Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

27.07.2017  год.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

Номер                       241                      2 0 1 7 година                     град   Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд,

на четиринадесети юли                                                             2 0 1 5 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

Секретар: Лидия Стоилова  и с участието на

Прокурора: Марияна Сиракова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Н.А.Х. Д. № 183 по описа на КнАдмС за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         ИА “Автомобилна администрация” гр. София – Областен отдел гр. Кюстендил, чрез  Началник – Х.К., обжалва Решение № 234/02.05.2017 г. на ДРС по Н.А.Х.Д. № 321/2017 г. по описа на същия съд за 2017 г., с което е отменено НП № 30-0000032/17.01.2017 г. на Началника на Областен отдел “Автомобилна администрация” гр. Кюстендил, за наложено административно наказание “имуществена санкция” на ЕТ “Д.-С.С.”, със седалище и адрес на управление:***, в размер на  5000 лв., на основание чл. 104 ал. 7 от  Закона за автомобилните превози, за нарушение по чл. 91в т. 1 от ЗАвт.П

         Твърдят се касационни основания, съгласно които решението на ДРС е неправилно, немотивирано и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, касационни основания по чл. 348 ал. 1 т. 1 и т. 2 от НПК. Моли се решението да бъде отменено, съответно да се потвърди НП.

         Ответникът по касационната жалба не се представлява по делото. Представено е писмено становище от адв. С., в което се оспорва жалбата и се моли решението на ДРС да се остави в сила.  

         Заключението на прокурора е, че решението на ДРС е обосновано и правилно.

         Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

         Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63  ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното:

         Предмет на касационна проверка е Решение на ДРС по Н.А.Х.Д. № 321 по описа на същия съд за 2017 г. С атакувания съдебен акт е отменено  наказателно постановление № 30-0000032/17.01.2017 г. на Началника на ОО “Автомобилна администрация” гр. Кюстендил, с което е  наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5000 лева на ЕТ “Д.-С.С.”, на основание  чл. 104 ал. 7 от ЗАвт.П.

         Отмененото от ДРС наказателно постановление е заключителен акт в административно - наказателно производство, образувано с АУАН № 227227/23.12.2016 г. срещу ЕТ “Д.-С.С.” за това, че на 23.12.2017 г. около 11.20 ч., в сградата на ОО “Автомобилна администрация” гр. Кюстендил, пл. “Г.И.К.” № *, при представяне на документи за извършване на комплексна проверка, във връзка с писмо № 09-00-00-52/1/01.12.2016 г. на фирма ЕТ „Д.-С.С.“, притежаваща лиценз за извършване на международен превоз на пътници № 1362/14.03.2013 г. и като лице по чл. 2 ал. 1 /превозвач/ от Наредба № 11 на МТ се установявяат следните нарушения:

1.      Превозвачите, ръководителите на притежавания лиценз, извършващи превози на собствена сметка са длъжни да съхраняват най – малко една година след тяхното приключване и да представят за проверка на контролните органи тахографските листове от аналоговите тахографи /не ги представя за една година/;

 

        Нарушението е установено в хода на извършена  проверка, като АУАН е съставен на 23.12.2014 г. Актосъставителят е приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 91в т. 1 от ЗАвтП. Актът е връчен  на 23.12.2014 г. на пълномощник на нарушителя, който не е направил възражения по същия.  Въз основа на АУАН е издадено НП № 30-0000032/17.01.2017 г., в което е възприета фактическата обстановка от акта и на нарушителя е наложено административно наказание  “имуществена санкция”, в размер на 5000 лв. Същото е връчено на Николина Красимирова Спасова, упълномощена от ЕТ, на 21.02.2017 г.

         Първоинстанционният съд е приел, че в процедурата по установяване на административното нарушение и налагане на наказанието, са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон и е отменил НП.

         Кюстендилският административен съд, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна, поради което и на основание чл. 221 ал. 2 от АПК ще  остави в сила решението на ДРС.

         Споделят се решаващите съображения на първата инстанция, касаещи твърдяното нарушение на чл. 43 от ЗАНН при връчването на АУАН. Правилно въззивния съд е отрекъл правото на пълномощника на ЕТ „Д.-С.С.“ да приеме предявяването на акта и да получи препис от него. Пълномощното на л. 19 от делото на ДРС е общо и е за представителство пред държавните органи и частноправни субекти. Нормативната уредба на института на предявяване на АУАН и връчване на препис от него – чл. 43 ал. 1 и ал. 5 от ЗАНН не съдържа забрана за предявяване и връчване на акта другиму. Напротив, при препращането жот чл. 84 от ЗАНН и по правилото на чл. 180 ал. 2 и ал. 3 от НПК, тази възможност следва да се счита за разрешена. В тази връзка възможно е извършване на обсъжданите процесуални действия по отношение на пълномощник, чиято пасивна представителна власт включва правота да получава АУАН. Съгласието на упълномощителя – нарушител с този начин на получаване на книжа в извънсъдебната фаза на административнонаказателното производство, изключва изначално възможността за засягане на правото му на защита по начина, който чл. 348 ал. 3 т. 1 от НПК определя като съществено процесуално нарушение. Без пълномощникът на ЕТ „Д.-С.С.“ да е овластен изрично с правата на процесуално представителство и с оглед ограничението по чл. 26 ал. 2 и ал. 1 изр. 1 от Търговския закон, предявяването на акта и връчването на препис от него на лице без представителна власт е в противоречие с процесуалните правила на чл. 43 ал. 1 и ал. 5 от ЗАНН.

         Отделно от гореизложеното, от събраните по делото доказателства не се установява по категоричен начин, че описаното нарушение в АУАН и НП е извършено от едноличния търговец. Липсва ясно и точно описание на нарушението, датата, мястото и обстоятелствата при неговото извършване. Изложената в АУАН и НП фактическа обстановка е непълна, за да обоснове твърдението за неизпълнение на задължения към държавата по см. на чл. 83 ал. 1 от ЗАНН. Никъде в АУАН и НП не са описани кои тахографски листове не са представени от превозвача. В случая са налице съществени несъответствия относно описанието на нарушението и нарушените правни норми, съответно доказателствата които го потвърждават. Тези несъответствия пряко нарушават правото на защита на наказаното лице и го лишават от възможността да разбере за какво нарушение е обвинен, съответно лишава съда от възможността да прецени правилното приложение на материалния закон.

         Решението на ДРС се явява постановено в съответствие с гореизложеното, което води до законосъобразност на същото, а това е основание за оставянето му в сила.        

                                                              

         Воден от горното и на основание чл. 221 ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63 от ЗАНН, Кюстендилският административен съд

 

 

 

                                            Р  Е  Ш  И:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  Решение  на  ДРС № 234/02.05.2017 г. по Н.А.Х.Д  № 321 по описа на същия съд за 2017 год.             

                                                    

         Решението  е окончателно.

         Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

                                                                          

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: