Р Е Ш Е Н И Е

  202                                                                   10.07.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на шестнадесети юни                                                                   две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                                                

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                  2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурор Йордан Г. от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 157 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

Адв.В.Г.С. *** като пълномощник на Д.Г.Г., ЕГН ********** *** обжалва решението по а.н.д.№630/2016г. на РС - Дупница. Релевира се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с нарушение на чл.44, ал.1 от ЗАНН и недоказано деяние. Моли се за отмяна на решението и отмяна на НП.

В с.з. пълномощникът на касатора поддържа жалбата.

В писмено становище вх.№2389/15.06.2017г. ответната Община Дупница чрез пълномощника си оспорва жалбата като неоснователна.

            Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, считайки че не са налице касационни основания за отмяна на решението, поради което се моли същото да се потвърди.

Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото пред районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от пълномощник на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №ОН-2/19.04.2016г. на зам.кмет „Стопански дейности“ на Община Дупница, с което на Д.Г.Г. на основание чл.9 от Наредбата за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв.

От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че на 18.04.2016г. служители на Община Дупница извършили проверка пред дома на Г. ***, като установили, че там се намират строителни материали – тухли и земна маса приблизително около 5куб.м. Г. не представил временно разрешително от Общината за тяхното разполагане.

Като правни изводи съдът е приел компетентност на наказващия орган, липса на допуснато съществено нарушение на процедурата по издаване на АУАН и НП по ЗАНН и доказаност на деянието. По посочените правни доводи съдът е потвърдил НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон обаче решението е неправилно. Съображенията за това са следните:

В изпълнение на правомощията по чл.13 и чл.107, ал.2 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН съдът е събрал допустими, относими и достоверни доказателства за разкриване на обективната истина по делото. От доказателствата обаче е извел неправилен извод за липса на допуснато съществено процесуално нарушение в административнонаказателната процедура.

От съдържанието на АУАН №001379/18.04.2016г. е видно, че е съставен в деня на установяване на нарушението и неговия извършител. Нарушителят е отказал да получи препис от акта, който отказ е удостоверен с подписа на един свидетел /вж. л.6-7 от делото на районния съд/. В съдържанието на АУАН нарушителя не е вписал възражения по установеното административно нарушение. Оспореното НП е издадено на следващия ден – 19.04.2016г. С оглед на изложеното е нарушено изискването на чл.44, ал.1 от ЗАНН. Посочената процесуална норма дава право на нарушителя в тридневен срок от подписване на АУАН, респ. от неговото предявяване при отказ за връчване, да направи писмени възражения по обвинението. Нормата въвежда субективното право на писмени възражения на дееца, което право е производно на правото му на защита срещу нарушението. Упражняването на правото е въпрос на самостоятелна и независима преценка на неговия титуляр, която няма отношение към процесуалната законосъобразност на съставения акт. Органът е длъжен да осигури гарантираните от закона условия за това упражняване като изчака изтичането на тридневния срок. Срокът е задължителен за съблюдаване, т.к. наличието на представени в същия писмени и веществени доказателствени средства задължава актосъставителя да ги събере и предостави за преценка на наказващия орган /вж. чл.44, ал.2 и ал.3 от ЗАНН/. При спазен срок за писмени възражения решението на наказващия орган в процедурата по чл.52, ал.4 от ЗАНН може да бъде различно от формираното волеизявление в НП. Нормата на чл.44, ал.1 от ЗАНН е императивна и нарушаването й представлява съществено нарушение в процедурата по административно наказване. Нарушението води до отмяна на НП без да е необходимо разглеждането на спора по същество.

Изводът на районния съд за обратното води до неправилност на решението, поради което на основание чл.221, ал.2, пр.2 от АПК същото ще се отмени.

Решавайки делото по същество при условията на чл.222, ал.1 от АПК касационният съд ще отмени НП.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №141/20.03.2017г. по а.н.д. №630/2016г. на РС - Дупница и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

            ОТМЕНЯ НП №ОН-2/19.04.2016г. на зам.кмет „Стопански дейности“ на Община Дупница, с което на Д.Г.Г. на основание чл.9 от Наредбата за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв.

Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

               ЧЛЕНОВЕ: 1. 

  

 

 

 

                                      2.