Р Е Ш Е Н И Е

                                211                                     12.07.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на седми юли                                                                                 две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                                 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                        2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурор Марияна Сиракова от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 187 по описа на съда за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            М.Г.К.,***, махала „Ямен“, област  Кюстендил обжалва решението по а.н.д.№372/2017г. на РС - Кюстендил. Релевира се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва липсата на извършено административно нарушение. Моли се за отмяна на решението и отмяна на НП.

В с.з. пълномощникът на касатора поддържа жалбата.

Ответното РУ на МВР - Кюстендил с административен адрес: гр.Кюстендил, ул.“Ц.О.“ №** не изразява становище по жалбата.

 Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, считайки, че въззивният съд е постановил законосъобразно и правилно решение.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №К-724/22.11.2016г., издадено от главен инспектор Г.С.Г. назначен да замества началника на РУ – Кюстендил, с което на М.Г.К. за нарушение на чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ на основание чл.193, ал.1 от закона е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500лв.

            От фактическата страна на спора районния съд е приел за установено, че на 28.09.2016г. полицейските служители св.С. и св.В. извършили полицейска проверка в дома на К. ***, махала „Я.“, при която установили, че личното му ловно оръжие – ловна пушка „ИЖ“, кал.12 с фабричен №15470, за което притежавал разрешително за носене и употреба, се намира в стая, обособена като мазе, подпряна на стената. Т.е. била извън металната каса, здраво и неподвижно закрепена на стената, снабдена със секретно заключващо устройство.

            При така установената фактическа обстановка съдът е формирал правен извод за липса на допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по издаване на НП, компетентност на актосъставителя и наказващия орган, наличие на реквизитите по чл.42 и чл.57 от ЗАНН, доказаност на деянието, законосъобразност на наложеното административно наказание и липса на маловажен случай. По посочените правни доводи съдът е потвърдил НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и с оглед релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон обаче решението е неправилно. Съображенията за това са следните:

При разглеждане на спора районният съд е спазил принципа по чл.13 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН за разкриване на обективната истина по реда и със средствата на закона. От събраните относими, допустими и достоверни доказателства обаче е извел неправилен извод за компетентност на наказващия орган.

Оспореното НП е издадено от главен инспектор Г.С.Г., който по силата на заповед №277з-1690/18.11.2016г. на директора на ОД на МВР – Кюстендил е назначен да замества началника на РУ на МВР – Кюстендил.

Съгласно т.1.4 и т.1.9 от заповед №8121з-948/08.12.2014г. на министъра на вътрешните работи оправомощени да издават НП по ЗОБВВПИ са директора и заместник-директорите на ОД на МВР и началниците и заместник-началниците на РУ на полицията в ОДМВР и СДВР /вж. л.6 от делото на районния съд/.

Приложимото по случая материално право включва нормата на чл.215, ал.2 от ЗОБВВПИ, съгласно която НП за санкциониране на нарушения по закона се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност. Това оправомощаване представлява уредена законова делегация на правомощието по издаване на НП. В случая, упражнявайки правото на делегиране на правомощията си, министърът е определил компетентни длъжностни лица в посочената по-горе негова заповед, между които не е издателят на оспореното НП. Лицето Г.С.Г. не е заместник-директор на ОД на МВР – Кюстендил и заместник-началник на РУ на МВР - Кюстендил. Издадената от титуляра на правомощието по т.1.4 от министерската заповед в полза на Г.С.Г. заповед за заместване не го оправомощава да издава НП по закона. Съгласно приетото в мотивите на т.1 от ТР №4/22.04.2004г. на ВАС по д.№ТР-4/2002г. заместването като институт е различно от делегирането на права. Възможността за делегиране на административни правомощия се характеризира с няколко принципни ограничения: никой не може да делегира правомощия, които не притежава; не могат да бъдат делегирани правомощия, които законът определя като изрична компетентност на съответния орган; органът, на когото са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму. В случая е нарушено последното ограничение при делегацията, т.к. директорът на ОД на МВР – Кюстендил, комуто министърът на вътрешните работи е делегирал правомощието по издаване на НП, е предоставил това правомощие на издателя на НП. Изводът от изложеното е, че НП е издадено от некомпетентен орган и като такова подлежи на отмяна във връзка с правомощията на съда по чл.63, ал.1, изр.1 от ЗАНН. Пропускайки да установи посочената порочност на НП, районния съд е постановил неправилно решение, което на основание чл.221, ал.2, пр.последно от АПК ще се отмени. Решавайки спора по същество, на основание чл.222, ал.1 от АПК касационният съд ще отмени НП.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №208/19.04.2017г. по а.н.д. №372/2017г. на РС - Кюстендил и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

            ОТМЕНЯ НП №К-724/22.11.2016г. на главен инспектор Г.С.Г., назначен да замества началника на РУ на МВР – Кюстендил, с което на М.Г.К. за нарушение на чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ на основание чл.193, ал.1 от закона е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500лв. /петстотин лева/.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                      2.