита, че не са налице законовите предпоставки  по чл.33, ал.2 от ЗАНН за прекратяване на административнонаказателното производство и липсват основания за сезиране на прокуратурата поради отсъствие на данни за извършено престъпление от общ характер, събрани в хода на съдебното поризводство. Горното обаче не прегражда възможността на страната лично да подаде жалба до прокуратурата, ако счита, че са извършени престъпни деяния от длъжностни лица.

              Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 предл.1 от АПК във вр. с чл.63 от ЗАНН,  Административният съд

                                                      Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ  В  СИЛА  решението на Кюстендилския районен съд от 06.03.2017год., постановено по НАХД №2075/2016год.

            Решението не подлежи на обжалване.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                Председател:

 

                                                                       Членове: 1.                                   2.