Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 186

гр.Кюстендил, 26.06.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на шестнадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №167/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            РУ Дупница с адрес гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №2 обжалва решение №211/11.04.2017г. на ДРС, постановено по АНД №229/2017г., с което е отменено НП №16-0348-002659/20.01.2017г. на началник РУ Дупница към ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респективно потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът не се явява и не изразява становище  по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №211/11.04.2017г., постановено по АНД №229/2017г. Със същото е отменено НП №16-0348-002659/20.01.2017г., издадено от началник РУ Дупница към ОДМВР – Кюстендил. И.К. е санкциониран на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП с административни наказания „глоба“ в размер на 500 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

            ДРС е формирал извод за незаконосъобразност на постановлението, поради допуснати нарушения в процедурата по установяване на нарушението и налагането на наказанието, както и поради неяснота в описанието на противоправното деяние.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.

               Производството пред ДРС е образувано по жалба на И.К.К. ***-0348-002659/20.01.2017г. на началник РУ Дупница към ОДМВР – Кюстендил. В АУАН и НП е описано от фактическа страна, че на 02.10.2016г. по ПП-1 Е-79, км324+750, в района на с.Джерман в посока Благоевград, управлява лек автомобил със скорост от 115 км/ч, при ограничение на скоростта за населено място от 50 км/ч. Нарушението е установено с АТТС №628, изготвен е клип №6014. За нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП е съставен АУАН №2659/09.12.2016г., а въз основа на него е издадено атакуваното постановление.

Доколкото нарушението е установено и заснето именно с мобилно техническо средство, позиционирано в автомобил на контролен орган, то приложим е общия ред по ЗАНН за налагане на административно наказание, а не правилата на чл.189, ал.4 от ЗДвП относно реда и начина на издаване на ЕФ. В този смисъл правилно и законосъобразно АНО е провел процедурата по съставяне на АУАН и издаване на НП за установено нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП /вж. в този смисъл ТР №1/26.02.2014г. на ВАС по т.д.№1/2013г./. Тук касационната инстанция отбелязва, че са спазени изискванията на ЗАНН по съставянето на акта в аспекта, че закона не въвежда изискване същия да бъде съставен в момента на констатиране на нарушението. Разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН въвежда единствено изискването АУАН да бъде съставен в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението, но доколкото противоправното деяние е установено с АТТС и актът е връчен на нарушителя, не са допуснати нарушения от категорията на съществените, които да обуславят на самостоятелно основание отмяна на НП.

Събраните писмени доказателства КАС намира за достатъчни, за да обосноват извод за извършено административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП от жалбоподателя. Клип №6014, декларация по чл.188 от ЗДвП, ведно с АУАН, който съдът намира за редовно съставен и ползващ се с презумптивна доказателствена сила,  доказват по безспорен начин, че на 02.10.2016г. в с.Джерман, на ПП-1 Е-79, км 324+750, И.К. е управлявал МПС с превишена скорост от 115 км/ч /приспада се толеранс в полза на водача/, т.е. над разрешената за населено място от 50 км/ч.  Представеният клип доказва измерената скорост, доколкото той се явява годно веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес, тъй като е направен от изправно техническо средство. Следователно с поведението си жалбоподателят е нарушил законовата разпоредба на чл.21, ал.1 ЗДвП и правилно и законосъобразно е привлечен към административнонаказателна отговорност по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП. Нарушението е описано със съставомерните му елементи откъм форма на изпълнително деяние, време, място на извършване и субект, поради което се явяват неоснователни възраженията в тази насока, развити в касационната жалба. Мястото на нарушението, касационния съд намира за описано в обем, достатъчен да се индивидуализира и да обоснове извод за управление на МПС в населено място.  Повдигнатото обвинение с АУАН и НП е ясно и безпротиворечиво, рамките са зададени коректно и санкционирания субект е могъл да разбере за какво административно нарушение е привлечен към отговорност. Наложените наказания са съобразени с размера, определен от закона.

            Като е достигнал до извод за незаконосъобразност на НП, въззивният съд е постановил неправилно решение, което ще бъде отменено и постановено ново, с което ще се потвърди НП, като издадено при спазване на процесуалния и материалния закон.

 Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

            ОТМЕНЯ решение №211/11.04.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №229/2017г. и вместо него постановява:

            ПОТВЪРЖДАВА НП №16-0348-002659/20.01.2017г. на началник РУ Дупница към ОДМВР – Кюстендил, с което на И.К.К., ЕГН ********** *** на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 500 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

            Решението е окончателно.

                                

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: