Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 187

гр.Кюстендил, 26.06.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на шестнадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                 ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                           НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №173/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

                Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            „В.Б.Д.“ ЕООД със седалище и адрес на управление *** дол обжалва решение №111/07.03.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1762/2016г., с което е потвърдено НП №10-0000462/14.11.2016г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради допуснато нарушение на материалния закон – касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на НП. Прави се алтернативно искане за намаляване размера на санкцията.

             Ответникът чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата, респ. за оставане в сила въззивното решение.        

             Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение №111/07.03.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1762/2016г. Със същото е потвърдено НП №10-0000462/14.11.2016г. на директора на Д „ИТ“ гр.Кюстендил, с което „В.Б.Д.“*** е санкционирано на основание чл.413, ал.2 от КТ с административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10 000 лв. за нарушение на чл.285, ал.1 от КТ във вр.с чл.2, ал.1 от Наредба №11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Районният съд е потвърдил наказателното постановление, приемайки че е издадено при спазване правилата по ЗАНН и поради доказаност на нарушението.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.

  Производството пред ДРС е образувано по жалба на „В.Б.Д.“ ЕООД ***0-0000462/14.11.2016г. на директора на Д „ИТ“ гр.Кюстендил, с което юридическото лицето в качеството на работодател е привлечено към отговорност по чл.413, ал.2 от КТ извършено нарушение по чл.285, ал.1 от КТ във вр.с чл.2, ал.1 от Наредба №11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. При извършена документална проверка на 03.10.2016г., 04.10.2016г. и 11.10.2016г. от служители на Д „ИТ“ гр.Кюстендил, е установено, че до момента на проверката – 11.10.2016г., работодателят не е осигурил на работниците и служителите от V /пети/ участък на рудник „Бабино“ ваучерите за храна за месец август 2016г. Съставен е протокол за извършена проверка, в който са отразени констатациите от проверката и е дадено предписание на работодателя по чл.404, ал.1, т.1 от КТ. За констатирано нарушение по чл.285, ал.1 от КТ във вр.с чл.2, ал.1 от Наредба №11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея е съставен АУАН №10-0000462/12.10.2016г., а въз основа на него е издадено наказателното постановление. Като писмени доказателства в хода на въззивното производство са приети протокол от 23.12.2016г., в който е отразено получаването на ваучери за храна за м.08.2016г. и списък за раздаването на ваучерите на работниците и служителите от рудник „Бабино“ за м.08.2016г.

С оглед събраните писмени и гласни доказателства и обсъждането им поотделно и в съвкупност КАС счита, че при издаване на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, които на самостоятелно основание да обуславят незаконосъобразността на НП. Както акта, така и постановлението съдържат реквизитите по чл.42, респ. чл.57, ал.1 от ЗАНН. Административното нарушение е описано със съставомерните му елементи откъм форма на изпълнително деяние, време, място на извършване и субект. Наведените фактически основания във връзка с обстоятелствата, при които е извършено нарушението и датата на извършването му, КАС намира за достатъчни и относими към дадената правна квалификация на деянието. Същите се доказват и от събрания доказателствен материал.

С разпоредбата на чл.285, ал.1 от КТ законодателят е въвел като задължение за работодателя на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, да осигурява безплатна храна и/или добавки към храната. А в нормата на чл.2, ал.1 от Наредба №11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея е предвидил, че за специфичен характер на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят под земята в мини, геологопроучвателни обекти, тунелно и минно строителство, подземни ВЕЦ и ПАВЕЦ. Безспорно в настоящия правен спор е, че работниците от рудник „Бабино“ при „В.Б.Д.“ ЕООД *** следва да получават безплатна храна по формата на ваучери за храна, съгласно заповеди №РД-11-76Б/01.04.2016г. и №РД-11-76А/01.04.2014г., ведно със споразумение от 20.06.2014г., сключено между работодателя и представители на синдикалните организации, поради което за работодателя „В.Б.Д.“ ЕООД *** е възникнало и задължението да осигури такива ваучери. Анализът на писмените доказателства – протокол за проверка, протокол за получаване на ваучери от 23.12.2016г. и списък за раздаване на ваучери, обуславя извод за извършено административно нарушение на чл.285, ал.1 от КТ във вр.с чл.2, ал.1 от Наредба №11/21.12.2005г. Категоричен е извода на касационната инстанция, че за месец август на 2016г. ваучерите за храна не са осигурени своевременно според изискването на закона, а това е сторено едва в края на м.12.2016г. Т.е. налице е неизпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от страна на работодателя „В.Б.Д.“ ЕООД ***. Касационната инстанция приема, че административното нарушение под формата на бездействие е продължило до 11.10.2016г., тъй като при извършената проверка по документи до тази дата не е установено осигуряване на безплатна храна на работниците и служителите на рудник „Бабино“. Този извод на КАС се подкрепя от факта, че именно в протокола за проверка е дадено предписание на дружеството да изпълни задължението си по чл.285, ал.1 от КТ до 31.12.2016г. В този смисъл безспорно доказано е твърдяното нарушение в обективните предели, зададени като обвинение с АУАН и НП.

Касационният съд намира, че при определяне размера на санкцията АНО е направил неправилна преценка на обстоятелствата по чл.27 от ЗАНН. Наложеното наказание е завишено с оглед установените по делото факти във връзка със смегчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. КАС приема като смегчаващи такива липсата на доказателства за извършени други нарушения от дружеството – жалбоподател и изплащането на ваучерите за храна, макар и с два месеца закъснение. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчита високата степен на обществена опасност на деяние, доколкото е свързано с нарушаване на изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и големия брой работници, на които не е гарантирано правото на безплатна храна чрез неосигуряване на ваучери за храна за м.08.2016г. При съпоставката на така визираните факти, свързани с тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, отегчаващите и смегчаващите отговорността обстоятелства, КАС счита, че справедливо наказание, което ще постигне целите по чл.12 от ЗАНН е имуществена санкция в размер на 5 000 лв. /пет хиляди/. В този смисъл ще отмени решението на ДРС и вместо него ще постанови друго, с което ще измени НП ,като ще намали размера на санкцията от 10 000 лв. на 5 000 лв.

             Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

              ОТМЕНЯ решение №111/07.03.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1762/2016г. и вместо него постановява:

              ИЗМЕНЯ НП №10-0000462/14.11.2016г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда“ гр.Кюстендил, с което на „В.Б.Д.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, в качеството му на работодател, на основание чл.413, ал.2 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 10 000 лв. за нарушение на чл.285, ал.1 от КТ във вр.с чл.2, ал.1 от Наредба №11/21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, като НАМАЛЯВА  размера на „имуществената санкция“ от 10 000 лв. на 5 000 лв. /пет хиляди/.

               Решението е окончателно.

            

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: