Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 197

гр.Кюстендил, 04.07.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на тридесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Антоанета Масларска и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №193/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Началникът на сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №269 обжалва решение №221/24.04.2017г. на КРС, постановено по АНД №1055/2016г., с което е отменено НП №15-1139-001603/28.12.2015г. на внд началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №221/24.04.2017г., постановено по АНД №1055/2016г., с което е отменено НП №15-1139-001603/28.12.2015г. на внд началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. П.Г.Д. *** е санкциониран на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ /отм./ като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400 лв.

             КРС е отменил НП като незаконосъобразно, формирайки извод за недоказаност на нарушението от гледна точка авторството на деянието.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС.             

П.Г.Д. *** е санкциониран с процесното наказателно постановление, за това че на 19.12.2015г., около 01.10ч., в гр.Кюстендил, на ул.“Сливница“ управлява МПС, собственост на М. М. без валидна застраховка „Гражданска отговорност“. За констатирано нарушение на чл.315, ал.1 от КЗ /отм./ е съставен АУАН №121660/19.12.2015г., а въз основа на констатациите в него е издадено обжалваното НП.

Във въззивното  производство са събрани гласни доказателства, от които се установява, че група лица, намиращи се при магазин Кауфланд в гр.Кюстендил чули трясък отдалеч, на две пресечки , т.е. през реката и видели че има ПТП. Човекът, който предизвикал ПТП-то бил висок около 190 см, около 80 кг. Св.Т. заявява, че жалбоподателят не е бил участник в ПТП-то. Контролните органи свидетелства, че са съставили АУАН по обяснения и са издирили жалбоподателя на по-късен етап, а св.И. сочи, че въпросната вечер заедно с Д. били на банкет. Тръгнали си след полунощ с такси, като първо оставили жалбоподателя в къщи /под болницата/. На следващия ден му съобщил, че му е съставен акт за  ПТП. Свидетелят сочи, че Д. няма кола.

Касационната инстанция приема, че изложените правни изводи по съществото на спора за недоказаност на административното нарушение в аспекта на неговия субект, са в съответствие със събраните доказателства и приложимите норми. Районният съд е обсъдил и анализирал всички факти от значение за спорното право. Атакуваният съдебен акт е постановен при спазване на съдопроизводствените правила. Доводите в касационната жалба за нарушения на материалния закон и на съдопроизводствените правила са неоснователни.

Както се посочи, обосновани от преценката на доказателствените средства са решаващите мотиви на въззивната инстанция за незаконосъобразност на НП поради липса на доказателства за автора на извършено нарушение по чл.315, ал.1 от КЗ /отм./. Административнонаказателната отговорност на нарушителя е ангажирана за това, че  е управлявал МПС без валидна застрахова „Гражданска отговорност“. Така предявеното обвинение се явява недоказано от субективна страна. С АУАН, с който се поставя началото на административнонаказателното производство, е дадено описание на нарушението с всички съставомерни елементи от обективна страна.  По този  начин  е формулирано обвинението и е определен предмета на доказване от гледна точка на извършеното административно нарушение и участието на нарушителя в него, т.е. така посочените факти, които обуславят съставомерността на деянието, следва да бъдат доказани, а тежестта на доказване принадлежи на АНО. Доказателствата, които са ангажирани от ответната страна – показанията на контролните органи и АУАН, не установяват по категоричен начин участието на нарушителя в реализираното ПТП на 19.12.2015г., т.е управлението на МПС от П.Д. на посочените в НП дата и час; не се установят и обстоятелства относно начина на издирване на нарушителя, къде е установен, в колко часа, събирането на сведения за ПТП-то; не са приобщени писмени доказателства за събраните данни от очевидци. Обратно, от показанията на св.Т. и св.И. е видно, че автомобила с който е реализирано ПТП-то не е управляван от сочения за нарушител /св.Т. сочи, че „жалбоподателят не беше участник в ПТП, освен ако се е смалил“, а св.И. – „…след полунощ си тръгнахме“, „…оставихме го под болницата, на уличката, където живее“/. Презумптивната доказателствена сила на акта е разколебана, тъй като не е подкрепен от други доказателствени средства, които безпротиворечиво да установяват съставомерни елементи от обвинението, а именно субекта на нарушението. В този смисъл изводът на АНО за осъществено административно нарушение по чл.315, ал.1 от КЗ /отм./ от П.Д. не е подкрепен от убедителни доказателства, поради което и повдигнатото обвинение остава недоказано от субективна страна. Като е отменил процесното НП, КРС е постановил правилно решение, което ще бъде оставено в сила.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОСТАВЯ В СИЛА решение №221/24.04.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1055/2016г.

Решението е окончателно.

                                               

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: