Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 25.07.

 

237

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На тридесети юни, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                          ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

С участието на секретаря Антоанета Масларска

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 186/17г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от Областен отдел „Автомобилна администрация” Кюстендил при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, представлявана от началника Х. Л.К., срещу решение на Кюстендилския районен съд № 240 от 09.05.2017г. по н.а.х.д. № 283 по описа на този съд за 2017г. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/, изразяващо се в неправилност на решаващите съображения, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения относно съдържанието на АУАН и НП. Иска се отмяна на обжалваното решение и потвърждаване на отмененото с него наказателното постановление.

            Ответникът – „Б.п.“ ООД, представлявано от управителя Л. И. Н. – Д., не взема становище по касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна, снабдена с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 240 от 09.05.2017г. по н.а.х.д. № 283 по описа на този съд за 2017г., с което е отменено наказателно постановление № 30– 0000050/24.01.2017г., издадено от началника на областен отдел „Автомобилна администрация“ Кюстендил. С отмененото наказателното постановление на основание чл. 105, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/ на „Б.п.” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. В наказателното постановление и предхождащия го АУАН е прието, че е нарушена разпоредбата на чл. 6, ал. 7, т. 3, б. „б“, предл. 1 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, наричана по-долу наредбата. Посочено, че санкционираното дружество, като лице по чл. 2, ал. 1 от наредбата, не е спазило срока за представяне на документи за доказване на финансова стабилност на фирма. Посочено, че нарушението е установено на 13.01.2017г. при извършена проверка по документи в сградата на ОО „АА“ Кюстендил и чрез направена справка в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон, както и във връзка със съдържащите се в касационната жалба оплаквания, Административният съд счита следното:

            По делото пред първата съдебна инстанция са приети писмените доказателствени средства в административнонаказателната преписка и са разпитани свидетелите Б. Б. И. /актосъставител/ и А. Г. П. /свидетел по АУАН/.

            Районният съд е постановил посочения по-горе резултат, отменяйки наказателното постановление, като е приел от една страна, че в административнонаказателното производство са допуснати множество съществени процесуални нарушения, касаещи съдържанието на АУАН и НП. Приел е, че те се състоят в пълна липса на конкретни фактически обстоятелства, в които се състои обвинението и като последица накърнено право на защита на санкционираното дружество. Приел е по съществото на спора, че не е доказано осъществяване на релевираното неизпълнение на задължения към държавата.

            Решението е правилно.

            Решаващите съображения на КРС за допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство са обосновани от съдържанието на АУАН и НП. Напълно отсъстват конкретни твърдения за факти, в които би могло да се състои релевираното неизпълнение на задължение към държавата. При тази неяснота на подвигнатото обвинение и на конкретното нарушение, за което е ангажирана отговорността на санкционираното търговско дружество, резултатът е накърнено право на защита, а оттам – извод за съществено процесуално нарушение. Мотивите на КРС в тази насока изцяло се споделят от касационната инстанция.

Правилната преценка на районния съд сочи на липсата на касационното основание за отмяна на решението по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.

Следва оставяне в сила на валидното, допустимо и правилно първоинстанционно съдебно решение.  

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, чл. 218 АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, СЪДЪТ  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 240 от 09.05.2017г. по н.а.х.д. № 283/2017г. по описа на  Кюстендилския районен съд.

 

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.

 

                                                                                 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ : 1.                                 2.