a\ 

0

Р Е Ш Е Н И Е

 27.07.2017 год.

 

     Номер      242             2017 година               град Кюстендил

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

     Кюстендилски административен съд               

     На четиринадесети юли                                 2017 година

     В открито заседание в следния състав:

 

                                     Председател: Галина Стойчева

                                          Членове: Иван Демиревски

                                                   Николета Карамфилова

 

     Секретар: Лидия Стоилова

     С участието на прокурора Марияна Сиракова,

     Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

     КАНД номер 181 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Дирекция “Инспекция по труда”, със седалище и адрес на управление ***, чрез ст. юрисконсулт А. обжалва Решение № 158/27.03.2017 г. на ДРС по НАХД № 1763 по описа на същия съд за 2016 г., в частта, с която е изменено НП № 10-0000461/14.11.2016 г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Кюстендил, налагащо имуществена санкция в размер 10 000 лева на „В.Б.д.“ ЕООД, на основание чл. 416 ал. 5 от КТ във вр. с чл. 413 ал. 2 от същия закон. Навеждат се оплаквания относими към касационните основания по чл. 348 ал. 1 т. 3 от НПК и се иска отмяна на решението в частта за размерът на наложеното наказание, съответно потвърждаване в чялост на НП или евентуално да се измени решението в тази му част. Представя и 3 бр. НП на същото дружество, влезли в законна сила, за неизплащане на ваучери за храна.

Ответникът по касацията – “В.Б.д.” ЕООД ***, не се представлява по делото. Представена е писмена молба от процесуалният представител на дружеството юр. Д., в която се моли да се остави жалбата без уважение и да се потвърди решението на ДРС.

Заключението на прокурора е за основателност на жалбата.

Жалбата е частично основателна.

Решаващите изводи на въззивния съд в потвърдителното решение са за качеството работодател у касатора и принадлежността нему на задължението по чл. 285 ал. 1 от КТ за предоставянето на безплатна храна, предоставена под формата на ваучери, на работниците и служителите в пети участък на Рудник „Б.“ за месец юли 2016 г.,като до момента на проверката – 11.10.2016 г., същите не са били осигурени, което е квалифицирано като нарушение на разпоредбите трудовото законодателство и източник на отговорността по чл. 413 ал. 2 от КТ. ДРС е отрекъл в извънсъдебната фаза на административнонаказателното производство да са допуснати съществени нарушения на процесуални правила.

Тези изводи са съответни на закона и се споделят изцяло от касационната инстанция. Не са осъществени инвокираните от касатора оплаквания. Причините за неизпълнение на задължението за предоставянето на безплатана храна, предоставена под формата на ваучери, са неотносими към правопораждащия отговорността по чл. 413 ал. 2 от КТ юридически факт. Задължението по чл. 285 ал. 1 от КТ е срочно и изпълнението му е за календарния месец, в който е престиран труд от работника/служителя (в тази връзка ирелевантно за отговорността е плащането на ваучерите след констатирането на нарушението). Престацията на работодателя е парична,под формата на ваучери, а парите са родово определени вещи и е немислима обективна невъзможност за неизпълнение поради липса на пари /genus non perit/.  Неотносимо към правомерното осъществяване на отговорността е наличието на ПАМ по чл. 404 ал. 1 т. 1 от КТ. Те са насочени към преустановяване на административните нарушения, но не заличават последиците от извършването им, респ. липсва забрана за санкциониране на нарушителя в срока за изпълнение на предписанията за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство.Именно в Протокола за проверка е дадено предписание на дружеството да изпълни задължението си по чл. 285 ал. 1 от КТ до 31.12.2016 г. В този смисъл е доказано извършеното нарушение в обективните предели, зададени в АУАН и НП.

Анализът на писмените доказателства – протокол за проверка, протокол за получаване на ваучери от 30.11.2016 г. и списък за раздавне на ваучери, обуславя извод за извършено административно нарушение на чл. 285 ал. 1 от КТ,във вр. с чл. 2 ал. 1 от Наредба № 11/21.12.2005 г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. За м. юли 2016 г. ваучерите за храна не се осигурени своевременно според изискването на закона, а това е сторено едва в края на м. ноември 2016 г., т.е. налице е неизпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от страна на работодателя. Административното нарушение, изразяващо се под формата на бездействие, е продължило до 11.10.2016 г., тъй като при изъвршената проверка по документи до тази дата не е установено  да е осигурявана безплатна храна на работниците и служителите на Рудник „Б.“.

Касационният състав намира, че при определяне на размера на санкцията АНО е направил неправилна преценка на обстоятелствата по чл. 27 от занн.Наложеното наказание е завишено с оглед установените по делото факти във връзка със смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства.АС – Кюстендил приема като отегчаващи вината обстоятелства представените влезли в сила НП за други подобни нарушения от дружеството, както и високата степен на обществена опасност на деянието, доколкото е свързано с нарушаване на изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и големия брой работници, на които не е гарантирано правото на безплатна храна, чрез неосигуряване на ваучери за храна за м. юли 2016 г. Като смегчаващи вината обстоятелства приема изплащането на ваучерите за храна, въпреки че това е направено със закъснение от четири месеца.При съпоставката на така визираните факти, свързани с тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, отегчаващите и смекчаващите отговорността обстоятелства, АС – Кюстендил счита, че справедливонаказание, което ще постигне целите по чл. 12 от ЗАНН е имуществена санкция в размер на 7 000 /седем/ хиляди лева.В този смисъл ще отмени решението на ДРС и вместо него ще постанови друго, с което ще измени НП, като ще намали размера на санкцията от 10 000 на 7 000 лева.

Воден от горното и на основание чл. 221 ал. 2 и чл. 222 ал. 1 от АПК Кюстендилският административен съд

 

           Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 158/27.03.2017 г. на ДРС по НАХД № 1763 по описа на същия съд за 2016 г. и вместо него постановява:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 10-0000461/14.11.2016 г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Кюстендил, като намалява размера на наложената на “В.Б.д.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, имуществена санкция от 10 000 лева на 7000 /седем хиляди/ лева, на основание чл. 413 ал. 2 от КТ за нарушение по чл. 285 ал. 1 от КТ във вр. с чл. 2 ал. 1 от Наредба № 11/21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    ЧЛЕНОВЕ: