Р Е Ш Е Н И Е

                               209                                      12.07.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на седми юли                                                                                 две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                                

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                       2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурор Марияна Сиракова от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 191 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

Началникът на Областен отдел „Автомобила администрация“ – Кюстендил с административен адрес: гр.Кюстендил, пл.“Г.И.К.“ №* обжалва решението по а.н.д.№323/2017г. по описа на РС - Дупница. В жалбата се сочи касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Релевираното нарушение на закона поради неправилното му прилагане се свързва с липса на съществени процесуални нарушения при издаване на НП и доказаност на нарушението. Моли се за отмяна на решението и потвърждаване на НП.

В с.з. касаторът не се представлява.

Ответният ЕТ „Д-С.С.“, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление *** със законен представител С.К.С. не изразява становище по жалбата.

            Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, считайки, че не са налице касационни основания за отмяна на въззивното решение, което намира за обосновано и правилно.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №30-0000030/17.01.2017г. на началника на ОО „Автомобилна администрация“ – Кюстендил, с което на ЕТ „Д.С.“ за нарушение на чл.5б, ал.1 от Наредба №11/31.10.2002г. на МТС на основание чл.105, ал.1 от ЗАвПр е наложена имуществена санкция в размер на 200лв.

            От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че в резултат на извършена комплексна проверка на санкционирания ЕТ в сградата на ОО „АА“ – Кюстендил е установено, че търговецът притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници и е лице по чл.2, ал.1 от Наредба №11 на МТ /превозвач/, но липсва лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност, което да ръководи постоянно и ефективно транспортната дейност на превозвача. От представеното генерално пълномощно съдът е установил, че упълномощеното от ЕТ лице Николина Красимирова Спасова  има право да представлява търговеца пред различни институции в страната, но не и да получава АУАН, съставени от контролните органи на ИААА.

            С оглед на така установените фактически обстоятелства съдът е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП поради допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в нередовно връчване на АУАН на ЕТ /връчен на търговски пълномощник без представителна власт да получава актове за нарушения/, неточно и неясно индивидуализиране на нарушителя, липса на опис на доказателствата в производството и липса на конкретизация на времето и мястото на осъществяване на деянието. По съществото на спора съдът е приел недоказано деяние. По посочените правни доводи съдът е отменил НП.

            В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Решението, преценено за съответствие с материалния закон, е правилно.

Правилен е извода на съда, че липсва валидно предявяване на АУАН и съответно на обвинението в него по см. на изискването на чл.43, ал.1 от ЗАНН, което представлява съществено процесуално нарушение на процедурата, водещо до отмяна на НП без да е необходимо разглеждането на спора по същество. АУАН е предявен и връчен на пълномощника на ЕТ – лицето Николина Красимирова Спасова, удостоверила представителни права въз основа на пълномощното на л.20 от делото на районния съд. Пълномощното обаче е общо и не съдържа пълномощия за изрично получаване на АУАН от името на ЕТ. Нормите на чл.43, ал.1, 4 и 5 от ЗАНН задължават актосъставителя да предяви акта за запознаване и подписване от нарушителя и връчване на препис срещу разписка. Това процесуално действие е гаранция за спазване правото на нарушителя за лично запознаване с обвинението за извършено нарушение и реализиране на правото за защита посредством вписване на възражения в акта или последващо подаване на такива в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН с възможността за сочене на писмени или веществени доказателства, които следва са се съберат служебно за установяване на обективната истина по спора. Чрез предявяване на акта се реализира неговата обвинителна функция, която е предпоставка за осъществяване на следващата и последна негова функция по сезиране на административнонаказващия орган да се произнесе по него, прекратявайки преписката или издавайки НП. Голямото значение на предявяването на акта се извежда и от нормата на чл.52, ал.2 от ЗАНН, задължаваща наказващия орган да го върне на актосъставителя, ако установи, че актът не е предявен на нарушителя. Предявяването и подписването на акта от нарушителя има не само формален, но и съдържателен смисъл.

Останалите съображения на районния съд в оспореното решение са неправилни. В АУАН и НП е налице пълно описание на нарушението и неговия извършител със съставомерните за отговорността фактически обстоятелства. Описанието на нарушителя се свързва с качеството му на ЕТ – превозвач, времето на нарушението съвпада с времето на неговото установяване 23.12.2016г., а мястото е седалището и адреса на управление на ЕТ, изводимо от начина на установяване на нарушението /в следствие на извършена проверка по документи от контролните органи/. Липсата на опис на веществените доказателства е процесуално нарушение без съществен за производството характер, т.к. е преодолимо в хода на съдебното производство посредством събраните доказателства.

На основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК решението на районния съд ще се остави в сила.

            Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №238/03.05.2017г. по а.н.д. №323/2017г. на РС - Дупница.

Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

               ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

 

 

                                      2.