Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 196

гр.Кюстендил, 04.07.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на тридесети  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Антоанета Масларска и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №185/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            ОО „АА“ – Кюстендил с адрес гр.Кюстендил, пл.“Ген.Иван Колев“ №1 обжалва решение №217/21.04.2017г. на КРС, постановено по АНД №247/2017г. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на НП.

            Ответникът в писмен отговор оспорва жалбата и изразява становище за правилност и законосъобразност на въззивното решение.

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №217/21.04.2017г. на КРС, постановено по АНД №247/2017г. С него е отменено НП №30-0000496/18.11.2016г. на началник ОО „АА“ – Кюстендил, с което „Е.М.“ ООД *** е санкционирано с административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000 лв. на основание чл.104, ал.4 от ЗАвтП, за извършено нарушение по чл.10, §5, б.“а“ /ii/, пр.1 от Регламент /ЕО/ №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета.

             Въззивният съд е формирал извод за незаконосъобразност на НП, поради допуснати съществени процесуални нарушения във връзка със съдържанието на АУАН и НП, касателно задължителните реквизити по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – ненадлежно посочено изпълнително деяние и непосочване периода от време, за който се твърди, че не са представени и не се съхраняват изискуемите документи, както и поради доказаност на нарушението, но неправилно скрепяване със санкционната норма на чл.104, ал.7 от ЗАвтП.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. Разгледана по същество касационната жалба е основателна, по следните съображения:

                Производството пред КРС е образувано по жалба на „Е.М.“ ООД ***-0000496/18.11.2016г. на началник ОО „АА“ – Кюстендил, с което дружеството в качеството на превозвач е санкционирано за това, че при проверка от контролните органи не се представят на същите тахогравските листа или данните от паметта на дигиталните тахографи и от картите на водачите. За констатирано нарушение по чл.10, §5, б.“а“ /ii/, пр.1 от Регламент /ЕО/ №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета е съставен АУАН №227105/09.11.2016г., а въз основа на него е издадено наказателното постановление.

  Нарушителят е привлечен към административнонаказателна отговорност по чл.104, ал.7 от ЗАвтП – санкционна норма, предвиждаща административно наказание за превозвача за нарушение, изразяващо се в несъхраняване на тахогравските листа, разпечатките и извлечените данни от дигиталния тахограф или картата на водача за период от 365 дни или отказа да се предоставят за проверка от контролните органи. С оглед събраните писмени и гласни доказателства касационната инстанция приема, че безспорно е извършването на административното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Анализът на доказателствения материал поотделно и в съвкупност налага извода, че „Е.М.“ ООД *** има качеството превозвач, доколкото притежава лиценз на Общността №6652/19.05.2012г. за извършване на превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение. В този смисъл за него възниква задължението по чл. чл.10, §5, б.“а“ /ii/, пр.1 от Регламент /ЕО/ №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета – да съхранява всички записани данни от оборудването на превозното средство и от картата на водача в продължение на най-малко 12 месеца след записването им и при поискване от страна на инспектор да осигури достъп до тях пряко или дистанционно от помещенията на предприятието.  Въведеното императивно правило за поведение в посочената материално правна норма е дадено при условията на кумулативност, поради което правилно АНО е посочил като изпълнително деяние непредставянето на съответните документи. Доказаното нарушение правилно е скрепено със санкционна норма на чл.104, ал.7 от ЗАвтП, доколкото същата предвижда отговорност за превозвач, който откаже да предостави за проверка на контролните органи тахографските листа или извлечените данни от същите и от картата на водача за период от 365 дни.

    С оглед гореизложеното КАС счита, че АУАН и постановлението са съставени при спазване изискванията за дължимо съдържание по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – нарушението е описано със съставомерните му елементи откъм обективна и субективна страна. Конкретизирани са и обстоятелствата, при които е извършено същото. Жалбоподателят се е запознал със съдържанието на акта, предявен му е и е подписан от него, поради което на същия е станало ясно за какво нарушение е привлечен към административнонаказателна отговорност. Правото му на защита не е нарушено, доколкото не е възпрепятствана възможността му да организира защитата си в пълен обем. НП е законосъобразно, доколкото с него е санкционирано доказано административно нарушение.

    Като е достигнал до различен правен извод, въззивният съд е постановил неправилно решение. Същото ще бъде отменено, поради наличие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, а НП ще бъде потвърдено като законосъобразно.

             Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

         

           ОТМЕНЯ решение №217/21.04.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №247/2017г. и вместо него постановява:

           ПОТВЪРЖДАВА НП №30-0000496/18.11.2016г. на началник ОО „АА“ – Кюстендил, с което на „Е.М.“ ООД със седалище и адрес на управление ***, за нарушение на чл.10, §5, б.“а“ /ii/, пр.1 от Регламент /ЕО/ №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 5000 лв. на основание чл.104, ал.7 от ЗАвтП.

            Решението е окончателно.

          

                                      

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: