Р Е Ш Е Н И Е

           265                                                          09.10.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и девети септември                                                  две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                                

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                      2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря Ирена Симеонова

и в присъствието на прокурор Марияна Сиракова от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 168 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград с адрес: гр.Благоевград, ул.”Св. Димитър Солунски” №66 обжалва решението по а.н.д.№1740/2016г. на ДРС. Релевира се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с неправилна преценка на събраните доказателства, които установяват наличие на посоченото в НП административно нарушение. Моли се за отмята на решението и потвърждаване на НП.

В писмено становище представителят на касатора поддържа жалбата.

Пълномощникът на ответната община Кочериново в писмено заявление оспорва жалбата като неоснователна.

            Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, сочейки, че районният съд правилно е приложил материалния закон и не е допуснал съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №ПО-02-112/08.11.2016г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” /БД „ЗР”/ – Благоевград, с което на община Кочериново за нарушение на чл.44, ал.1 от ЗВ на основание чл.200, ал.1, т.2 от закона е наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв.

            От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че със заповед №339/29.11.2011г. кметът на община Кочериново е издал забрана за ползване на водите от всички нерегистрирани водоизточници на с.Фролош и с.Цървище, за които няма надлежно разрешение. Във връзка с постъпила жалба от жители на с.Фролош и указания на КОП в Постановление от 02.08.2016г., на 19.09.2016г. е извършена съвместна проверка на длъжностни лица от БД „ЗР”, РЗИ – Кюстендил, РУ – Рила и община Кочериново на ВиК мрежата и водовземните съоръжения /ВС/ на с.Фролош. Резултатите от проверката са обективирани в Констативен протокол №КД-01-899/19.09.2016г., в който е посочено, че водоснабдяването на селото се осъществява чрез ползване на вода от ВС – събирателна и каптажна шахти в м.”Брестовичка” без издадено разрешение по ЗВ. Установено е, че шахтата е с прекъснато водоснабдяване /прекъсната тръба/ от водоизточника, но в събирателната шахта постъпват водни количества, които се използват за питейно битово водоснабдяване на селото без разрешително по ЗВ. Съдът е коментирал подаденото от кмета на общината писмено възражение срещу АУАН, в което е посочено, че общината не е собственик на ВС, няма проект за неговото изграждане и поради това не е подавано заявление за издаване на разрешително за водовземане, а въпросът за собствеността и ползването му е поставен пред областния управител и има висяща процедура.

С оглед установените фактически обстоятелства съдът е формирал правен извод за компетентност на актосъставителя, на наказващия орган и спазване на правилата за тяхното издаване, но по съществото на спора е приел недоказаност на нарушението. Според съда е установено наличие на ползване на ВС, за което не е издадено разрешително за водоползване, но с оглед заповедта на кмета от 29.11.2011г. същият е предприел всички мерки за недопускане на нарушение по чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ, като не е доказано, че общината е ползвател на ВС. Нарушението, според съда, се изразява в неосъществен контрол от кмета по изпълнение на заповедта му, но това бездействие осъществява друг състав на административно нарушение. По посочените правни доводи съдът е отменил НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Решението обаче, преценено за съответствие с материалния закон, е неправилно. Съображенията за това са следните:

При разглеждане на спора районният съд е спазил принципа по чл.13 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН за разкриване на обективната истина по реда и със средствата на закона. От събраните относими, допустими и достоверни доказателства обаче е извел необоснован извод за недоказано нарушение.

Обвинението в НП се изразява в това, че в деня на съвместната проверка 19.09.2016г. е установено, че за питейно-битово водоснабдяване на централната част на с.Фролош, община Кочериново се ползва вода от ВС – събирателна шахта, изградена в имот №000118 по КВС на селото /м.Брестовичка/, в мократа камера на която постъпват водни количества и се извършва водовземане за питейно-битово водоснабдяване на селото без на общината да е издадено по реда на ЗВ разрешително за водовземане от подземни води в нарушение на чл.44, ал.1 от ЗВ, което подлежи на санкциониране по чл.200, ал.1, т.2 от закона.

С обвинението е повдигнато обвинение срещу общината за ползване на ВС без необходимото за това разрешително за водовземане. Следователно, отговорността на общината е безвиновна в качеството на ползвател на ВС.

От доказателствата по делото са безспорно установени видът на ВС, неговото местонахождение и наличие на постъпващи водни количества, използвани за водоснабдяване на селото. Шахтата представлява стоманобетонова конструкция с монтирана метална врата, която се заключва с катинар. За поддръжката на водопроводната мрежа на селото отговаря Тодор Йовчев, който е на граждански договор към общината. Той е човекът, отключил шахтата за извършване на проверката от длъжностните лица на 19.09.2016г. От друга страна ВС е регистрирано в РЗИ – Кюстендил като ведомствен водоизточник на общината, която е изработила и изпълнява собствена мориторингова програма за изследване качеството на питейната вода с последен постоянен мониторинг от м.05.2016г. Посочените фактически обстоятелства са обективирани в Констативния протокол от проверката и са потвърдени в съдебното производство от разпита на св.Милева /актосъставител/.

Тези фактически обстоятелства по нарушението водят до извод, че въпреки заповедта на кмета на общината от 29.11.2011г. /за наличието на която страните не спорят/, към 19.09.2016г. от ВС м.Брестовичка се е извършвало водоснабдяване на централната част на с.Фролош за питейни и битови нужди. Т.е. налице е ползване на водния обект. Това ползване е осъществено от община Кочериново посредством служител по охраната на обекта и провеждане на постоянен мониторинг за качеството на водата. Във възражението на кмета срещу АУАН се съдържа признание, че общината полага грижи за ВС, включително прави съответните постъпки за прехвърляне стопанисването на обекта на ВиК оператор. Предприетите от кмета действия по прекъсване на тръбата до водоизточника не са преустановили ползването на ВС, т.к. от него се е осъществявало водоподаване. Налице са безспорни доказателства са ползване на ВС от община Кочериново без издадено разрешително за водовземане по реда и условията на ЗВ в нарушение на чл.44, ал.1 от ЗВ при отсъствие на посочената в нормата изключения. Изводът на районния съд за обратното не почива на правилен анализ и оценка на събраните доказателства.

На основание чл.221, ал.2, пр.2 от АПК касационният съд да отмени решението на районния съд.

Решавайки спора по същество на основание чл.222, ал.1 от АПК, съдът ще потвърди НП. Наложената имуществена санкция на субекта на нарушението е в минимален законов размер и съответства на критериите по чл.27, ал.1-3 във вр. с чл.83, ал.2 от ЗАНН.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №166/28.03.2017г. по а.н.д.№1740/2016г. на ДРС и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА НП №ПО-02-112/08.11.2016г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград, с което на Община Кочериново за нарушение на чл.44, ал. от ЗВ на основание чл.200, ал.1, т.2 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

               ЧЛЕНОВЕ: 1. 

  

 

 

 

                                      2.