Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

25.09.2017 год.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Номер         249                                           2 0 1 7 година                     град   Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд,

на петнадесети септември                                                               2 0 1 7 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

Секретар: Ирена Симеонова и с участието на

Прокурора: Йордан Георгиев

 

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Н.А.Х. Д. № 204/2017 г. по описа на КАС за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

         РИОСВ – гр. Перник, чрез процесуалния си представител гл. юр. Г, обжалва Решение № 220/24.04.2017 г. на КРС по Н.А.Х.Д. № 2124 по описа на същия съд за 2016 г.

         Твърдят се касационни основания, съгласно които решението на КРС е  неправилно и незаконосъобразно, поради нарушение на процесуалния и материалния закон. Налице е противоречие и непоследователност между установените факти и правните изводи.

         Касаторът се представлява по делото от юр. Г, която поддържа жалбата и всички констатации по нея.

         Ответникът по касационната жалба се представлява от юр. Ма.

         Заключението на прокурора е, че решението на КРС е неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

         Касаторът е субект на правото на оспорване и е упражнил правото си надлежно,

поради което жалбата е допустима.

         Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното:

         Предмет на касационна проверка е Решение № 220 на КРС по Н.А.Х.Д № 2124 по описа на същия съд за 2016 г. С атакувания съдебен акт е отменено наказателно постановление № 32-А-22/28.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – гр. Перник, с което

 на основание чл. 166 т. 3 във вр. с чл. 165 ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 53 ал. 1 и чл. 24 ал`. 1 от ЗАНН, на П Г П – Кмет на Община Кюстендил, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 лв., за нарушение на чл. 155 ал. 2, във вр. с чл. 166 т. 3 от Закона за опазване на околната среда.

         Отмененото от КРС наказателно постановление е заключителен акт в административно - наказателно производство, образувано с АУАН № 022/22.06.2016 г. срещу П Г П – Кмет на Община Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1.  При извършена проверка в землището на с. Ябълково, общ. Кюстендил на 15.03.2016 г. е констатирано на място нерегламентирано замърсяване /сметище/, описано подробно в съставения протокол от проверка № 87-КОС-СМ-15/15.03.2016 г. На длъжностното лице – Кмет на Община Кюстендил, на основание чл. 155 ал. 2 от ЗООС е дадено предписание за почистване на замърсяванията с определен срок до 15.04.2016 г. С писмо вх. № 08-00-170/11.04.2016 г. на инспекцията, кметът на общината е поискал удължаване на срока за почистване. С писмо на директора на инспекцията изх. № 08-00-170/1/14.04.2016 г., срокът за почистване на замърсяванията е удължен  със 7 дни. Предвид връчването на писмото на 15.04.2016 г., задължението на длъжностното лице е следвало да бъде изпълнено до 22.04.2016 г. При извършена  последваща проверка на място, обективирана в КП № 264-КОС-СМ-42/10.05.2016 г., е констатирано, че предписанието дадено в т. 1 от КП № 87-КОС-СМ-15/15.03.2016 г. на инспекцията не е изпълнено, а именно – Община Кюстендил да организира почистването на описаното в протокола нерегламентирано сметище и да уведоми писмено РИОСВ – Перник за предприетите мерки. С оглед констатациите, отразени в протокола от последващата проверка, кметът на общината е поканен да се яви в инспекцията на 22.06.2016 г. за съставяне на АУАН. На посочената дата, акът е съставен в присъствието на свидетел констатирал нарушението. Нарушителят не се е явил, въпреки получената покана с вх. № 32-00-89/08.06.2016 г. на община Кюстендил.    

         Нарушението е установено в хода на извършена последваща проверка на 10.05.2016 г., което се удостоверява с  Констативен протокол № 264-КОС-СМ-42 от 10.05.2016 г. Актосъставителят е приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 166 т. 3, във вр. с чл. 155 ал. 2 от Закона за опазване на околната среда /ДВ, бр. 91/2002 г./. Актът е връчен срещу подпис на 02.11.2016 г. на Кмета на Община Кюстендил – П Г П. Срещу същия не е подадено възражение. Въз основа на АУАН е издадено НП № 31-А-22/28.11.2016 г., в което е възприета фактическата обстановка от акта и на П Г П – Кмет на Община Кюстендил е наложена “глоба” в размер на 2 000 лв. за нарушение на чл. 155 ал. 2, във вр. с чл. 166 т. 3 от Закона за опазване на околната среда, на основание чл. 166 т. 3 във вр. с чл. 165 ал. 2 от ЗООС, чл. 53 ал. 1  и чл. 24 ал. 1 от ЗАНН.

         Първоинстанционният съд е приел, че са налице нарушения на предвидената законова процедура и недоказаност на административнота нарушение и е отменил НП. Приел е, че АНО неправилно и неоснователно е ангажирал отговорността на П П, като кмет на общината.  

         При служебната проверка на обжалвания съдебен акт, съобразно изискванията на чл. 218 ал. 2 от АПК, не се констатират основания за нищожност и недопустимост на решението, но правните изводи на районния съд са в противоречие с доказателствения материал по делото и с приложимите процесуално и материалноправни разпоредби и в този смисъл решението на районния съд ще бъде отменено.

         Касационният съд счита, че не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализирането на административнонаказателната отговорност на дружеството – жалбоподател не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

         АУАН и НП са издадени от компетентни длъжностни лица, съгласно представените писмени доказателства за това.

         Административнонаказателното производство е строго формално и предвид това  изброените в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН реквизити са задължителна част от съдържанието на издаваните акт и наказателно постановление, като наличието им предпоставка за законосъобразност, а съответно съответствието им – основание за отмяна на НП само на това процесуално основание. Касационният съд счита за правилен извода на въззивния съд, относно спазването на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.. Констатираното нарушение е под формата на бездействие, изразяващо се в неизпълнение на предписания дадени в т. 1 от КП № 87-КОС-СМ-15/15.03.2016 г., което е продължило да датата на проверката, като в АУАН и НП изрично е посочен и времевия период на бездействието – 15.03. до 22.04. 2016 г., вкл. до датата на проверката – 23.04.2016 г. В случая тези елементи са визирани ясно и подробно в АУАН и НП. Всички констатации на проверяващите са материализирани и в представеният констативен протокол. Така описаните в тях нарушения отговарят на установеното от АНО. В този смисъл, не може да се приемат твърденията на жалбоподателя пред въззивния съд за влошени метереологични условия, повишили нивото на р. Струма в цитирания участък в землището на с. Ябълково, които да са направили невъзможен достъпът на сметопочистваща и сметоизвозваща техника до нерегламентираните сметища.  Горното се потвърждава и от представена справка от НИМХ – клон Кюстендил /лист 57 – 60/ по първоинстанционното дело.

         Правилно описаното нарушение  е квалифицирано като такова по чл. 166  т. 3  от ЗООС. Посочената като нарушена правна норма на чл. 166 т. 3 от ЗООС въвежда правилото, че отговорността по този член е лична и предполага бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание на контролен орган, дадено по надлежния ред. Така очертаното нарушение е формално и съставът му е реализиран със самия факт на неизпълнението на предписанията. В конкретният случай извършването на нарушението е установено по несъмнен начин, тъй като при извършената проверка е констатирано, че нерегламентираното сметище, находящо се в землището на с. Ябълково, общ. Кюстендил не е почистено и този факт на практика не се оспорва от ответника. Факта на нарушението се потвърждава и от показанията в качеството на свидетел на актосъставителя Михайлова и св. Йорданова, както и от Констативен протокол № 88-КОС-СМ-16/15.03.2016 г. по чл. 155 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. Правилно е определен и субекта на административно – наказателна отговорност, а именно ПГ П – Кмет на Община Кюстендил.

         След като правилно е квалифицирал процесното нарушение, на основание чл. 166 т. 3, във вр. с чл. 165 от ЗООС, административният орган е наложил на жалбоподателя “глоба” в размер на 2000 лв. Съгласно посочения текст, към датата на извършване на нарушението, санкцията е в размер от 2000 до 20000 лв. В конкретният случай на Кмета на Община Кюстендил е наложен минималния размер предвиден за това нарушение, с което съдът намира, че наказанието е съобразено с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН, както и обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път.

        Предвид горните констатации, изградени въз основа на обективен и пълен анализ на доказателствения материал, касационният съд счита наказателното постановление за законосъобразно, тъй като в хода на административнонаказателното производство не  са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон, съответно решението на КРС за отмяната му е неправилно и незаконосъобразно и касационният съд ще го отмени и разглеждайки делото по същество ще потвърди НП.            

         

        Воден от горното и на основание чл. 222 ал. 1 във вр. с чл. 221 ал. 2  от АПК, във връзка с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, Кюстендилският административен съд

 

                                    Р  Е  Ш  И:

 

        ОТМЕНЯ Решение № 220 от 24.04.2017 г. на КРС по Н.А.Х.Д . № 2124 по описа на същия съд за 2016  г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

        ПОТВЪРЖДАВА НП № 32-А-22/28.11.2016 г. на Директора на РИОСВ – ГР. Перник, с което на П Г П, в качеството му на Кмет на Община Кюстендил, с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, за извършено нарушение на чл. 155 ал. 2 във вр. с чл. 166 т. 3 от ЗООС.

        

        Решението  не подлежи на обжалване.

        Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                              Председател:

                                                   

                                                                     Членове: