Р Е Ш Е Н И Е

                                                                     12.07.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на седми юли                                                                                 две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                               

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                        2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурор Марияна Сиракова от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 180 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Старши юрисконсулт  А.С.В. като пълномощник на Митница Югозападна с административен адрес: гр.Благоевград, ул.”П.Ш.” - извън регулация обжалва решението по а.н.д.№165/2017г. на РС – Кюстендил в отменителната част. В жалбата се сочи касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Релевираните нарушения на закона поради неправилното му прилагане се свързват с доказаност на нарушението и законосъобразност на наложените наказания. Моли се за отмяна на решението и потвърждаване на НП по т.1 и т.3.

В с.з. представителят на касатора поддържа жалбата.

В с.з. пълномощникът на ответника “О.” ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление ***, със законен представител управителя Валентина Благоева Лучанска, намира жалбата за неоснователна.

            Представителят на КОП дава заключение за основателност на жалбата, намирайки, че въззивният съд е постановил неправилно решение.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №506/17.01.2017г. на началника на Митница Югозападна, с което на „О.“ ЕООД:

            1/по т.1 – на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв.

            2/по т.2 – на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата цигари от различни марки в общо количество от 16бр. кутии – 310 къса, като предмет на нарушението по чл.123, ал.2 от закона и

            3/по т.3 – на основание чл.124а, ал.1 във вр. с чл.123, ал.2 от ЗАДС търговецът е лишен от право да упражнява дейност в търговски обект – кафе-аперитив „Е.“, находящ се в гр.Кюстендил, бул.“Б.“ №** за срок от 1 месец.

            От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че на 11.06.2016г. около 12.00 часа в изпълнение на заповед рег.№277з-816/10.06.2016г. на директора на ОД на МВР – Кюстендил относно нерегламентираната търговия и държане на акцизни стоки без бандерол, служители от Дирекцията извършили проверка в търговски обект – кафе-аперитив „Е.“, находящ се в гр.Кюстендил, бул.“Б.“ №**, стопанисван от „О.“ ЕООД. В хода на проверката в присъствието на бармана И.А.Т.са проверени заведението и прилежащите помещения – кухня, миялно помещение и склад. При проверката в клиентската част /салона/ на заведението, на стол до рекламна хладилна витрина с надпис „Каменица“ в джобовете на поставен върху стола черен шушляков елек, проверяващите открили акцизните стоки, предмет на НП. По време на проверката в обекта не е имало други лица. Цигарите са предадени доброволно от Точев, който посочил, че не са негови. По случая е образувана пр.пр.вх.№1366/2016г. по описа на КРП, по която е постановен отказ да се образува досъдебно производство с Постановление от 29.07.2016г. Съгласно приложена справка, общият размер на дължимия акциз за цигарите е 53.24лв. От разпита на св.Точев съдът е установил, че намерените цигари са били забравени от клиент, който след проверката е отишъл в кафето да пита за тях. Този клиент е св.Бакалски, който потвърждава, че цигарите са негови.

            С оглед така установените фактически обстоятелства съдът е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП по т.1 и т.3 поради липса на подробно описание на нарушението и обстоятелствата при неговото извършване и поради недоказаност на деянието, т.к. цигарите са на св.Бакалски. По посочените правни доводи съдът е отменил НП по т.1 и т.3 и го е потвърдил по т.2 за отнемане на цигарите.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон, решението в оспорената част е правилно. Съображенията за това са следните:

Районният съд е спазил принципа на чл.13 от НПК във вр. с препращането от чл.84 от ЗАНН и чл.128, ал.1 от ЗАДС за разкриване на обективната истина по делото, събирайки всички относими, допустими и достоверни доказателства.

От доказателствата по административнонаказателната преписка е установено, че намерените цигари са били в държане на св.Бакалски, който ги е закупил от друго лице и държал в джобовете на открития от полицаите в заведението на дружеството шушляков елек. Свидетелят е признал авторството на деянието. По делото няма доказателства, че цигарите са били в държане на юридическото лице. Същите не са открити в помещения на заведението, до които нямат достъп външни лица и не е установено в обекта да се продават или предлагат цигари от вида на намерените. При така сложилата се фактическа обстановка по спора няма правни основания да се счита, че отговорен субект за държането на цигарите е дружеството, като в същото време авторът на административното нарушение е ясен и доказан. Наличието на процесните стоки в помещението, стопанисвано от дружеството, не е равнозначно на осъществено от дружеството тяхно държане. След като е известен собственика на акцизните стоки съобразно разпоредбата на чл.123, ал.5 от ЗАДС, той е субект на нарушението, а не лицето, което фактически държи тези стоки. Нещо повече – законът изисква наказващият орган да открие собственика. За да е налице изпълнение на това задължение органът следва да установи кой е собственика на акцизните стоки и да положи усилия да го открие, в каквато насока е и възражението на търговеца срещу АУАН от 20.10.2016г. /вж. л.20 от делото на районния съд/. Едва в случаите, когато не може да се открие собственика, се наказва лицето, което държи стоките. Този собственик е бил известен на търговеца 7-8 дни след полицейската проверка по данни на св.Т. и св.Б., поради което наказващият орган е дължал проверка на изнесеното във възражението срещу АУАН. Отговорността на дружеството може да се ангажира само при липса на установен физически извършител на деянието. Ангажирането на административнонаказателната отговорност на субект, различен от извършителя, е незаконосъобразно, т.к. не почива на действителните факти и обстоятелства по случая.

Изложеното налага решението на районния съд в оспорената част да се остави в сила.

            Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №206/18.04.2017г. по а.н.д. №165/2017г. на РС – Кюстендил В ЧАСТТА, с която е отменено НП №506/17.01.2017г. на началника на Митница Югозападна, с което на „О.“ ЕООД:

-по т.1 от НП на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. /две хиляди лева/ и

            -по т.3 от НП на основание чл.124а, ал.1 във вр. с чл.123, ал.2 от ЗАДС търговецът е лишен от право да упражнява дейност в търговски обект – кафе-аперитив „Е.“, находящ се в гр.Кюстендил, бул.“Б.“ №** за срок от 1 /един/ месец.

Решението на районния съд в останалата част е влязло в сила като неоспорено.

Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

               ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

 

 

                                      2.