Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 185

гр.Кюстендил, 26.06.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на шестнадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №163/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            М.В.А. ***, съдебен адрес ***, адвокат Ал.Т. обжалва решение №159/27.03.2017г. на КРС, постановено по АНД №1513/2016г., с което е потвърдено НП №16-1139-001460/11.08.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР - Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт поради съществено нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон – касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респективно отмяна на наказателното постановление. Прави се алтернативно искане за намаляване размера на санкциите по т.1.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №159/27.03.2017г., постановено по АНД №1513/2016г. Със същото е потвърдено НП №16-1139-001460/11.08.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР - Кюстендил, с което на М.В.А. *** на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 2000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца, на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба„ в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба„ в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

            Кюстендилският районен съд е формирал извод за законосъобразност на акта, поради спазване правилата на ЗАНН и поради доказаност на нарушенията.

            Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

           В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. Същото се явява частично законосъобразно, по следните съображения:

             Производството пред КРС е образувано по жалба на М.А. ***-1139-001460/11.08.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил, с което е санкционирана по чл.174, ал.3 от ЗДвП и по чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП. В АУАН и в НП е описано от фактическа страна, че на 22.07.2016г. около 01.10ч. М.А. управлява лек автомобил при видима употреба на алкохол. Спряна е за проверка, като имала силен мирис на алкохол и по нейни сведения е употребила около 200 гр. водка. Нарушителката била поканена да бъде изпробвана с техническо средство, опитала, но не могла да направи необходимия обем на издишания въздух с цел да анулира уреда. Издаден й е талон за медицинско изследване, но не е дала кръв за анализ. При проверката не представила СУМПС и КТ към него. За констатирани нарушения по чл.174, ал.3 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП е издаден АУАН №189340/22.07.2016г., а въз основа на констатациите в него е издадено НП №16-1139-001460/11.08.2016г.

           КАС намира за неправилен въззивния съдебен акт с оглед извода за доказаност на административното нарушение по т.1 от НП. Налице е неяснота и разминаване между описанието на фактическата обстановка в АУАН и НП и формулираното обвинение в постановлението. От една стана се твърди, че М.А. е отказала да бъде изпробвана с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта, но същевременно се сочи, че не е могла да даде качествена проба, както и че й е издаден ТМИ, но проба не е дадена. От друга страна е привлечен към отговорност за това, че отказва да бъде изпробвана с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта или друго упойващо вещество, както и да изпълни предписание за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта й. Следователно се налага извода, че повдигнатото обвинение не е формулирано с оглед извършената на място проверка и установените факти. Същото е неясно от гледна точка на твърдяното изпълнително деяние, доколкото санкционната норма на чл.174, ал.3 от ЗДвП предвижда няколко хипотези на административно нарушение. Твърди се в НП, че е налице отказ за изпробване с техническо средство за алкохол, а в същност водача е опитал да даде проба, но същата е била некачествена. С оглед на това съставения АУАН не може да се ползва с презумптивна доказателствена сила и обвинението остава недоказано. Порокът в НП е съществен, тъй като лисва ясно и точно посочване на фактите, които обуславят съставомерността на деянието и участието на нарушителя в него. Зададеният предмет на доказване с постановлението не очертава, с оглед дължимото по закон съдържание, рамките на процеса. Нарушено е правото на защита на санкционирания субект, тъй като за него остава неясно за какво конкретно административно нарушение е привлечен към административнонаказателна отговорност, доколкото установената фактическа обстановка не съответства на повдигнатото обвинение. Визираният порок води и до недоказаност на административното нарушение от обективна страна, тъй като изпълнителното деяние не е установено по безспорен начин. Това обуславя незаконосъобразност на НП и води до отмяната му в тази част. Въззивното решение ще бъде отмемено, поради наличие на отменителните основания по чл.348, ал.1 от НПК.

Събраните писмени и гласни доказателства КАС намира за достатъчни, обективни и безпротиворечиви, необорени от други такива, за да обосноват извод за извършени административни нарушения на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП от жалбоподателката. Същите се явяват доказани от обективна и субективна страна, доколкото не е оборена презумптивната доказателствена сила на редовно състояния АУАН с оглед разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП. Безспорно е, че М.А. е управлявала МПС на сочената в акта дата и час, поради което за нея като водач на лек автомобил по см. на §6, т.25 от ДР ЗДВП е възникнало задължението да носи  СУМПС и КТ към него. Административните нарушения са описани коректно откъм форма на изпълнително деяние, време, място и дата на извършване. В този смисъл е дадено ясно и точно описание на нарушенията, както в АУАН така и в НП, т.е. предмета на обвинението е очертан с дължимите по закон рамки и не се възпрепятства правото на защита на санкционираното лице. Не е допуснато нарушение на чл.42, респ. на чл.57, ал.1 от ЗАНН, което да обуславя незаконосъобразност на НП. Като е потвърдил в тази част НП, въззивният съд е постановил правилен съдебен акт, който ще бъде оставен в сила, поради отсъствие на отменителните основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение №159/27.03.2017г. на Кюстендилският районен съд, постановено по АНД №1513/2016г. в частта, с която е потвърдено НП №16-1139-001460/11.08.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил за наложени наказания на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ НП №16-1139-001460/11.08.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил  в частта, с която на  М.В.А. ***, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 2000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца.      

           ОСТАВЯ В СИЛА решение №159/27.03.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1513/2016г. в останалата част.

            Решението е окончателно.

           

                                           

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: